Den 9. marts 2016 vedtog Miljø- og Energiudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Middelfart Kommune. Med indsatsplanen bliver det muligt at igangsætte en systematisk og koordineret bekæmpelse, så Middelfart Kommune på sigt kan nå et mål om at udrydde planten. Hele Middelfart Kommunes geografiske område er omfattet af planen.

I Danmark regnes kæmpe-bjørneklo for en invasiv art, dvs. en art, der ikke naturligt er hjemmehørende i Danmark, men indført og som skader den oprindelige natur. Det er en meget kraftig plante, der kan udkonkurrere hjemmehørende planter, idet den ingen naturlige fjender har i den danske natur. En plante sætter i gennemsnit 20.000 frø og kan hurtigt sprede sig over et stort areal og udgør således en trussel mod de naturligt forekommende arter i området. Kæmpe-bjørneklo er desuden giftig for mennesker og kan forårsage kraftigt udslæt og overfølsomhed overfor sollys, hvis saften kommer på huden. Derfor ønsker Middelfart Kommune at komme planten til livs.

Udvalgsformand Agnete Damkjær fortæller: “Indtil videre har vi i Middelfart Kommune bekæmpet planten på vores egne arealer, men har ikke haft mulighed for andet end at opfordre lodsejere til at bekæmpe planten på deres jord. Med den nye indsatsplan er lodsejere fremover forpligtiget til at bekæmpe planten, så vi i fællesskab er bedre rustet til at komme den til livs”.

Hvordan bekæmper du kæmpe-bjørneklo?
I indsatsplanen, som findes på Middelfart Kommunes hjemmeside, kan man læse mere om, hvor og hvornår kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes. Indsatsplanen indeholder også en vejledning i bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, hvordan man genkender planten. Middelfart Kommune vil snarest udsende breve, der informerer lodsejere med kendte bestande af kæmpe-bjørneklo nærmere om deres forpligtigelser til at bekæmpe planten.

Hvis du finder en kæmpe-bjørneklo?
Møder du en kæmpe-bjørneklo på din vej, så vil Middelfart Kommune gerne opfordre til, at man indberetter planten enten via kommunens hjemmeside eller via app’en ‘Borgertip Middelfart’, som findes gratis til smartphone.