Justitsminister Søren Pind vil ændre straffeloven, så det bliver muligt at indføre indrejseforbud i områder i udlandet, hvor terrororganisationer er part i en væbnet konflikt. Samtidig skal straffen være højere for personer, der lader sig hverve til terrorisme eller fremmer terrorisme i forbindelse med væbnede konflikter. I dag sender justitsministeren et udkast til lovforslag i høring med afsæt i Straffelovrådets nye betænkning.

Justitsminister Søren Pind vil gøre det muligt at forbyde danske statsborgere og herboende udlændinge at rejse til og opholde sig i særlige områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, medmindre man har fået tilladelse fra de danske myndigheder. Straffen for at overtræde et indrejse- og opholdsforbud foreslås at være op til 6 års fængsel.

Samtidig vil lægger justitsministeren op til at hæve strafferammen til 10 års fængsel for personer, der lader sig hverve til terrorisme eller fremmer terrorisme ved at tilslutte sig en væbnet styrke. I dag er strafferammen 6 års fængsel. Under særligt skærpende omstændigheder skal straffen fremover være helt op til 16 år.

Justitsminister Søren Pind siger:

”Med det nye indrejseforbud adresserer vi en af de største trusler mod vores sikkerhed herhjemme, som er de personer, der rejser til f.eks. konflikten i Syrien og kommer radikaliseret tilbage til vores samfund. Derfor vil jeg nu indføre et indrejseforbud i de områder, der udgør en sikkerhedsrisiko, og hvor folk vender hjem med en kapacitet til at foretage angreb i Danmark. Det bliver simpelthen forbudt at sætte foden på bestemte områder. På den måde gør vi det lettere at straffe personer, der rejser til f.eks. Syrien for at tilslutte sig eller støtte en terrororganisation. Samtidig vil vi straffe støtte til terrorister i forbindelse med væbnede konflikter hårdere.”

Regeringen vil træffe beslutning om, for hvilket eller hvilke konkrete områder der skal gælde et indrejseforbud, efter lovforslagets vedtagelse i Folketinget.

Personer, der har et dansk, udenlandsk eller internationalt offentligt hverv, skal dog kunne indrejse og opholde sig i et område med indrejseforbud uden forudgående tilladelse. Indrejse og ophold med andre formål vil kræve en forudgående tilladelse, som kan gives til enkeltpersoner eller en gruppe af personer, der f.eks. arbejder for en bestemt virksomhed eller organisation.

Justitsministeren vil med lovforslaget også gøre det ulovligt at modtage økonomisk støtte fra en terrororganisation til brug for oprettelse eller drift af en institution eller virksomhed her i landet. Her foreslås en strafferamme på op til 6 års fængsel.

Lovforslaget tager afsæt i Straffelovrådets seneste betænkning om væbnede konflikter i udlandet.

Lovforslaget om et generelt indrejseforbud kommer i kølvandet på, at et bredt flertal i Folketinget sidste år vedtog, at det skal være muligt at give et konkret udrejseforbud. Pasloven giver således mulighed for, at danske statsborgere kan forbydes at udrejse fra Danmark, når der er grund til at antage, at den pågældende har til hensigt i udlandet at deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed.

Læs udkastet til lovforslag her.

Læs spørgsmål og svar om det nye forslag om indrejseforbud her.

Læs Straffelovrådets betænkning her.

Fakta:
Sådan er forslaget til de nye regler

Skærpelse af straffen

Straffen for at lade sig hverve til at begå terrorhandlinger eller i øvrigt at fremme virksomheden for en terrororganisation skal kunne stige til fængsel på op til 10 år, når forholdet har forbindelse til gerningsmandens tilslutning til en væbnet styrke.

Under særligt skærpende omstændigheder, herunder særligt når gerningsmanden har deltaget i kamphandlinger, skal straffen kunne stige til fængsel på op til 16 år.

Indrejseforbud

Det skal administrativt kunne bestemmes, at der i et område, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, skal gælde et forbud mod, at danske statsborgere og herboende udlændinge indrejser og opholder sig uden tilladelse fra de danske myndigheder.

Indrejse og ophold som led i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv skal dog kunne ske uden forudgående tilladelse.

Indrejse og ophold med andre formål vil kræve en forudgående tilladelse. Tilladelse kan gives, hvis formålet med indrejsen eller opholdet er anerkendelsesværdigt. Der vil både kunne gives individuelle tilladelser til bestemte personer og kollektive tilladelser til en gruppe af personer, der afgrænses ud fra deres tilknytning til en bestemt virksomhed eller organisation mv.

Overtrædelse af et indrejse- og opholdsforbud skal kunne straffes med bøde eller fængsel på op til 6 år.

Sådan er reglerne i dag

Terrorisme kan straffes med fængsel indtil på livstid, jf. straffelovens § 114.

Det er også strafbart at lade sig hverve til at begå terrorhandlinger eller i øvrigt at fremme virksomheden for en terrororganisation. Her er strafferammen i dag fængsel på op til 6 år, jf. straffelovens § 114 c, stk. 3, og § 114 e.

Endvidere kan tilslutning til en fjendtlig væbnet styrke straffes med fængsel på op til 10 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil på livstid, jf. straffelovens § 101 a, som blev indført i december 2015.

Danske statsborgere, der befinder sig i Danmark, kan efter reglerne i pasloven forbydes at udrejse fra Danmark, når der er grund til at antage, at den pågældende har til hensigt i udlandet at deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed mv. Denne mulighed har hidtil været anvendt over for 7 personer.

Der er aktuelt rejst tiltale mod én person og sigtelser mod yderligere tre personer, der formodes at have været udrejst til Syrien/Irak. For de tre sidstnævnte er der afsagt kendelse om varetægtsfængsling in absentia, da de formodes at opholde sig i Syrien. Det begrænsede sagsantal i forhold til at samlede antal formodede udrejste og hjemvendte skyldes bl.a., at det er særdeles vanskeligt at godtgøre, hvad de pågældende faktisk har foretaget sig i det borgerkrigshærgede land, og at der dermed ikke kan føres bevis for overtrædelse af nogen af straffelovens bestemmelser.

Straffelovrådets betænkning

Straffelovrådet behandler en række forskellige spørgsmål med hensyn til væbnede konflikter i udlandet.

Deltagelse i væbnede konflikter i udlandet

Det kan overvejes at fastsætte en højere strafferamme end den gældende strafferamme på fængsel indtil 6 år for at lade sig hverve til terrorisme eller i øvrigt at fremme virksomheden for en terrororganisation, når det sker ved at tilslutte sig en væbnet styrke med henblik på at deltage i en væbnet konflikt.

Forbud mod indrejse og ophold i konfliktområder

Et forbud mod indrejse og ophold i et konfliktområde vil kunne udformes som en lovbestemt model (hvor indrejse og ophold med et anerkendelsesværdigt formål er tilladt efter loven) eller som en kombineret tilladelsesmodel/lovbestemt model (hvor indrejse og ophold som led i udøvelse af offentlig tjeneste eller hverv eller til/i et land, hvor den pågældende er statsborger, er tilladt efter loven, og hvor indrejse og ophold i øvrigt med et anerkendelsesværdigt formål kan ske efter forudgående tilladelse).