Fredericia Spildevand og Energi A/S indleder i uge 7 2020 etape 2 i arbejdet med at klimatilpasse kloaksystemet i Nørrebrogadekvarteret.

Derfor vil enkelte baner være spærret i krydset Indre Ringvej/Vesterbrogade samt på Vesterbrogade ud for Luthersvej i 1-1,5 år, mens arbejdet udføres. Trafikken vil stadig kunne passere arbejdsstederne. Det vil også fortsat være muligt at anvende parkeringspladserne på Vesterbrogade.

Øget pres på kloaksystemet pga. klimaforandringer

På grund af klimaforandringerne regner det kraftigere og oftere i Danmark. De øgede regnmængder medfører, at kapaciteten i kloakledningerne både i Fredericia Kommune og alle andre steder i landet er for lille. Derfor er Fredericia Spildevand og Energi A/S i samarbejde med Fredericia Kommune i gang med en langsigtet indsats for at klimatilpasse kloaksystemet i hele kommunen.

”I de senere år har klimaforandringerne medført større regnmængder, som sætter vores kloaksystem under pres med øget risiko for oversvømmelser. Derfor er det en del af Fredericia Spildevand og Energi A/S’ strategi at tilpasse vores kloaksystem til klimaforandringerne”, udtaler Jakob Rasmussen, afdelingsleder ved Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Hvis der ikke er plads nok i kloaksystemet, og hvis regn- og spildevand ikke skilles ad, vil det overskydende vand, som i dag er en blanding af regnvand og urenset spildevand, løbe ud i blandt andet vandløb, søer og Lillebælt. Det overskydende vand kan desuden forårsage oversvømmelser af veje, kældre og grønne områder.

(Billede af første etape af klimatilpasning og renovering i Nørrebrogadekvarteret)

Klimatilpasning af Nørrebrogadekvarteret

Et af de områder i Fredericia Kommune, som har behov for fornyelse og forstærkning, er Nørrebrogadekvarteret. Jakob Rasmussen, afdelingsleder ved Fredericia Spildevand og Energi A/S, forklarerr:

”Nørrebrogadekvarteret er et ældre kvarter. Det gælder selvfølgelig også kloaksystemet, som vil blive mere og mere udfordret af de stigende regnmængder, hvis der ikke handles nu”.

Arbejdet i Nørrebrogadekvarteret udføres i etaper, så vi ikke arbejder i hele området på en gang. Projektet blev igangsat med et stort planlægningsarbejde i starten af 2018, hvor vi gennemførte bl.a. opmålinger, tv-inspektioner af kloaksystemet og geotekniske boringer. Etape 1 bestod af renovering og klimatilpasning af rørsystemet under Indre Ringvej frem til Jernbanegade og blev gennemført i 2019.

Nu er vi nået til etape 2, som igangsættes i februar 2020 og forventes at vare cirka 1-1,5 år. Vi renoverer og klimatilpasser kloaksystemet ved at semiseparere. Det vil sige, at vi anlægger en regnvandsledning og genbruger den eksisterende kloakledning, og på den måde adskilles regnvand og spildevand. Når den nye regnvandsledning med tilhørende tilslutninger er anlagt, er vi færdige med at grave. Vi fornyer nemlig så vidt muligt den eksisterende kloakledning uden at grave den op.

”Sammen med de erhvervsdrivende i Nørrebrogadekvarteret har vi evalueret etape 1 af renoveringen af Nørrebrogadekvarteret. På baggrund heraf anvender vi en anden renoveringsmetode ved denne etape. Metoden kaldes tunnelering og ved at anvende den, behøver vi ikke at grave så meget. Derved forstyrrer vi hverdagen i kvarteret mindst muligt”, udtaler Jakob Rasmussen, afdelingsleder ved Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Arbejdet sker i samarbejde med øvrige ledningsejere, så de andre forsyninger (el-og vandforsyningen samt tele) er sikret, inden renoveringen påbegyndes.

Vi forventer, at arbejdet med at klimatilpasse kloaknettet i hele Nørrebrogadekvarteret vil tage cirka 10 år. Kloaksystemet i kvarteret består nemlig af ikke mindre end 12-14 kilometer kloakledning. Det er således en omfattende og kompliceret opgave, som vi løser i et område med meget blandet bebyggelse, og hvor der til dagligt færdes mange mennesker.

Fredericia Spildevand tager selvfølgelig hensyn

FS tager selvfølgelig mest muligt hensyn til virksomheder, beboere, pendlere og andre, der færdes i området bl.a. ved at projektet deles op i etaper. Alligevel kan vores arbejde resultere i støv, støj og rystelser. Der kan også være trafikale ændringer som eks. vognbaneindsnævringer, omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold i kvarteret. Desuden vil enkelte sideveje blive lukket midlertidigt. Det vil stadig være muligt at anvende p-pladserne på Vesterbrogade.

FS sørger for, at udryknings- og renovationskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor FS arbejder.

Skriv et svar