Ankestyrelsen har bedt om en udtalelse fra Fredericia Kommune. Ø&P har udarbejdet nedenstående udkast til udtalelse, der mandag blev behandlet af Fredericia Byråd.

“Fredericia Kommune har siden 2018 benyttet Brorson Consult ApS som konsulent. Fredericia Kommune har ikke entreret med andre konsulenter/konsulentfirmaer på dette område. Baggrunden herfor er, at Fredericia Kommune har vurderet, at ekstern bistand på dette område kunne medvirke til kompetenceudvikling af sagsbehandlerne. Dette for at sikre at der er sammenhæng mellem borgerens behov, indsatsen og betalingen herfor.

På den baggrund blev Brorson Consult ApS anmodet om at varetage et udviklingsforløb for ledere og medarbejdere i opfølgning af borgerforløb, herunder hvilken dokumentation der skal være i sagerne, matche borger og tilbud samt vurdere hvad et tilbud til borgeren i givet fald skal koste.

Efterfølgende blev der indgået en kontrakt med Brorson Consult ApS om en gennemgang af 50 borgerforløb, for at kortlægge om der var sammenhæng mellem borgerens behov, indsatsen og taksten.

Brorson Consult ApS har haft adgang til de udvalgte borgeres sag i fagsystemet Nexus og har på den baggrund haft adgang til at vurdere borgerens behov samt se beskrivelsen af den eksisterende indsats som borgeren modtager. Brorson Consult ApS har på baggrund af denne gennemgang afgivet anbefalinger om mulighederne for opfølgning i forhold til dokumentation, indsats og/eller takst.

Brorson Consult ApS har ikke lavet sagsforberedende arbejde og har ikke tilvejebragt oplysningsgrundlag i sagerne. Brorson Consult ApS har alene gennemgået borgerens sag med de eksisterende dokumenter og oplysninger.

På baggrund heraf har myndighedsafdelingen i Fredericia Kommune vurderet i hvilke borgerforløb der skulle ske en opfølgning. Ud af de 50 gennemgåede sager, blev det besluttet at lave opfølgning i 20 sager.

Opfølgningen skete på møder hvor botilbuddene har deltaget. Formålet med opfølgningsmøderne var, at se på den modtagne indsats i forhold til borgerens behov. Endelig skulle denne indsats vurderes i forhold til taksten. Brorson Consult ApS har deltaget i møder med bostederne som facilitator samt, efter aftale med myndighedsafdelingen, stillet uddybende spørgsmål.

Efter disse møder har sagsbehandleren i samarbejde med afdelingsleder lavet den faglige vurdering af sagen. Brorson Consult ApS har ikke deltaget i den del. Brorson Consult ApS har ligeledes ikke udarbejdet oplæg eller udkast til indstillinger og afgørelser. 

Efter gennemgang af de 20 sager agter Fredericia Kommune i én sag at ændre på støtten/hjælpen/tilbuddet. Dette er begrundet i, at det vurderes, at borgeren har behov for mere indgribende støtte som ikke kan imødeses af det aktuelle tilbud. Der arbejdes derfor på en flytning af borger til et mere egnet tilbud. Hvornår dette kan ske vides ikke på nuværende tidspunkt.

I to andre sager har Fredericia Kommune truffet afgørelse om, at borgerens støtte ligger på et niveau hvor sagen skal oversendes til bopælskommunen. Fredericia Kommune har ikke truffet afgørelse om, at borgeren i skal have en anden støtte. Vurdering af borgerens støtte skal træffes af bopælskommunen. Herudover forhandles tre sager stadig. I de resterende sager er indsatsen overfor borgeren uændret, mens taksten er uændret eller forhandlet ned.

Ankestyrelsen spørger til, hvorvidt der er truffet urigtige afgørelser. Fredericia Kommune har ikke konstateret, at det skulle være tilfældet i nogen af sagerne.

Betaling til Brorson Consult ApS sker med 10 % af den forhandlede besparelse pr. sag i de næste 12 måneder, tillagt moms og kørsel. Sker der ikke nogen besparelse, afregnes der alene for kørsel.

Der blev inden kontraktens indgåelse ikke budgetteret med en besparelse. Fredericia Kommune lavede i december 2019 en besparelsesberegning, der viste en besparelse på 5 mio. kr. En genberegning har efterfølgende vist, at besparelsen alene er på 3,7 mio. kr. I følge kontrakten, er Brorson Consult berettiget til 10 % af de 3,7 mio. kr. Hertil kan komme en yderligere betaling, hvis de resterende sager, som endnu ikke er forhandlet færdig, resulterer i en takstnedsættelse.

