Kolding Kommune er nu klar til at indvie et større naturprojekt i Birkemosen. Projektet skal gavne miljøtilstanden i Kolding Fjord og Lillebælt. Ved indvielsen, der sker den 30. september, deltager bl.a. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen og Borgmester Jørn Pedersen.

I de seneste måneder har entreprenørmaskinerne gravet 3,7 km nye vandløb i Birkemosen ved Kolding. Gudsø Mølleå og to af dens tilløb, der løber gennem området, har på den måde fået deres gamle snoninger tilbage. Samtidig er vandløbene blevet hævet mere op i terrænet. Formålet med projektet er, at Birkemosen skal fungere som et naturligt renseanlæg, der tilbageholder og omdanner de næringsstoffer, der kommer med vandløbene og i drænene. Drænrør og grøfter er derfor også blevet blokeret, så drænvandet nu overrisles ud i området.

– I de perioder af året, hvor der kommer meget vand, vil vandløbene svømme over. Og så vil bakterier omdanne nitraten i vandet til luftformigt kvælstof, der gasser op i luften. På den måde kan vi forhindre, at store mængder af næringsstoffer løber ud i Kolding Fjord og Lillebælt, hvor det forringer miljøtilstanden, fortæller projektleder Mette List fra Kolding Kommune.

Der er lagt sten, grus og trærødder ud i de nye vandløb til gavn for fiskene og smådyrene. Engene langs vandløbene bliver mere våde og det vil medføre et mere varieret dyre- og planteliv i området. Samlet set vil projektet være til gavn for naturen i Birkemosen og vandmiljøet i Kolding Fjord og Lillebælt.

Lodsejerne i området er gået positivt ind i projektet og har gennem en jordfordeling fået en bedre fordeling af deres jord. Naturerhvervsstyrelsen har forestået jordfordelingen og har midlertidigt erhvervet hovedparten af jorden i projektområdet. Vådområdet har et samlet areal på ca. 50 ha. Kolding Kommune har stået for gennemførelsen af projektet, der er et led i realiseringen af Statens Vandplan for Hovedvandoplandet Lillebælt-Jylland. Vandplanerne finansieres af EU gennem landdistriktsmidler.

– Vi ser frem til indvielsen af projektet og glæder os til at vise og fortælle om det, – ikke mindst til lodsejerne og de lokale beboere i og omkring Eltang og Gudsø, der kan se frem til en mere spændende natur i lokalområdet, siger Kolding Kommunes formand for Miljøudvalget, Birgitte Kragh, der sammen med bl.a. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen holder taler ved indvielsen.

Ved indvielsen kan man opleve el-fiskeri i et af vandløbene, se billeder og videoklip fra anlægsfasen og få en snak med projektlederne.

– Vi håber, at der kommer rigtig mange til indvielsen, hvor vi slipper Gudsø Mølleå fri i sit nye løb. Vi får også brug for lidt hjælp til at sætte nogle ål og småfisk ud i de nye omgivelser, tilføjer Mette List.

Fakta om vådområdeprojektet:

Området dækker et areal på ca. 50 ha.

Fjerner 6,3 tons kvælstof om året.

Der er gravet 3,7 km nye vandløb i området.

Anlægsbudget: 900.000 kr.

Opkøb af jord og jordfordeling: 5,4 mio kr.

Projektet er finansieret af EU midler

Indvielsen af projektet:

Onsdag den 30. september, kl. 17.00.

250 m øst for adressen Birkemosevej 141, 6000 Kolding.

Alle er velkomne til at deltage.