Byrådet har med Budget 2020 besluttet at styrke den strategiske ledelse i Fredericia kommune. Dette sker med en tilpasning af koncernmodellen. Der er i Budget 2020 afsat 1,5 mio. kr. til formålet. Det politiske ønske er at styrke den strategiske ledelse for at kunne imødegå det velfærdsøkonomiske pres, som landets kommuner oplever i disse år.

Fredericia Kommunes Kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe, kommer til at få flere kollegaer i ledelseslaget i kommunen. Det står klart efter en politisk prioritering. Selv glæder hun sig over, at Fredericia Kommune kommer til at udvikle sig positivt.

“Efter budgettet, hvor Børn og Unge blev samlet, har vi arbejdet intensivt med at undersøge de behov der er – og så har vi gennem en god proces bedt medarbejderne om inputs til, hvad en ny chef skulle udfylde af opgaver. Her blev det meget klart for os, at efterspørgslen går på en mere strategisk ledelse”, forklarer Kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe.

“Børn og Unge er et politisk højt prioriteret område, hvilket i høj grad også kommer til udtryk i budgettet, hvor området har fået mange midler og fokuspunkter. Derfor har der også været et behov for, at vi får løftet den opgave der ligger, så vi i endnu større grad kan understøtte vores koncernmodel”, fortsætter hun.

På ældreområdet er der også behov for en ny direktør, men dette skal ikke være i stedet for en chef – i stedet skal det sikre, at man også i fremtiden kan sikre de ældres forhold.

“Økonomien har i flere år været meget udfordret, hvilket jo med budgettet ikke skal ske fremover. Men for at sikre fremtiden er der behov for strategisk ledelse. I fremtiden er der hverken hænder eller penge nok til at følge med udviklingen, og netop derfor har vi behov for en der kan tænke strategisk og nyt”, forklarer Annemarie Zacho-Broe.

Det er ikke længe siden, at man i Fredericia besluttede at “slanke ledelseslaget”. Men for Kommunaldirektøren kommer der helt naturligt, at man nu ansætter i de nye stillinger.

“Ledelse er vigtigt, men det er også vigtigt i en organisation som vores at se på ledelse i en moderne tid. Som jeg læser byrådets tanker, så er de meget optaget af kvaliteten af den ledelse der er. Kvaliteten er afgørende – og det er derfor, at vi nu, med de politiske prioriteringer, ser et større behov for at styrke den strategiske ledelse. Vi går kun op med én leder, så det er ikke antallet, men den strategiske ledelse der styrkes”, slutter Kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe.


Børn og ungeområdet

Det er med Budget 2020 besluttet, at der skal etableres et samlet koncernområde for 0 – 18 år bestående af Familie og Børnesundhed samt Børn og Unge. Der har med afsæt i byrådets beslutning været afholdt dialogmøder med lederne og medarbejdere, repræsenteret ved de to afdelingers FMU samt foretaget interviews med politiske repræsentanter fra de udvalg koncernområdet betjener for at få input til processen.

Processen har vist et tydeligt behov for, at der sker en snarlig afklaring af ledelsesstrukturen på det øverste niveau. Afklaringen er afgørende for, at der fastholdes ro på området – ikke mindst af hensyn til berørte ledere og medarbejdere i den igangværende proces. Herefter er det vigtigt for organisationen, at ledelsesniveau og organisation under koncernområdet falder på plads. Økonomiudvalget har besluttet, at denne proces skal være afsluttet med udgangen af 2. kvartal 2020.

Læs også: Fredericia Byråd vedtager ny organisationsstruktur

Den gennemførte proces har peget på, at der er behov for at styrke den strategiske ledelse af 0 – 18 års området. Ligeledes efterspørges strategisk ledelse, der kan binde overgangen fra barn/ung til voksenområdet sammen ikke mindst på handicap og psykiatriområdet. Mange tilbagemeldinger viser, at der er behov for at styrke området med en koncerndirektør for det samlede område i stedet for at besætte stillingen som ny koncernchef. Det indstilles derfor, at koncernområdet samles under en koncerndirektør. Som følge heraf nedlægges den nuværende stilling som børn og ungechef. Stillingen som familie og børnesundhedschef opretholdes.

Når en ny koncerndirektør er på plads, fastlægges det samlede chef og ledelsesniveau på 0-18 års området. I den forbindelse har byrådet besluttet, at fritidsområdet skal have en selvstændig leder i koncernområdet. I den gennemførte proces har der også været et ønske om at sikre gode rammer for den faglige ledelse på 0 – 18 års området. Det gælder for såvel skole, fritid, dagtilbud, almen og specialområdet. Dette medtages i den kommende proces. Det er vigtigt for byrådet, at der finder en bred og inddragede proces sted i den endelige afklaring af struktur og ledelsesniveauer på det nye koncernområde.

Voksen og ældreområdet

Antallet af fredericianere, der fylder 80 år, er stærkt stigende, og ændringerne i forventet levealder betyder, at vi som kommune kan forvente en vækst på 60 – 70 % i andelen af borgere over 80 år frem mod 2030. Samtidig står vi overfor alvorlige udfordringer i forhold til at rekruttere tilstrækkeligt personale.

Læs også: Paradigmeskifte på vej i Fredericia Kommune

Byrådet har genoprettet økonomien på senior og handicapområdet, og nu er der en meget klar forventning om budgetoverholdelse på området. Derfor har byrådet med Budget 2020 besluttet, at der skal iværksættes en fortsat analyse af senior- og handicapområdet med afsæt i den analyse, som blev udarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2020. Forligspartierne ønsker, at der ses på ledelse, rehabilitering, planlægning, medicinhåndtering, velfærdsteknologi og seniorbofællesskaber. Det er en stor opgave, der kalder på yderligere strategisk ledelseskapacitet.

Det er ikke kun borgere over 80, der får brug for pleje og omsorg. Flere yngre voksne borgere får brug for kommunens hjælp, og det stiller store krav til kommunens visitation og evne til at håndtere borgere på tværs af alder, udvalg og forvaltning. Handicapområdet skal sikres den nødvendige bevågenhed, og der skal arbejdes endnu mere på at udvikle en tværgående tilgang til vores borgere. En del af vores udsatte borgere har flere indgange i kommunen. Det kan være jobcenter, psykiatri, hjælpemidler og sundhedsvæsen. Der vil være både livskvalitet og økonomi at hente ved at tænke alle vores indgange på voksen – og ældreområdet endnu mere sammen. Fredericias socioøkonomiske udfordringer er væsentligt større end landsgennemsnittet, og kun ved at gå nye veje samt arbejde med fortsat innovation og udvikling af vores velfærdsløsninger, kan vi sikre kvalitet og økonomi til at den store opgave.

For at kunne lykkes med denne store opgave foreslås det, at Senior og Handicap samt Social og Beskæftigelse strategisk skal ledes af en ny koncerndirektør. 

Koncerndirektørens vigtigste opgave bliver at sikre sammenhængskraften på tværs, så der i endnu højere grad skabes en indgang for borgeren og sikres sammenhæng på tværs af organisation, lovgivning og borgerforløb. Ledelsesstrukturen under koncerndirektøren fortsætter.

Www.eventc.dk

Skriv et svar