Mandag aften var en række sager fra By- og Planudvalget på dagsordenen i Fredericia Byråd. Her tæller blandt andet den endelige godkendelse til et hotel i Oldenborggade, omlægning af boligtype i Stjernekvarteret, mulighed for nye boliger i Snoghøj samt en modernisering af en lokalplan i nordbyen.

Boliger i stjernekvarteret

Lokalplanområdet omfatter store dele af Stjernekvarteret. Lokalplanen har to overordnede spor: Dels sætter lokalplanen rammerne for mulighed for tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) på fire matrikler i kvarteret, dels aflyses den eksisterende byplan (en deklaration fra slut 1960’erne), der regulerer parcelhuskvarteret i dag, og afløses af lokalplanens nye og mere moderne bestemmelser.

I forhold til tæt-lav bebyggelsen ønsker en bygherre at ombygge tre tidligere skolehjem til rækkehuse. I parcelhuskvarteret er der i alt fire skolehjem, hvor det sidste stadig er i funktion og ejes af Region Syddanmark. Lokalplanen opstiller rammer for udvikling af alle fire skolehjem, således at det sidste skolehjem på sigt også kan ombygges til tæt-lav boliger eller udstykkes til parcelhusgrunde. Det er bygherres intention, at de eksisterende bygninger skal ombygges og genanvendes. Lokalplanen stiller krav til, at rækkehusene kan integreres i det eksisterende parcelhuskvarter, specielt i forhold til højde, omfang af byggeriet og afskærmning af parkeringsarealet mod nabomatrikler.

I forhold til ny og mere moderne regulering af de eksisterende parcelhuse fastholdes de bærende kvaliteter i kvarteret, mens bestemmelser om udvalgte forhold som materialevalg og tagkonstruktioner gøres mere simple. Det er intentionen, at lokalplanen favner, at fremtidens parcelhuse ikke nødvendigvis er et nybygget parcelhus på en bar mark, men i høj grad også er et moderniseret, ombygget og energirenoveret parcelhus fra 1960’erne og 1970’erne.

Hotel i Oldenborggade

Nye boliger i Snoghøj

På By- og Planudvalgets møde den 15. maj 2019 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et område i Snoghøj ved Gl. Færgevej, hvor det tidligere Snoghøj Gartneri og Frugtplantage lå. Baggrunden herfor var et ønske fra ejeren om at udvikle området med mulighed for opførelse af både åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanområdet omfatter Gl. Færgevej 61, et område på ca. 24.500 m2, der i dag anvendes til privat bolig og have.

Lokalplanen opdeler området i 2 delområder, som er fastlagt på baggrund af en landskabsanalyse.

Delområder 1 kan udbygges samlet eller etapevis og bebygges med boliger indenfor fastlagte byggefelter. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen højst må opføres i 2 etager (+ kælder), og at der maksimalt må opføres 4.500 m2 boligareal, eller i alt hhv. 39 boliger ved tæt-lav bebyggelse og 18 boliger ved åben-lav bebyggelse.

Delområde 2 omfatter en slugt indeholdende bl.a. et moseområde omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og et område, hvor der er registreret fund af orkideer, som er beskyttet jf. artsfredningsbekendtgørelsen, bilag 2. Delområde 2 skal friholdes for bebyggelse og anlæg og må ikke medregnes ved beregning af grundstørrelsen.

Med lokalplanen fastlægges desuden vejadgang, terrænregulering og omfanget af grønne områder. Især ved anvendelse til tæt-lav boliger er det intentionen at planlægge for en attraktiv bebyggelse med et varieret udbud af boligtyper og –størrelser, indbydende og varierede fælles opholdsarealer og åbne grønne kiler, som formår at trække oplevelsen af det omkringliggende landskab ind i bebyggelsen.

Modernisering af nordbyens lokalplaner

På baggrund af flere forundersøgelser foretaget blandt beboerne inden for gældende lokalplan 47, blev det klarlagt, at der var et stort behov for modernisering af plangrundlaget. Der er blevet afholdt flere borger/informationsmøder i Nordbyen, der har givet yderligere input til lokalplanindholdet. Lokalplanforslaget og et forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring. Der kom en indsigelse fra Forsvarsministeriet som gjorde, at lokalplanforslaget måtte ændres i en grad som krævede en fornyet offentlig høring. Derfor er der nu udarbejdet et nyt lokalplanforslag og et nyt forslag til kommuneplantillæg for det ca. 500.000 m2 store boligområde.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer