I dette års budget har det været en klar prioritering for forligspartierne at investere massivt i tiltag, der fremmer og understøtter øget bosætning i Fredericia. I 2021 vil kommunen udbyde 175 nye parcelhusgrunde samt en række seniorboliger og bofællesskaber. Byrådet fremrykker investeringer, så der indføres minimumsnormeringer på institutionsniveau allerede fra det kommende år for kommunens yngste børn. Der investeres endvidere massivt i infrastruktur med såvel fokus på erhvervslivets behov og trafikale forhold for kommunens mange bløde trafikanter. Sådan lyder indledningen i Fredericia Kommunes budgetforlig 2021. Det glæder Byrådsmedlem og forhenværende Borgmester Kenny Bruun Olsen fra Venstre. 

»Det er vildt, at vi får så meget igennem. Jeg er ovenud lykkelig over, at vi med dette budget og vores 360 graders-ide er lykkedes med at få de andre partier til at stemme i. Det er noget, vi alle mangler. Vi får en vej ud til Fredericias Bredballe – Trelde. Der sker noget på bosætningsområdet. Vi er ved at lave en ny kommuneplan, hvor Østerby og Treldeområdet inkluderes. Der vil komme plus-bosætning fremadrettet,« siger Kenny Bruun Olsen til AVISEN og fortsætter:

»Der kommer samtidig en større tryghed, når man kører mod Trelde med den nye infrastruktur. Med andre ord sætter vi endelig spot på Treldeområdet, når der kommer en cykelsti og et bredere vejnet, samtidig med, at vi giver nuværende og kommende borgere i området, de faciliteter, de fortjener. Trelde er et attraktivt område, som jeg som sagt benævner vores Bredballe. Det er ikke sagt for sjovt, det er ganske sandt. Det er simpelthen et af de mest attraktive områder i Fredericia.«

»Vi er også tilfredse med, at der investeres i bedre events og oplevelser, der kan sætte ekstra gang i byen, så omsætningen derinde også stiger. Det er lækkert, når vi har Open By Night, hvor der, når Covid-19  ikke raser, er mange mennesker. Det er glædeligt, men vi skal også skabe noget på de andre tidspunkter af året, så jo flere oplevelser, jo bedre,« tilføjer Bruun Olsen og slutter:

»Venstre vil naturligvis arbejde videre med bosætningsstrategien og følge udviklingen på området tæt. Vi er meget tilfredse med forliget, men det betyder ikke, at vi er færdige på dette område. Vi er stadig nødt til at have et stort fokus på at fortsætte sammensætningen af byområderne, bosætningsstrategi og infrastruktur i hele Fredericia.«

Information fra budgetforliget

Infrastruktur og bosætning

Bosætning

Fredericia har i de sidste 10 år arbejdet strategisk med at øge bosætningen i kommunen og har markeret sig som en af de kommuner i Trekantområdet med størst tilflytning.

Forligspartierne er enige om, at bosætningsindsatsen er et af de mest politisk prioriterede områder i de kommende år. Kommunens bosætningsindsats skal gentænkes og styrkes i et langt stærkere strategisk partnerskab med såvel ejendomsmæglere, erhvervsliv og andre relevante aktører.

Bosætning er sammen med erhvervsudviklingen afgørende for væksten i vores kommune og dermed nye skatteindtægter til at finansiere den kommunale velfærd. Kommunen har unikke bosætningsmuligheder inden for voldene i Kanalbyen, men der mangler parcelhusgrunde i oplandet. Fuglsang Vest er godt på vej, men vi kan allerede nu se, at efterspørgslen langt overstiger antallet af grunde i denne udstykning.

Forligspartierne er derfor enige om at investere massivt i byggemodningen i de kommende år. Allerede i 2020 skal der opkøbes ny jord til parcelhusgrunde. Byrådet har tidligere afsat puljer for i alt 19 mio. kr. til investeringer i jordkøb, og forligspartierne er enige om at øge dette beløb med 25 mio. kr. til alt 44 mio. kr. Endvidere afsættes der i 2021 og 2022 i alt 25 mio. kr. til byggemodningen. Med investeringerne vil kommunen i alt råde over 175 nye parcelhusgrunde til nye tilflyttere. Endelig afsættes der en pulje til køb af jord i 2021 på 10 mio. kr. Investeringerne ventes at indbringe kommunen væsentlige indtægter i form af grundsalg. Indtægterne forventes som minimum at modsvare udgifterne til jordkøb og byggemodning.

Byfornyelse

Der tildeles byfornyelse til Kongensgade 103 i 2020, og der afsættes 5,1 mio. til dette i 2022, hvoraf kommunen får 50% refusion fra staten. Bygningen og lejlighederne renoveres således, at utidssvarende lejligheder moderniseres.

Cykelstier

Infrastrukturen for kommunens bløde trafikanter er en afgørende politisk prioritet for Byrå- det i Fredericia. En politisk prioriteret plan for flere cykelstier i Fredericia har i de seneste år betydet, at vejnettet er udvidet samt istandsat med knap 30 kilometer cykelsti i kommunen fordelt på 13 projekter. Udviklingen fortsætter, og forligspartierne er enige om, at der i 2021 afsættes 6 mio. kr. til etablering af den næste cykelsti i cykelstikataloget, så strækningen på Røde Banke etableres.

