Middelfart Kommune er en af 13 kommuner, der har fået puljemidler til at formidle de ældres livshistorier på plejehjemmene. Livshistorierne er fortællingen om det hele menneske fra familierelationer og beskæftigelse til store begivenheder livet igennem. Når de skrives ned, bliver den vigtige viden et redskab for både personale, pårørende og hovedpersonen til at mindes og gøre hverdagen mere nærværende.

Alle har en livshistorie, som vi bærer med os hele livet. En historie, som gør os til den vi er. Men hvad så, når det kniber med at huske den? Så hjælper et nyt projekt på kommunens plejehjem med, at hovedpersonen selv, de pårørende og plejepersonalet husker livshistorien og skriver den ned i fællesskab. Planen er, at alle plejehjemsbeboere, der har lyst skal have hjælp til at sætte ord og billeder på deres livshistorie bl.a. i form af visuelle livslinjer eller digitale fortællinger.
Projektleder Lisbeth Flaskager fortæller

– Livshistorierne har stor værdi for hovedpersonerne, som oplever at blive set, for det menneske de er. Med udgangspunkt i livshistorierne kan vi skabe et hjemligt hverdagsliv, fyldt med omsorg, nærhed og meningsfulde gøremål, og vi tror på at det på sigt bidrager til at afhjælpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Her bliver livshistorien et redskab til at hjælpe den ældre med at erindre, fastholde sin identitet – og så styrker det relationen mellem den ældre, dennes familie og personalet.

Også for mennesker med en demenssygdom
Livshistorierne har en dokumenteret effekt hos især ældre med en begyndende demenssygdom. Sundhedsstyrelsens pulje, der har finansieret projektet hedder også “Forbedret anven-delse af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens”, alligevel har Middelfart Kommune valgt at brede projektet ud til alle plejehjem og tilbyder på sigt livshistorier til alle, der kan få glæde af det. Senior og velfærdschef Kitt Pedersen forklarer:

– Fordelen ved, at vi kan tilbyde livshistorier for alle på vores plejehjem er, at vi får do-kumenteret deres liv og deres historie, mens den fortsat står klar i hukommelsen. På den måde, når plejepersonalet og den ældre at få glæde af den fælles viden i hverda-gen. Det skaber masser af livskvalitet, at de ældre kan bidrage med det, de kan ud fra deres livslange erfaring. Og skulle de ældre med årene få svækket hukommelsen, så de glemmer lidt af sig selv, så er der en fælles viden at trække på, som kan bidrage til at skabe en fortsat livskvalitet i den sidste del af livet.

Mennesker på plejehjem er et helt liv fuld af erfaring.
Erfaringer fra de første plejehjem, bl.a. Fænøsund Plejehjem er, at personalet lærer de små ting i de ældres liv at kende, så det ikke kun går op i fx plejeplaner. Steen Hansen, hjælper fra Fænøsund fortæller:

– Det her er meningen med, at jeg blev uddannet social- og sundhedshjælper. Det er jo relationen til beboerne, der er det vigtige, så det er enormt givende at arbejde med livshistorien. Tænkt, de oplevelser og historier, jeg får ved at høre om beboernes liv. Det hjælper mig også i plejen for beboerne, da jeg ved hvordan jeg skal hjælpe, fordi jeg kender deres interesser og hvordan de er vant til at gøre ting. Livsplakaten giver os også noget at snakke om.

På Fænøsund Plejehjem har social- og sundhedshjælper Steen Hansen hjulpet beboer Torkild Rask med at lave en livshistorie i form af en livslinje på en plakat.
Og livshistorien bliver vel modtaget hos hoved personen selv:

– Den er flot, siger Torkild om plakaten.

Og så nyder han at være i centrum i samtalen med Steen. Det er tydeligt, at det er dejligt, at der er nogen, der har interesseret sig for hans livshistorie.

Fakta:
Middelfart Kommune er én af 13 kommuner og har fået 296.117 kr. i støtte til projektet. Projektet i Middelfart Kommune hedder “Projekt livshistorie – At være menneske er ensbety-dende med at have en historie at fortælle”. (Citatet er fra Karen Blixen).

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen satspuljemidler og Middelfart Kommune har fået bevilliget knap de 300.000 kr. til arbejdet med livshistorier i projektperioden 2018. Der har været nedsat en projektgruppe til udarbejdelse af materiale til brugen i arbejdet, og Lisbeth Flaskager er projektleder.

Målgruppen er primært beboere med en demenssygdom på kommunens 7 plejehjem og dagscentre, men også andre der kunne have glæde af projektet får tilbudt at være med. Medarbejderne laver i samarbejde med beboeren og dennes familier livshistorien, enten i form af en livsplakat eller som et talende fotoalbum med små lydklip.

Formålet er at skabe et hjemligt hverdagsliv, fyldt med omsorg, nærhed og meningsfulde gøremål, og vi tror på at dette øgede fokus på livshistorien kan være med til at øge beboernes livskvalitet og trivsel.