Onsdag middag var Lillebælt Fritidsfiskerforening en tur på vandet, hvor de smed ca. 7000 åleyngel ud ved Trelde Næs. Det skete i samarbejde med Hans Bomberg fra Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening.

Bestanden af europæiske ål har igennem flere årtier været kraftig faldende. I ålens kerneområde, det sydlige Europa, har nedgangen været markant fra omkring 1980, men i Skandinavien har mængden af yngel været nedadgående siden 1940’erne. I dag udgør den naturlige mængde af yngel kun få procent af den mængde, der var almindelig for 30-40 år siden.  

Årsagen til bestandens negative udvikling er ikke klarlagt, men kan være en kombination af flere uheldige forhold: En forringelse af ålens levesteder, overfiskeri, dødelighed i vandkraftturbiner, forurening og parasitter. Herudover kan ændringer i de havstrømme, som fører ynglen til Europas kyster fra gydepladserne i Sargassohavet, have indflydelse på ynglens overlevelse. 

For at genopbygge bestanden har Danmark og en række europæiske lande med opvækstområder for ål udarbejdet forvaltningsplaner for ålen siden 2009. Målet med forvaltningen er at øge gydebestanden i Sargassohavet.

Tidligere var målet med udsætningerne af ål at øge det lokale fiskeri. I dag foregår udsætningerne for at øge gydebestanden i Sargassohavet. Ynglen stammer fra glasålsfiskerierne i det sydlige Europa. Glasålene fanges i løbet af vinteren og foråret, hvorefter de danske dambrugere køber glasål til videre opdræt i indendørs varmtvandsbassiner. 

Mængden af ål, der udsættes, svinger fra år til år og er afhængig af priserne på glasål, som styres af udbud og efterspørgsel, samt bevillinger fra fiskeplejen. Priserne har været nogenlunde konstante, siden åleforvaltningsplanen blev indført i 2009. Det skyldes, at CITES (en konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter) har udstedt forbud mod eksport af ål ud af EU.

Bevillingerne til åleudsætninger blev i 2010 forøget ved, at der ud over fiskeplejens midler kunne ansøges om ekstra midler fra EU igennem den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Midlerne fra denne fond kunne imidlertid kun anvendes til ferskvandsudsætninger og kun ved at fiskeplejen medfinansierede udsætningerne. Det betød, at udsætningerne i vandløb og søer steg markant, mens der blev sat færre ål ud i marineområder.   

I de seneste seks år er der i gennemsnit udsat omkring en 1,5 million ål om året.

Turen gik fra Gammel Havn og ud til Trelde Næs

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Christel Poulsen og Ernst Lundsberg fra Lillebælt Fritidsfiskerforening havde fiskekutteren klar ved Gammel Havn onsdag klokken 11:00. Efter at have modtaget læsset af ål, der skulle smides i vandet, gik turen af sted mod Trelde Næs.

Med ombord på fiskekutteren var, foruden Christel og Ernst, Naturvejleder fra Fredericia Kommune, Bjarne Christensen, Hans Bomberg fra Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening og undertegnede.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Med en tophastighed på fem knob var det forventet, at turen ud til Trelde Næs og retur igen ville tage en to timers tid, og det viste også næsten at holde stik.

Efter omkring en time og 15 minutter på vandet ramte vi punktet, hvor Ernst ville have Hans til at smide de ca. 7000 åleyngel ud. På turen derud havde vi nydt havets stilhed, talt om løst og fast, men nu var det tid til alvor.

Ernst fandt et punkt med omkring to meter til bunden af havet, hvor Hans startede med at smide ålene ud. Stille og roligt førte Ernst kutteren videre så ålene blev fordelt rundt omkring området ved Trelde Næs.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Inden den sidste del af ålene skulle i vandet spurgte Hans: “Skal vi længere væk, eller er det fint her, Ernst?” Det var fint for Ernst, og den sidste del af ålene blev derfor sendt i vandet, hvor de nu skal vokse sig større.

Turen gik efterfølgende retur mod Gammel Havn, hvor vi fik nydt Fredericia fra vandsiden og efter omkring to timer på vandet sagde vi tak for i dag til hinanden.

Hans tager sig fra Flensborg Fjord og op til Vejle Fjord

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Mens vi var på vandet talte Fredericia AVISEN med Hans Bomberg, der fortalte om hvordan han er involveret i projektet med åleyngel.

“Vi har en handlingsplan, som jeg blev spurgt om jeg vil være en del af,” siger Hans, der i den her periode dagligt er ude og smide åleyngel i vandet. Hans dækker området fra Flensborg Fjord og op til Vejle Fjord, fortæller han.

“Jeg kan godt lide at være på vandet, så det er rigtig hyggeligt,” forklarer han.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Det er forskelligt fra tur til tur, hvem der styrer fiskekutteren Hans er ombord på. På turen ud til Trelde Næs var det Ernst.

“Ernst har været herude før, og kender bundforholdene her i fjorden. Det er det, som det kommer an på. Ved de andre steder jeg kommer ud til, er det også med en som kender bundforholdene,” slutter Hans.

Læs senere et interview med Ernst Lundsberg, der blandt andet fortæller om sin historie bag det at være ude med åleyngel og passionen for livet på havet.

http://www.fretri.dk/