Økonomiudvalget i Fredericia Kommune afholder idag et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor det eneste punkt på dagsordenen er budgetopfølgning.

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

“Økonomi og Personale henleder opmærksomheden på, at serviceramme og anlægsloft er under pres i det forventede regnskab. Servicerammen forventes overskredet med 4,8 mio. kr. og anlægsloftet med 116,4 mio. kr. Ved overskridelser er der risiko for sanktioner, såfremt kommunerne under ét overskrider” lyder meldingen fra forvaltningen omkring Fredericia Kommunes økonomi.

Flere udvalg er pressede på økonomien

“Særligt Børne- og Skoleudvalget er under pres som følge af mellemkommunale udgifter til specialundervisning. Ved regnskabsaflæggelsen blev det besluttet, at området skulle analyseres nærmere. Analysen vil indgå i den kommende budgetlægning” skriver forvaltningen i sagen.

“Også Miljø- og Teknikudvalget oplever et udgiftspres, og forventningen er, at lånet af kommende års budget øges med 1,6 mio. kr. og vil med årets udgang udgøre i alt 5,9 mio. kr” fortsættes det.

“På anlægssiden skyldes merforbruget dels forbrug af spar/lån, dels tidligere afgivne tillægsbevillinger. Forbruget af spar/lån sker primært på projekterne sundhedshus, bygningsvedligehold, udviklingen af Fredericia Idrætscenter, supercykelsti m.m. Tillægsbevillingerne er primært givet til jordkøb/byggemodning, Fredericia Idrætscenter, stadion m.m.”

https://www.gfforsikring.dk/gftrekantomraadet