Herudover afsættes 15 mio. kr. til vejudvidelser og cykelsti til vejudvidelser og cykelsti til Østerby, som skal tænkes sammen med forligspartiernes prioritering af bosætningsindsatsen i Bøgeskov. Midlerne afsættes i perioden 2021 – 2022.

Danmark C infrastruktur

Der afsættes 5 mio. ekstra i 2021 til færdiggørelse af de projekter, der sat i gang 2020 med op- gradering af vejnettet til mere tung trafik og Europavejs forlængelse, der kan åbne i 2021. Der afsættes 15 mio. til at forlænge Bundgårdsvej ud til Vejle Landevej i 2021. I årene 2022 til 2024 afsættes der 16 mio. årligt til medfinansieringer af afkørsel 61 samt ombygning af Hejse rund- kørslen.

Grundkapitalindskud til almene boligorganisationer

De almene boligorganisationer har på samme vis som kommunerne fremrykket anlægsinvesteringer med henblik på at holde hånden under beskæftigelsen. Boligkontoret har i den forbindelse ansøgt om et grundkapitalindskud i 2021 på 2,236 mio. kr., som forligspartierne har indarbejdet i budgettet. Beløbet er udenfor anlægsrammen.

Kortlægning af støj fra motorvejen

Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 til en analyse og kortlægning af støj fra motorvejsnettet, på strækningen fra Den Nye Lillebæltsbro til Taulov.

Analysen og kortlægningen forventes udført i samarbejde med Vejdirektoratet, og analysen vil indeholde en udpegning af de strækninger, hvor etablering af støjdæmpende tiltag vil ned- sætte støjpåvirkningen af boligerne langs motorvejsnettet, samt en beskrivelse af, hvilke løsningsforslag, der er mulige, hvilken effekt de kan forventes at have, samt hvad de overslagsmæssigt forventes at koste og etablere.

Fortsatte investeringer i en attraktiv midtby

Byforum

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til udvikling af midtbyen. Midlerne afsættes til aktiviteter i midt- byen og administreres af Byforum.

Blomsterfestival

Der etableres i 2021 en blomsterfestival i Fredericia. Festivalen afholdes i forbindelse med sommerferien og 6. julidagene og har til formål at skabe en ny attraktion for både fredericia- nerne og for gæster til byen. Der afsættes 200.000 kr. til formålet fra de afsatte midler til Gang i Byen.

Gammel Havn – udvidelse af gæstesejlerhavn

Fredericia er begunstiget med en bynær gæstesejlerhavn, som i takt med byens udvikling bli- ver et mere og mere populært udflugtsmål for gæster i såvel kortere og længere perioder.

2020 har budt på forbedring af bad og toiletfaciliteter, og der er etableret et moderne beta- lingssystem, som skal gøre det let for gæster at lægge til. Forligspartierne er enige om at tage det næste skridt og udvide Gammel Havn med 40 ekstra pladser, som kan stå klar i 2021. Ar- bejdet udføres i tæt samarbejde med ADP. Der afsættes 7 mio. kr. til projektet i 2020.

Derudover afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til forskønnelse af havneområdet.

Gothersgade Syd

Som del af de mange initiativer omkring Sommer i Fredericia blev der gennemført en prøve- handling, hvor den sydligste del af Gothersgade blev lukket af for trafik over sommeren. Erfaringerne med aflukning af gaden, etablering af byrumsmiljø og et tæt samarbejde med de restauratører og spillesteder har været meget positive. Oplevelsen er, at området fra havn til midtby er blevet bundet sammen, og der er skabt en naturlig sammenhæng for gæster i byen og fredericianerne. Forligspartierne er enige om, at fortsætte investeringerne i Fredericia Midtby og skabe en permanent omdannelse af hele Gothersgade Syd til gågade. Løsningen etableres i 2020, og der afsættes 0,7 mio. kr. til arbejdet.

Midtbystrategi

Forligspartierne er enige om, at iværksætte et arbejde med udarbejdelse af en midtbystrategi. Strategien skal indeholde følgende:

  • En strategisk plan for byens pladser
  • En strategisk plan for gågadestruktur herunder Vendersgade
  • Projektering af den fremtidige udformning af Gothersgade mellem Sjællandsgade og Ol- denborggade
  • Plan for klimasikring i forbindelse med J.B. Nielsens Plads
  • Udarbejdelse af anlægsoverslag til forbedringer
  • I arbejdet med udarbejdelse af midtbystrategien skal parkeringssituationen i Fredericia gennemgås nøje med henblik på fremtidig planlægning af parkering i bymidten.
  • Et strategisk greb på trafikafvikling – også for bløde trafikanter.

Den samlede plan udarbejdes i tæt samspil med de mange aktører i midtbyen, Byforum, Business Fredericia, Shopping og grundejerforeningen af 1884. Der afsættes 1 mio. kr. til arbejdet.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer