En af de væsentligste årsager til konkursen for Fredericia Teater var et markant svigtende billetsalg for
Tarzan-forestillingen i København ultimo 2019 og primo 2020,” sådan indleder kurator oversigten over konkursen.

Fredericia Teater havde pr. 30. juni 2019 et resultat på -9.921.691 kr. i henhold til den månedlige økonomirapportering, hvilket var en afvigelse fra budgettet på -1.869.758 kr. Underskuddet pr. 31. september 2019 var 19.364.869 kr. i forhold til det budgetterede underskud på 10.701.000 kr., hvilket var en budgetafvigelse på 8.663.869 kr.

Budgetafvigelsen til og med 31. september 2019 relaterer sig hovedsageligt til en manglende omsætning på
9.562.868 kr. i forhold til budgettet for forestillingen Prinsen af Egypten, som blev opført i København i perioden fra 21. juni 2019 til 14. juli 2019. Denne manglende omsætning resulterede i, at Fredericia Teater pr. 31.oktober 2019 havde et negativt driftsresultat på -18.419.231 kr., hvilket var en budgetafvigelse på 8.349.729 kr.

Årets største forestilling var Tarzan-forestillingen i København, hvor der var budgetteret med en omsætning
på ca. 40 mio. kr. samlet for november og december 2019, hvilket i henhold til budgettet for 2019 ville give
et overskud på ca. 10 mio. kr. for denne forestilling og et samlet overskud for hele 2019 på 1.136.000 kr.
Omsætningen på Tarzan-forestillingen i København i 2019 var dog alene 14.185.943 kr., hvilket var
27.751.537 kr. under budgettet. Derudover fremgår det af den endelige rapportering for forestillingen, at markedsføringsomkostningerne alene for denne forestilling for 2019 og 2020 var på 14.142.331,79 kr.,
hvilket var en budgetoverskridelse på 7.850.000 kr.

Årets negative resultat i henhold til udkast til årsrapport for 2019, opstillet og revideret af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab den 3. marts 2020, endte derfor på 37.355.000 kr., hvilket i store træk svarer til
den manglende omsætning på de to forestillinger (Prinsen af Egypten og Tarzan), som begge blev opført i
København, og samlet stod for den manglende omsætning i forhold til budgetteret ca. 37 mio. kr.
Egenkapitalen i Fredericia Teater pr. 31. december 2019 var således negativ med 34.297.000 kr., og da
Fredericia Teater ikke fik tilvejebragt midler til at reetablere egenkapitalen og sikre et nødvendigt kapitalberedskab til den fortsatte drift, indgav bestyrelsen en egen konkursbegæring den 16. marts 2020.

Ledelsesansvar

Medlemmer af en selvejende institutions ledelse kan pålægges at erstatte et tab, som er lidt af den selvejende institution (i dette tilfælde konkursboets kreditorer), såfremt ledelsen som led i udførelsen af dette
hverv forsætligt eller uagtsomt har påført den selvejende institution (her Fredericia Teater) et tab.
Det er således en betingelse, for at konkursboet kan rette et krav mod Fredericia Teaters tidligere ledelsesmedlemmer, at der er opstået et tab, som kan henføres til ledelsesmedlemmernes (vurderet hver for sig)
uagtsomme eller forsætlige adfærd under deres ledelse af Fredericia Teater.

“Det er vores vurdering, at konkursboet vil kunne få medhold i et erstatningskrav mod teaterchefen på baggrund af teaterchefens ansvarspådragende overskridelse af markedsføringsbudgettet med ca. 8 mio. kr. i
strid med Fredericia Teaters vedtægter, se nærmere nedenfor under punkt 1,” skriver Bech Bruun.

Derudover vurderer vi, at procesrisikoen ved at rejse et erstatningskrav på baggrund af et generelt ledelsesansvar mod henholdsvis teaterchefen og/eller bestyrelsen vil være for stor til, at retssagen bør føres, jf.
nærmere nedenfor under punkt 2.

 1. Overskridelse af markedsføringsbudgettet
  Ved en gennemgang af virksomhedens forhold forud for konkursen har vi konstateret, at det fremgår af
  udkast til Fredericia Teaters årsrapport for 2019, opstillet af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, at
  der i 2019 samlet set har været salgs- og distributionsomkostninger på 23.280.000 kr. Derudover fremgår
  det af budgettet for 2019, som er godkendt af Fredericia Teaters samlede bestyrelse og tilsynsmyndighed,
  at der samlet set er budgetteret med en markedsføringsomkostning på 15.355.000 kr. – således, at budgettet for 2019 samlet set blev overskredet med 7.925.000 kr.
  Teaterchefen var ifølge Fredericia Teaters vedtægter ansvarlig for den daglige virksomhed, og det påhvilede ifølge vedtægterne teaterchefen ”nøje at overholde de for de enkelte opsætninger fastlagte budgetter”,
  ligesom det påhvilede teaterchefen, at ”afvigelser af de for de enkelte opsætninger fastlagte budgetter skal
  forelægges bestyrelsen til godkendelse forinden overskridelse af budgettets enkelte poster kan ske.”
  Det fremgår yderligere af teaterchefens ansættelseskontrakt, at han ”skulle disponere inden for de udstukne
  økonomiske rammer”, og ifølge funktionsbeskrivelsen, at teaterchefen var ”institutionens daglige leder med
  ansvaret for den daglige drift og budgetoverholdelse, indenfor de af bestyrelsen til enhver tid godkendte
  budgetter.”
  Det er på denne baggrund vores vurdering, at teaterchefen derved har handlet ansvarspådragende, da
  teaterchefen i henhold til Fredericia Teaters vedtægter således havde ansvaret for, at budgettet for de enkelte fastlagte forestillinger blev overholdt, samt at eventuelle afvigelser forinden skulle forelægges for bestyrelsen til godkendelse.
  Det fremgår af den månedlige rapportering pr. 31. oktober 2019, at markedsføringsbudgettet var overskredet med 2.877.816 kr., men vi er blevet oplyst af bestyrelsesformanden for Fredericia Teater, at månedsrapporteringen ikke blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 19. november 2019, herunder ej heller
  budgetoverskridelsen vedrørende markedsføringsomkostningerne. Bestyrelsen var således efter bestyrelsesformandens udsagn ikke eksplicit gjort opmærksom på budgetoverskridelsen. Det var således alene
  periodens samlede resultat, der blev oplyst på bestyrelsesmøderne. Det bemærkes dog, at månedsrapporteringerne efter det oplyste blev rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne. Det er ikke vores vurdering, at
  bestyrelsen har godkendt overskridelsen af markedsføringsbudgettet.
  Det bemærkes yderligere, at størstedelen af overskridelsen af markedsføringsbudgettet skete ved Tarzanforestillingen i København på et tidspunkt, hvor Fredericia Teater allerede var insolvent. På trods af dette
  benyttede teaterchefen 14.142.331,79 kr. på markedsføring, hvilket var en samlet budgetoverskridelse på
  7.850.000 kr. alene for denne forestilling, på et tidspunkt, hvor han vidste, at Fredericia Teater allerede var i
  økonomiske problemer. Forestillingen omsatte – på trods af denne overskridelse af markedsføringsbudgettet – alene for 14.185.942 kr. i 2019 ud af en budgetteret omsætning på 41.937.184 kr

Derudover fremgår det af en økonomiske instruks fra bestyrelsen til teaterchefen, at ”for at optimere ressourcerne er teaterchefen bemyndiget til at lave omfordelinger af omkostninger på såvel omkostningsposter
og mellem de forskellige forestillinger. Bestyrelsesformanden skal orienteres om omfordelingerne og de
økonomiske konsekvenser heraf. Efter godkendelse af forestillingsbudget, eller ændringer hertil, fremlægges forestillingsbudgettet til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.”
Det er ikke vores vurdering, at teaterchefen har oplyst bestyrelsesformanden om omfordelingerne og de
økonomiske konsekvenser heraf, eller at de tilrettede forestillingsbudgetter efterfølgende er blevet godkendt
på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorfor teaterchefen ikke har haft bemyndigelse til at foretage denne
væsentlige overskridelse markedsføringsbudgettet på ca. 8 mio. kr. for Tarzan-forestillingen i København
ved at spare på øvrige omkostningsposter uden som minimum at forudgående at have orienteret bestyrelsen om dette.
Derfor er det vores vurdering, at teaterchefen ved denne ansvarspådragende handling har påført Fredericia
Teater et tab, hvorfor vi har fremsendt et betalingspåkrav til teaterchefen på 7.925.000 kr. Konkursboet
agter at udtage stævning, hvis ikke beløbet indbetales.

