I dag mødtes By og Planudvalget på Meldahls Rådhus for at tale om lokalplan 357. Forslaget er udarbejdet for opførslen af DLGs kommende domicil og hovedkontor ved Lyngsodde i Fredericia. Hele 300 arbejdspladser skal huses i den nye bygning, som samtidig betyder, at der etableres veje og nye trafiksystemer.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra DLG, som ønsker at bygge deres hovedkontor på en grund, der ligger tæt på Den Nye Lillebæltsbro umiddelbart nord for Motorvej E20. Kontorbyggeriet tænkes i første omgang at udgøre ca. 7.500 m2 for at kunne rumme op mod 300 arbejdspladser, mødefaciliteter mm. Der ønskes desuden mulighed for en evt. senere udvidelse.

“Det glæder mig, at By- og Plan-udvalget i dag har sendt lokalplan 357 videre til Byrådet . Der er tale om et vigtigt byggeprojekt med hele 300 arbjejdspladser, der kommer til byen. Jeg er samtidig glad for, at så stor en virksomhed flytter til Fredericia, når man kunne vælge den københavnske, Axelborg. Med den her lokalplan kan man samtidig se, hvad de har tænkt og det ser flot ud. I stedet for et domicil i København, vælger de en åben by i centrum af Danmark. Jeg glæder mig til følge den videre rejse,” siger udvalgsformand Steen Wrist Ørts til Fredericia AVISEN.

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 42.700 m2 og afgrænses mod nord af Ballesvej, mod vest af Kystvejen, mod syd af dyrkede marker og mod øst af en skovmæssig bevoksning, Lyngsbo lejrskole og Lillebælt. I umiddelbar nærhed findes boligområder med dels parcelhuse og tæt- lav rækkehusbebyggelse, rekreative arealer, enkelte ældre fritliggende ejendomme og et erhvervsområde med nyere domicilbyggerier. Sydøst for området ligger den gamle ammoniakhavn med de karakteristiske runde ammoniaktanke, som er ca. 32 m høje, og nordvest for området ligger Lyng kirke. Lokalplanområdet ligger desuden inden for kirkeomgivelserne for Lyng Kirke.

Med forslag til lokalplan 357 er udarbejdet et plangrundlag, som dels skal muliggøre opførelse af erhvervsbyggeri i miljøklasse 1-3, dels skal sikre en økologisk forbindelse mellem naturområderne øst for og nordvest for lokalplanområdet, samt skal sikre at der, ved opførelse af byggeri, tages behørigt hensyn til Lyng Kirkes landskabelige beliggenhed og udsigten til og fra kirken, som kræver en dialog med Haderslev Stift.

Planen udlægger byggefelter i områdets sydlige og vestlige del mens områdets østlige del, op mod den eksisterende skovmæssige beplantning, udlægges som friarealer, der dermed indgår som en del af en økologisk forbindelse.

Ballesvej, som er en privat fællesvej, er i dag en smal grusvej, som primært forsyner et mindre parcelhusområde og fungerer som adgangsvej for besøgende til Lyngsbo Lejrskole. Opførelsen af erhvervsbyggeri til 300 ansatte samt varelevering ol. vil betyde en væsentlig forøgelse i trafikken på Ballesvej og Kystvejen, som er en offentlig vej. Ballesvej skal derfor udbygges, hvilket er uden omkostninger for kommunen. Til gengæld vil en trafiksanering på Kystvejen, i form af hævet flade, hvor Ballesvej møder Kystvejen og hastighedssænkende foranstaltninger i form af bump, muligvis være nødvendig.

Teknik & Miljø vurderer, at der med forslaget sikres et plangrundlag, som sikrer et attraktivt erhvervsområde, der tager hensyn til og er tilpasset de stedlige kvaliteter eksempelvis i form af den kystnære beliggenhed, naturområder og økologiske forbindelser.

Ligeledes vurderes det, at opførelsen af et domicilbyggeri til op mod 300 arbejdspladser vil have en positiv effekt på kommunens attraktivitet som erhvervs- og bosætningskommune.

Hvad venter?

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

• at Forslag til Lokalplan 357, Erhverv, Lyngsodde ved Ballesvej, vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger

• at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanforslaget