Forside Fredericia Måske et nyt supermarked på vej i Taulov

Måske et nyt supermarked på vej i Taulov

DEL
Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts (A). Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Fredericia Kommunes By og Planudvalg afholdt i går møde på Meldahls Rådhus. Her var der flere spændende punkter på dagsorden, et af dem omhandlede et forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 349 for lokalcenter ved Adelvej i Taulov.

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger samt i en supplerende høring i 2 uger. Kommuneplatillægget giver rammerne for et lokalcentre i Taulov og lokalplanen giver mulighed for etablering af butikker i lokalplanområdet ved Adelvej i tilknytning til en eksisterende dagligvarebutik.

“Det har været et ønske om at etablere et detail-supermarked mere. Et projekt ved siden af Fakta. Det muliggøres nu med denne beslutning”, fortæller udvalgsformand Steen Wrist til Fredericia AVISEN.

Byrådet vedtog den 30. maj 2018 at offentliggøre forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 349 for lokalcenter ved Adelvej i Taulov. Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger.

Kommuneplantillægget fastsætter rammerne for det eksisterende lokalcenter i den vestlige ende af Adelvej. Det eksisterende lokalcenter, hvor der i dag ligger dagligvarebutik, pizzaria, børneinstitution, spillehal og tandlægeklinik, opretholdes. Samtidig nedlægges lokalcenter ved Adelvej, hvor der i dag ligger en genbrugsbutik. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte. Det nedlagte lokalcenter erstattes med et lokalcenter i den østlige del af Adelvej i tilknytning til en eksisterende dagligvarebutik.

Lokalplanområdet omfatter et område i tilknytning til en eksisterende dagligvarebutik i den østlige del af Adelvej. Med lokalplanen åbnes mulighed for etablering af udvalgsvare- og dagligvarebutikker. Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål er 3.000 m2. Den enkelte butik må have et maksimalt bruttoetageareal på 1.200 m2. 

Lokalplanen opstiller krav til udstykning, parkering, overkørsler og bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden samt skiltning.

Lokalplanen har desuden til formål at give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-3 i form af eksempelvis liberale erhverv, kontor, forretningsvirksomhed og offentlige formål.

I forbindelse med den offentlige høring indkom der forslag om mindre ændring af det udlagte byggefelt fra Innovator, som er udvikler for området.

Der har været afholdt en supplerende høring omkring en ændring af byggefeltet. Der kom ingen bemærkninger i forbindelse med den supplerende høring.

Teknik & Miljø vurderer, at der med Kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 349 for lokalcenter ved Adelvej i Taulov skabes det nødvendige plangrundlag, som vil muliggøre realisering af et attraktivt lokalcenter i Taulov.

Så er det bare at finde ud af, hvilket supermarked, man ønsker på placeringen?

https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/75792
Køb billet her
DEL