Det kan være en god idé at sætte ind med ekstra støtte til forældre, der
ikke selv kan håndtere deres uenigheder i forbindelse med en skilsmisse. Det viser en evaluering af projektet Forældre sammen – hver for sig, der har kørt på forsøgsbasis i Statsforvaltningen de seneste tre år.

I dag er det næsten lige så normalt at blive skilt som at blive sammen. De fleste forældre kan selv håndtere problemerne i forbindelse med en
skilsmisse, men for nogen går tingene i hårdknude, og de må en tur forbi Statsforvaltningen.

Det satspuljefinansierede projekt Forældre sammen – hver for sig er opstået i erkendelse af, at Statsforvaltningens eksisterende tilbud om
vejledning, konfliktmægling og juridiske afgørelser ikke altid er
tilstrækkelige og formår at klæde forældrene på til selv at håndtere deres samarbejde.

“Vi ser, at mange af de forældre, der henvender sig i Statsforvaltningen,
har så store udfordringer med samarbejdet om deres børn, at de har
svært ved at nå til enighed i løbet af det samarbejdsmøde på halvanden
time, som Statsforvaltningen normalt tilbyder,” siger senioranalytiker fra VIVE, Karen Margrethe Dahl, der har evalueret projektet.

Formål: Bedre samarbejde og færre juridiske afgørelser
Omkring 3.000 forældrepar har i løbet af de seneste tre år haft mulighed
for at deltage i Forældre sammen – hver for sig. Lidt over halvdelen har
deltaget i det fulde forløb, som består af både individuelle samtaler og et kursusforløb sammen med andre forældre. Hvis forældrene ikke har
haft ressourcer til at deltage i kurset eller af praktiske grunde ikke har
haft mulighed for at møde op, er de blevet tilbudt et individuelt
tilrettelagt forløb.

Uanset hvilket forløb forældrene har deltaget i, så har hovedformålet
været at hjælpe dem med at blive bedre til at samarbejde og klæde dem
bedre på til at forstå og støtte deres børn i skilsmissesituationen. Et andet formål har været at mindske antallet af sager om samvær,
forældremyndighed og bopæl, der ender med juridisk behandling i
Statsforvaltningen eller ved retten.

Forældre bliver bedre til at forstå og støtte børn
Evalueringen af Forældre sammen – hver for sig viser, at de forældre, der har deltaget i projektet, oplever, at de er blevet bedre til at forstå deres
børns reaktioner og støtte deres børn. 49 procent af forældrene i
projektet svarer et år efter starten på deres sag, at de har fået større
forståelse for deres børns reaktioner, mens det samme kun gælder for 32 procent af forældrene, der ikke har deltaget i projektet.
Forældrene oplever også, at deres børns trivsel bliver bedre i løbet af den periode, hvor sagen er under behandling i Statsforvaltningen. Denne forbedring kan dog ikke alene tilskrives Forældre sammen – hver for sig, da
trivslen også stiger blandt børnene uden for projektet.

Større effekt hos forældre med store konflikter
De forældre, der har størst gevinst af projektet, er forældre med et højt
konfliktniveau. 63 procent af de højkonflikte forældre, der har deltaget i kursusforløbet, oplever et lavere konfliktniveau efter et år. Det samme
gælder 42 procent af de forældre med højt konfliktniveau, der ikke deltog i Forældre sammen – hver for sig.

“Resultaterne fra Forældre sammen – hver for sig viser, at det især har
effekt at hjælpe nogle af de forældre i Statsforvaltningen, som har det
sværest. Det er nemlig de forældre, der rykker sig allermest i løbet af
projektet,” forklarer Karen Margrethe Dahl. Hun understreger, at den
positive gevinst ved at deltage i projektet ikke gælder forældre, der har
oplevet fysisk vold fra deres ekspartner. Projektet kræver nemlig, at
parterne er trygge ved at være i samme rum.

Fald i juridiske afgørelser blandt projektdeltagere
Effekten af Forældre sammen – hver for sig kommer også til udtryk ved, at færre sager end normalt ender med en juridisk afgørelse i
Statsforvaltningen. 25 procent af forældrene, der har deltaget i projektet, ender med at få en juridisk afgørelse i Statsforvaltningen eller retten,
mens det samme gælder for 36 procent af de forældre, der ikke har
deltaget i projektet.Prisen for forløbet i Forældre sammen – hver for sig er lidt højere end ved et almindeligt sagsforløb i Statsforvaltningen, men
samtidig spares der omkostninger, da færre sager skal have juridisk
behandling.

Forældre sammen – hver for sig kort fortalt 
Ud over selve rapporten “Forældre sammen – hver for sig.
Effektevaluering af et konflikthåndteringsforsøg i Statsforvaltningen”
udgiver VIVE et hæfte, der i kort form præsenterer undersøgelsens
opbygning og hovedresultaterne. Hæftet er tiltænkt fagfolk og beslutningstagere på området og kan frit downloades.

Hent rapporten.

Hent hæftet.

Hvem står bag projektet?
Forældre sammen – hver for sig er finansieret af satspuljen. Konceptet for projektet er udviklet af Center for Familieudvikling. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har over en 3-årig periode
evalueret effekten af projektet.

www.perhaps.dk
Annonce