Forside Fredericia Lokalplan for erhvervsområde ved Kongens Kvarter vedtages

Lokalplan for erhvervsområde ved Kongens Kvarter vedtages

DEL
Foto: Fredericia Kommune

Forslagene til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 363 for erhvervsområde ved Kongens Kvarter har været i offentlig høring i 8 uger fra 5. februar til den 2. april 2019, og nu er planen blevet vedtaget.

I forbindelse med høringen er der kommet 3 høringssvar.

Planerne fastlægger anvendelsen til erhvervsformål. Det er hensigten med lokalplanen at få skabt en mere klar zonering af området i forhold til de omkringliggende arealer, således der er en mere klar overgang mellem de forskellige erhvervsområders anvendelse omkring Kongens Kvarter.

Byrådet vedtog den 16. januar 2019 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 363 for erhvervsområde ved Kongens Kvarter.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for et område i den vestlige del af Kongens Kvarter, som giver mulighed for erhverv i en højere virksomhedsklasse end nu.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for at muliggøre etablering af virksomheder/erhverv i miljøklasser op til 7.

Lokalplan

Den kommende lokalplan giver mulighed for erhverv i en højere virksomhedsklasse end nu, herunder industri, lager- og værkstedsvirksomhed, lager- og transportvirksomheder og lignende funktioner samt de til virksomhederne hørende kontor- og administrationsfaciliteter.

Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, udformning og placering, vejadgang, parkering, skiltning samt terrænregulering.

Eksisterende fredskov bevares.

Beskyttede naturområder bevares. Der gives dog mulighed for udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Høring

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 6 høringssvar.

Teknik & Miljø har udarbejdet et notat, ” NOTAT – Indkomne bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 363 for erhvervsområde ved Kongens Kvarter”, med udkast til Byrådets vurdering og svar til de bemærkninger/indsigelser, der er indkommet i høringsperioden. Af notatet fremgår, at bemærkningerne/indsigelserne foreslås at give anledning til følgende ændringer:

Tilføjelse til redegørelse for reduktionen i udpegningen af naturområde og potentiel økologisk forbindelse i redegørelsen, indarbejdelse af oplysninger om skiltning grænsende op til motorvejen i redegørelsesdelen, ændring af bestemmelse om bebyggelsesprocent fra 100 til 75 samt bestemmelser omkring tinglyste vejbyggelinier for motorvejen indarbejdes i redegørelse og bestemmelser.

Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillæg og lokalplan vil muliggøre de ønskede udvidelser af aktiviteter og anlæg for Fredericia Spildevand.

De indkomne bemærkninger har ikke medført, at der foreslåes ændringer i planens hovedprincipper.

DEL