I februar nåede sagen om Fredericia Kommunes borgervejleder både Folketinget og Bolig- og Indenrigsminister Kaare Dybvad. I et spørgsmål stillet af Karina Lorentzen Dehnhardt blev ministeren bedt om at redegøre for borgervejlederens uafhængighed. Det skete efter flere af kommunens egne sider, samt kommunens markedsføringsmateriale gjorde opmærksom på, at borgervejlederen i Fredericia Kommune er ansat direkte af byrådet og i øvrigt er uafhængig. Nu svarer ministeren.

– Vil ministeren kommentere på sagen om Fredericias borgerrådgiver, jf. »Fredericias borgere har ingen borgervejleder« herunder hvorledes borgerrådgiverens situation skal forstås, når kommunen ikke har foretaget det nødvendige skridt, at skrive borgerrådgiverfunktionen ind i styrelsesvedtægten, jf. Lov om kommunernes styrelse? Vil ministeren herunder redegøre for, om kommuner blot kan ansætte borgerrådgivere og undlade at skrive det ind i styrelsesvedtægten, således at borgerrådgiveres uvildighed alligevel ikke er sikret? Og er ministeren enig i, at det bør være et krav for at få statslige midler til en borgerrådgiver, jf. den politiske aftale herom, at borgerrådgiverfunktionen er skrevet ind i styrelsesvedtægten?, således lød spørgsmålet stillet af SF’s folketingsmedlem, Karina Lorentzen Dehnhardt til Bolig- og Indenrigsminister Kaare Dybvad.

– Det kan ikke være sådan, at man undgår at skrive det ind styrelsesvedtægten, at man har en borgerrådgiver, så man på den måde ikke har en uvildig stilling. Jeg har ikke nogen kommentar til selve forløbet, men jeg er meget optaget af, at vi har en borgerrådgiver, der er uvildig og uafhængig. Det er der nemlig mange borgere, der har brug for. Derfor er det vigtigt, at der er sådan en funktion, understregede Karina Lorentzen Dehnhardt i et interview med Danske Digitale Medier.

Der er mulighed for borgervejleder ansat af forvaltningen

Bolig- og Indenrigsminister Kaare Dybvad har ikke haft mulighed for at vurdere, hvordan situationen og sagen fra Fredericia hænger sammen i relation til de gældende regler på området. Efter oprettelsen af en borgervejleder-funktion i Fredericia Kommune er der oprettet en pulje fra Folketinget, men denne har man i Fredericia Kommune ikke benyttet sig af.

– Jeg kan ikke på det foreliggende grundlag kommentere på den konkrete sag i Fredericia Kommune, skriver Kaare Dybvad i sit svar til Karina Lorentzen Dehnhardt.

Ministeren oplyser, at følgende tre regler gælder for kommunernes ansættelse af borgerrådgivere:

1. Efter de gældende regler kan kommunalbestyrelsen vælge at oprette en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse. En sådan borgerrådgiverfunktion administreres direkte under kommunalbestyrelsen og er således formelt uafhængig af den kommunale forvaltning, udvalgene og borgmesteren, og lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen. Det fremgår udtrykkeligt af § 65 e i lov om kommunernes styrelse, at oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion efter bestemmelsen skal ske ved, at kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse herom i kommunens styrelsesvedtægt. En borgerrådgiverfunktion, der ikke er skrevet ind i kommunens styrelsesvedtægt, er derfor ikke en borgerrådgiverfunktion oprettet efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse.

2. Kommunalbestyrelsen kan også som led i sin indretning af den kommunale forvaltning vælge at oprette en borgerrådgiverfunktion som en del af den kommunale forvaltning. Borgerrådgiverfunktionen er herved underlagt kommunalbestyrelsen, den kommunale forvaltning, udvalgene og borgmesteren og er således ikke formelt uafhængig af den kommunale forvaltning.

3. I finanslovsaftalen for 2021 blev regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at afsætte i alt 135 mio. kr. i perioden 2021-2024 til en ansøgningspulje til borgerrådgivning.

– Det fremgår af § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgivning (bkg. nr. 1114 af 2. juni 2021), at det er et krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen, at borgerrådgiveren skal være formelt uafhængig af den kommunale forvaltning, og at borgerrådgiverfunktionen derfor skal oprettes eller være etableret efter § 65e i lov om kommunernes styrelse. Ansøgningspuljen, der administreres af Bolig- og Planstyrelsen, er blevet endeligt udmøntet gennem én ansøgningsrunde i 2021. Bolig- og Planstyrelsen har oplyst, at Fredericia Kommune ikke har ansøgt om midler fra puljen, forklarer Kaare Dybvad.