 1. Generelt ledelsesansvar – Konkurslovens § 137
  Der har været flere kreditorer, der har henvendt sig til kurator med ønske om, at konkursboet skulle rejses
  et erstatningskrav mod den tidligere teaterchef og mod bestyrelsen. Konkursboet agter at opgive et muligt
  erstatningskrav mod den tidligere teaterchef og bestyrelsen vedrørende et generelt ledelsesansvar, idet
  kurator vurderer, at procesrisikoen ved at anlægge en sådan retssag er betydelig.
  Nedenfor redegøres der nærmere for kurators overvejelser i den forbindelse, ligesom kreditorerne orienteres om, at en kreditor på egen hånd kan anlægge en retssag mod den tidligere teaterchef og bestyrelsen,
  såfremt dette måtte ønskes, i overensstemmelse med konkurslovens § 137, stk. 1.
  Ved gennemgang af virksomhedens forhold forud for konkursen har vi konstateret, at den kortfristede gæld
  i perioden fra 1. december 2019 og frem til konkursdekretet den 16. marts 2020 ifølge Fredericia Teaters
  regnskabsprogram steg med 25.125.972 kr., hvoraf 22.151.385 kr. alene vedrørte december måned.
  På denne baggrund har vi undersøgt, om der kan rejses et erstatningskrav mod den tidligere teaterchef og
  bestyrelsen for gældsstiftelsen (forøgelsen af underbalancen) i december 2019 og frem til konkursen den
 2. marts 2020, da gældsforøgelsen ved den fortsatte drift af Fredericia Teater i denne sidste periode må
  antages at have påført kreditorerne et yderligere tab.
  Det er en betingelse for at få medhold i et erstatningskrav, at der både foreligger en ansvarspådragende
  disposition, se nærmere under punkt 2.2, at der er et tab, og at der er årsagssammenhæng mellem den
  ansvarspådragende disposition og tabet, samt at dette er påregneligt for skadevolderen, se nærmere under
  punkt 2.3 nedenfor.

Der henvises generelt til sagsforløbet beskrevet ovenfor under ”De vigtigste årsager til konkursen”.
Det bemærkes yderligere, at teaterchefen og bestyrelsen havde adgang til et link, hvor de kunne følge billetsalg og belægningsprocenter fra på de enkelte forestillinger fra time til time.
Teaterchefen skrev den 1. december 2019 til den ansvarlige for billetsystemet, at ”Som du jo nok også ser,
sælger Tarzan i København ikke nok. Det vil tage fart hen over de næste dage, men det er ikke nok.”
Teaterchefen var således den 1. december 2019 opmærksom på det svigtende billetsalg pr. 31. novemberDet bemærkes, at billetsalget udgjorde ca. 90 % af Fredericia Teaters omsætning. Da Fredericia
Teaters udgifter (udover markedsføringsomkostningerne) har fulgt budgettet, er det vores vurdering, at
teaterchefen vidste eller burde vide, at det reelle underskud ville blive væsentligt større end det underskud
på ca. 9 mio. kr., som teaterchefen meldte ud midt i november 2019 til bestyrelsen og tilsynsmyndigheden,
Fredericia Kommune.
Det negative resultat på 18.419.231 kr. pr. 31. oktober 2019 var alene med afsæt i svigtende salg i november 2019 tilstrækkeligt til, at estimatet på årets samlede underskud på ca. 9 mio. kr., som blev meldt ud til
bestyrelsen og tilsynsmyndigheden midt i november 2019, ikke længere var retvisende.
Den 4. december 2019 sendte bogholderen i Fredericia Teater et øjebliksbillede over kreditorerne til teaterchefen, hvor det fremgik, at Fredericia Teater havde en samlet forfalden leverandørgæld på 12.469.428 kr. I
samme mailkorrespondance oplyste bogholderen, at der stort set ikke var betalt på denne gæld i mange
uger.
Det fremgår af ovenstående, at Fredericia Teater reelt har været i en form for ”stille betalingsstandsning” i kvartal 2019.
Teaterchefen indkaldte den 5. december 2019 til afholdelse af et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19.
december 2019, hvor det svigtende billetsalg for Tarzan-forestillingen i København skulle drøftes. På dette
bestyrelsesmøde estimerede teaterchefen, at årets underskud ville blive på ca. 17 mio. kr., hvorfor bestyrelsen på denne baggrund bemyndigede teaterchefen til at udarbejde en genopretningsplan.
Det fremgår af den endelige rapportering for Tarzan-forestillingen, som teaterchefen og bestyrelsesformanden fik tilsendt den 12. februar 2020, at Tarzan-forestillingen i København havde solgt for 27.751.537 kr.
under budgettet. Derudover fremgår det af den endelige rapportering for forestillingen, at markedsføringsomkostningerne alene for denne forestilling for 2019 og 2020 var på 14.142.331,79 kr., hvilket var en budgetoverskridelse på 7.850.000 kr.
Årets negative resultat i henhold til udkastet til årsrapporten for 2019 var på 37.355.000 kr., hvilket i store
træk kan henføres til den ikke realiserede omsætning på de to forestillinger (Prinsen af Egypten og Tarzan).

