Medarbejdere i hjemmeplejen og sygeplejen spiller en stor rolle for mange ældre i hverdagen. Øget fokus blandt medarbejderne på at spore sygdomme under opsejling medvirker til, at hjælpen til ældre bliver endnu bedre.

Det viser de første erfaringer fra Kolding Kommune, hvor 3 skemaer til tidlig opsporing af begyndende sygdom bliver anvendt af sosuhjælpere, assistenter og sygeplejersker i 4 områder i kommunen.

”Vi kan igennem vores observationer konstatere, at der kan være en ændring i borgerens tilstand. Det er dejligt, at vi er kommet til at arbejde med tidlig opsporing, da der kommer så meget positivt ud af det, når der bliver handlet på det vi observer med det samme” udtaler Pamela Jane Morris, social- og sundhedshjælper i kommunens hjemmepleje.

Formand for Seniorudvalget, Søren Rasmussen, siger: ”Anvendelsen af særlige ændringsskemaer i hjemmeplejen, gør at små forandringer hos borgeren opdages tidligt. Assistenten eller sygeplejersken følger op med målinger af f.eks. blodtryk, puls, temperatur, vejrtrækning og bevidsthedsniveau og opnår hurtigt klarhed over baggruden for forandringerne hos borgeren. Derved bliver de efterfølgende handlinger, der sættes i værk meget mere målrettede og effektive. Det har høj prioritet for Kolding Kommune, med hurtig og effektiv indsats”.

Sygeplejerske Lea Sibuhr Honoré er ikke i tvivl. ”Det, at vi supplerer vores faglige blik med objektive målinger, gør, at vi bliver meget mere skarpe i vores kommunikation med vores samarbejdsparter, f.eks. praktiserende læger, og bliver knivskarpe på, hvilke handlinger, der er behov for at blive sat i værk hos den enkelte borger.”

I rapporten ”Effektiv kommunal forebyggelse” udgivet af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2013, fremgår det, at der på landsplan årligt forekommer omkring 128.000 forebyggelige indlæggelser, svarende til 16 pct. af det samlede antal akutte indlæggelser. Godt halvdelen heraf forekommer blandt ældre over 65 år. Særligt knoglebrud, lungebetændelse og KOL udgør en væsentlig del af disse diagnoser, og for den ældre del af befolkningen kan hertil tilføjes væskemangel. I rapporten vurderes det endvidere, at mere end 60.000 akutte indlæggelser af ældre borgere årligt vil kunne undgås ved tidlig opsporing.

”Hver gang det lykkedes for os at forebygge en indlæggelse og undgå forværring i en borgers tilstand, er det medvirkende til at livskvaliteten for borgeren bevares – jeg har endnu til gode at møde en borger, der ikke gerne vil undgå en indlæggelse” udtaler sygeplejerske Ingelise Jensen.

I løbet af 2015 og starten af 2016 vil værktøjerne blive introduceret til de resterende områder i Kolding Kommune.