Rigspolitichefen, rigsadvokaten og Justitsministeriets departement har afleveret redegørelser i teledata-sagen til justitsministeren.

Myndighedernes redegørelse om teledatasagen viser, at Rigspolitiets håndtering af teledata har været særdeles utilfredsstillende. Der tages nu en række tiltag, som skal genskabe tilliden til brugen af tekniske efterforskningsmidler og beviser. Tiltagene skal endvidere sikre, at teledata igen kan anvendes som bevis i straffesager.

Redegørelserne viser, at der i en årrække har været fejl i Rigspolitiets konvertering af teledata. Rigspolitiet har ikke haft en tilstrækkelig kvalitetskontrol, og der har ikke været tilstrækkelig dokumentation af og opfølgning på fejl. Endelig har det ledelsesmæssige fokus på Rigspolitiets Telecenters virksomhed igennem flere år været utilstrækkeligt. Samlet set har disse forhold betydet, at der over en årrække har været fejl i og risici ved brug af teledata, der anvendes i straffesager, som ikke har været kendt blandt efterforskere, anklagere, forsvarere og dommere. 

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

“Teledatasagen har rokket ved vores tillid til retssystemet. Den tillid skal vi have genoprettet.Derfor iværksætter jeg 16 initiativer, der skal genskabe tilliden til politiets brug af tekniske efterforskningsmidler og beviser og sikre, at teledata igen kan anvendes som bevis i straffesager.”

Det har været anført, at Justitsministeriets departement har “holdt sagen hemmelig”. Det fremgår af Rigspolitiet og Rigsadvokatens redegørelse, at de første orienteringer af Justitsministeriet fra Rigspolitiets side ikke var fyldestgørende eller entydige, da der bl.a. ikke var overblik over problemets omfang og de mulige konsekvenser. Det fremgår også, at det er et forløb, som Rigspolitiet oprigtigt beklager.

“Som Rigspolitiet også selv beklager, har de første orienteringer af departementet ikke været fyldestgørende og entydige og derfor ikke klargjort sagens alvor. Jeg har ingen grund til at tro, at man i departementet har haft et ønske om at hemmeligholde noget. Og jeg tror også, det er vigtigt at huske, at man ikke kan vurdere forløbet i departementet i forbindelse med Rigspolitiets første orienteringer ud fra det, vi i dag ved om sagens rette omfang og karakter. Jeg finder det dog samtidig beklageligt, at departementet ikke på et tidligere tidspunkt udviste større initiativ i forhold til at sikre tilstrækkelig fremdrift i myndighedernes afklaring af sagen. Det forløb forventer jeg, at departementet lærer af“, siger Nick Hækkerup.

Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt udskrivelsen af valg til Folketinget den 7. maj 2019 havde betydning for myndighedernes håndtering af teledata-sagen.

Det fremgår af departementets redegørelse, at departementet på et møde med Rigspolitiet den 26. april 2019 tilkendegav, at Rigspolitiet og Rigsadvokaten kunne fortsætte arbejdet med sagen uafhængigt af en eventuel valgudskrivelse. Det fremgår endvidere af Rigspolitiets og Rigsadvokatens redegørelse, at der er enighed mellem Rigspolitiet og Rigsadvokaten om, at valgkampen var uden betydning for orienteringen af forsvarerne og domstolene.

Departementets redegørelse viser, at departementet udviste tilbageholdenhed i forhold til den politiske og mediemæssige håndtering, efter at departementet den 4. juni 2019 blev orienteret af Rigspolitiet om status i sagen.Justitsminister Nick Hækkerup siger:

Redegørelserne giver efter min opfattelse ikke grundlag for at antage, at valgudskrivelsen har haft betydning for forløbet – ud over den tilbageholdenhed, som departementet efter valgudskrivelsen nødvendigvis måtte udvise i forhold til den politiske og mediemæssige håndtering. Når der er udskrevet folketingsvalg, så er det min klare holdning, at et departement skal afvente en efterfølgende regeringsdannelse – og ikke begynde håndteringen af den politiske og mediemæssige side af en sag. Det er afgørende for, at den kommende minister selv kan tage stilling til sagen, herunder til håndtering af Folketinget.

https://www.eventc.dk/events/