“Det er vores vurdering, at sandsynligheden for, at både ansvarsgrundlaget og årsagssammenhængen kan
dokumenteres, vil være størst ved et erstatningskrav, rettet alene mod teaterchefen, men da han af bestyrelsen fratages det økonomiske ansvar den 17. februar 2020, og da der den 17. februar 2020 fortsat var
chance for, at driften af Fredericia Teater kunne fortsætte også efter dette tidspunkt som følge af Fredericia
Kommunes historiske opbakning til Fredericia Teater, er det vores vurdering, at procesrisikoen ved at rejse
et erstatningskrav mod teaterchefen er så stor, at vi har besluttet at opgive at rejse et erstatningskrav for
gældsstiftelsen i Fredericia Teater fra den 1. december 2019 til og med dekretdagen. Dette til trods for den
omstændighed, at teaterchefens misinformation om den økonomiske og likviditetsmæssige situation ultimo
2019 til bestyrelsen og tilsynsmyndigheden muligvis har forsinket udarbejdelsen af genopretningsplanen og
indgivelsen af konkursbegæringen med ca. 2 måneder.
2.5 Opgivelse af krav efter konkurslovens § 137
På baggrund af ovenstående vurdering opgiver konkursboet det mulige krav mod den tidligere teaterchef og
bestyrelse
Efter konkurslovens § 137, kan enhver fordringshaver herefter inden for en af skifteretten fastsat frist på
egen hånd gøre et erstatningskrav gældende mod ledelsen, hvis en eller flere kreditorer har større tillid til et
gunstigt udfald, således at disse for egen regning, men i boets interesse, kan opnå domstolsprøvelse af et
potentielt erstatningskrav mod den tidligere ledelse af Fredericia Teater

Følg
Notikation om
guest
2 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
BENT VESTER OLSEN
BENT VESTER OLSEN
4 måneder siden

Hej Søren ja de siger at du var god og dygtig og ja det må man jo også sige men ikke godt nok ødelagt vores teater og du skal nu til lommerne med det du skylder men det er du vel også dygtig nok til at springe over men god fornøjelsen med det

Ole Mejer
Ole Mejer
4 måneder siden

Bestyrelsen burde for flere år siden have bedt Søren Møller om at koncentrerer sig om teater og musicals, og lade andre om at styre økonomien, jeg fornemmer, at problemer med økonomistyring ikke er ny. Søren er nok bedst til teater, og jeg kan meddele ham, at det også er sjovere end at sammentælle billag.
Når det er sagt, må det konstateres, at natten er blevet endnu mere klam og kold i Fredericia end den tidligere har været. Byen burde hurtigst mulig hav lukket denne sag – i stedet for at sparke sig selv bagi ved at lade den blive til ubehagelig omtale.
Nu mister byen en enestående kulturinstitution. Da det åbenbart kun drejer sig om vurdering af en økonomi, kan man spørge, hvor mange penge byen vil miste, når publikum fra store dele af DK igen kun benytter byen til at køre uden om, eller skifre tog i, i stedet for at indlogere sig på hoteller og benytte sig af spisesteder, når de skulle i teater. Den reklame, som teatret har betydet for byen er næsten uvurderlig.
Ærgerligt,
Ole Mejer