Ankestyrelsen anmoder i supplerende høring af 9. januar 2020 Byrådet om at oplyse, om der har været sager, hvor konsulentfirmaet både har givet rådgivning og selv tilbudt at overtage indsatsen for borgeren i den konkrete sag.  Der har i Fredericia Kommune ikke være sådanne sager”

“Det er en sag der har givet mange spørgsmål. Det er vigtigt at komme helt til bunds i de forskellige nuancer. Sagen vil også blive behandlet i de relevante udvalg. Det er vigtigt at få alle facetter frem i denne sag. Det er vigtigt at vi holder tungen lige i munden og sikrer at kage er skåret som den skal. Det er et enormt teknisk område, hvorfor jeg synes det er vigtigt at komme hele vejen rundt”, sagde Borgmester Jacob Bjerregaard.

“Der har været skrevet meget om denne sag. Jeg vil gerne slå fast, at det her aldrig har været en besparelsesdebat. Jeg vil gerne slå fast, at det er en omfordeling af midler der bliver på området. Der er tale om penge der bliver på området. Nogen har efterspurgt noget politisk ansvar. Nogen mener man har puttet sig lidt. Først og fremmest har man ventet på dette skriv. Vi kan ikke udtale os om noget vi ikke har set. Nu har vi muligheden. Det er altså en forfejlet tanke, at vi ikke vil tage ansvar, for det vil vi gerne. Det er ikke en besparelse, det er vigtigt at slå fast”, sagde Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget og fortsatte:

“Det er naturligt, at vi kigger områderne igennem og ser om vi bruger pengene bedst muligt. Vi skal gøre en indsats for at få mest muligt velfærd for de penge der er til rådighed. I Venstre følger vi indstillingen om at sende denne skrivelse til Ankestyrelsen – og vi vil i udvalgene følge der her helt til dørs, det vil jeg gerne love”.

“Når det er sagt, så vil jeg gerne slå fast at vi i Venstre ikke er med på, at borgere, mod forventning, får en ringere service. Vi skal sikre at den enkelte borger får den rigtige service. Er der nogen der ikke gør det, så må vi finde midlerne til at løse det. Vi er ikke den eneste kommune der bruger konsulenter. Det er i sig selv fine nok. De hjælper os meget til at gøre vores personale endnu bedre. Vi skal ikke bruge provisionslønnede konsulenter. Vi skal aftale en fast pris”, lød det videre fra Peder Tind.

“Det her er en sag jeg har gravet i siden sidste år. Det er enormt komplekst. Til trods for de seks års erfaring og at jeg kan navigere rundt i paragrafferne, så synes jeg det her er svært. Jo mere jeg graver, jo flere spørgsmål får jeg. Derfor er jeg glad for at blive taget seriøst når jeg stiller spørgsmål, men jeg har savnet en politisk indblanding og orientering. Jeg er glad for, at Økonomiudvalget tog det seriøst, så det er i gang ligeså stille. Jeg ser frem til drøftelsen”, sagde Cecilie Roed Schultz, Enhedslisten.

“Det er ikke for at gå i sagsbehandling, men vi er glade for at den bekymring vi luftede i Økonomiudvalget er taget ind. Det er sådan, at i den konstituering man har lavet er handicapområdet splittet op, for har vi de rigtige snitflader ved at de ligger i to udvalg og to budgetter? Det er en af de ting jeg gerne vil spørge ind til. Vi tager det meget seriøst og vil arbejde grundigt med det i udvalgene”, sagde Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti.

“Det er der ikke må ske er, at vi politikere er sagsbehandlinger. Vi skal have hundrede procent tillid til, at vores medarbejdere får visiteret borgerne rigtigt. Der sker dagligt en revisitering, og det er på alle områder. Metoden kan vi altid diskutere, men jeg vil gerne anholde, at hvis vi tror vi skal sagsbehandle, så er det ikke en farbar vej”, sagde Lars Ejby skarpt rettet mod Cecilie Roed Schultz.

“Vi aftalte i fællesskab, at vi skulle se på taksterne. Dengang tog vi ikke stilling til metoden, og jeg er meget glad for, at forvaltningen har fundet de penge der skulle til. Vi kunne ikke bare tilføre flere midler, så det handlede meget om at bruge pengene rigtigt”, fortsatte partifællen Søren Larsen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer