En lokalplan til muliggørelsen af opførslen af ejerboliger, almene ungdomsboliger, samt erhverv/offentlig og privatservice var i går på dagsordenen, da By- og Planudvalget mødtes. Her blev der givet grønt lys

Tillæg 7 til kommuneplanen muliggør, at der kan opføres bebyggelse i op til 7 etager i lokalplanens område. Planforslaget ledsages af en miljørapport. Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Tillæg 7 og Lokalplan 364 med den ledsagende miljørapport vedtages og udsendes i offentlig høring.

Teknik & Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag for byggefelt 3, 4 og 5 i Kanalbyen som muliggør at der kan opføres op til 12.100 m2 bebyggelse til blandet bolig og erhverv. Området ligger mellem Oldenborggade og Frederiks Kanal. Der er udarbejdet et skitseprojekt som kan realiseres med lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanen er udarbejdet så den nye bebyggelse vil indgå i en helhed med den eksisterende bebyggelse i Frederikshuset samt med bebyggelsen i Kongens Punkt, der er under opførelse. Den nye bebyggelse vil medvirke til at skabe et sammenhængende forløb langs Frederiks Promenade med bl.a. udadvendte funktioner i stueetagen.  

“Først og fremmest, så er det virkelig et spændende projekt, der rummer en mangfoldig boligmasse. Alt fra penthouselejligheder til lækre ungdomsboliger. Nogen troede, at vi ikke ønskede boliger på størrelse med ungdomsboliger, men det er ikke sådan, det hænger sammen. Vi har sagt nej til 1. værelseslejligheder, og i stedet ja til en boligforening, der kan stille de krav, det kræver at etablere en studiebolig”, fortæller Steen Wrist, Formand for By- og Planudvalget i Fredericia Kommune og fortsætter:

“Derudover siger vi ja til mere liv, butiksfacade og vi har også set på de indsigelser, der har været vedrørende bebyggelse på 7. etager. Jeg vil gerne sige, at der ikke kommer i syv-plan hele vejen. Den er trappet ned i forhold til Frederikshuset, så det passer godt ind.”

Lokalplanen er udarbejdet, så kommende byggeri placeres således, at den eksisterende bys sigtelinje videreføres gennem Dalegade som forlænges ind i den nye bydel via Voldmesterstræde. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i 2-7 etager, så der skabes variation i bebyggelseshøjder.

Området ligger indenfor planlægningszonen for Shells havneterminal. Lokalplanlægningen sikrer, at sikkerhedsforholdene i området er acceptable med den planlagte bebyggelse i overensstemmelse med VVM-redegørelsen for Kanalbyen. En realisering af skitseprojektet kan ske indenfor rammerne af risikovurderingen.

Skitseprojektet

Skitseprojektet indplacerer sig i overgangen mellem den eksisterende by og Kanalbyen og har ryggen til de postindustrielle arealer langs Oldenborggade, som er præget af salt-haller, transformatorstation, parkeringsplads m.v. Skitseprojektet tager således afsæt i en fortolkning af beliggenheden ved Oldenborggade, som er urbant og industrielt præget samt et mere maritimt præget miljø omkring Frederiks Kanal. 

Projektet består af to elementer ”Promenaden” og ”Oldenborghus”. ”Promenaden” orienterer sig mod Frederiks Kanal og består af ejerboliger. ”Oldenborghus” orienterer sig mod Oldenborggade og består af en række ungdomsboliger. De to bebyggelser adskilles af et indre, grønt opholdsareal. Begge bebyggelser opføres ovenpå et parkeringsdæk der etableres på terræn.

Bebyggelsen opføres som karréer, adskilt af Voldmesterstræde. Som det fremgår af skitseprojektet placerer bebyggelsen i hovedreglen med facade i gadelinjen mod de omgivende veje. Der etableres åbninger, trapper og porte i bebyggelsen, der giver mulighed for passage gennem karréernes gårdrum.

Skitseprojektet indeholder en palette af forskellige funktioner der blandes. Der etableres almene ungdomsboliger og ejerboliger, samt udadvendte funktioner (cafeer) i stueetagen ud mod Frederiks Promenade.

Ejerboligerne består af 3 huse der placeres med facade ud mod Frederiks Promenade. Husene varierer i højde og fremspring og opføres i en højde på op til 7 etager. Ungdomsboligerne tager venligt imod den eksisterende bydel omkring Oldenborggade med en lav bygningshøjde på 3 etager, hvorved der dannes en blid overgang mellem eksisterende og ny bebyggelse.

Kommuneplanen

Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanens lokalplanramme B.BE.2. – Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade. Området kan anvendes til boliger og erhverv i miljøklasse 1-2, herunder mindre butikker og cafeer.

Kommuneplanen giver mulighed for, at der opføres 12.100 m2 bebyggelse i 3-5 etager fordelt på 8.800 m2 til boliger, 3.100 m2 til erhverv og 200 m2 til kultur, offentlig og privat service.

Byggeri i op til 7 etager er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser for rammen. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget udlægger en ny ramme B.BE.3. – Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade, Kanalbyen.

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 – 2029 offentliggøres sammen med lokalplanen.

Forslag til Lokalplan 364 og Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 – 2029 er vedlagt dagsordenspunktet som bilag 1 og 2. Bemærkningerne fra idefasen for kommuneplantillægget er vedlagt dagsordenspunktet som bilag 3.

Høring af risikomyndighederne

Da lokalplanområdet ligger indenfor planlægningszonen for Shell Havneterminal, som er en risikovirksomhed, skal der, jf. risikobekendtgørelsens § 3, stk. 1, foretages en høring af risikomyndighederne forud for offentliggørelsen af lokalplanen.

Følgende risikomyndigheder er hørt: Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Trekantområdets Brandvæsen, Sydøstjyllands Politi og Arbejdstilsynet.

Offentlig høring

Endelig behandling af høringssvar afsluttes d. 1 februar. Hvis der modtages yderligere høringssvar vil der blive sendt en udgave 2 af notatet med behandlingen af høringssvar, hvidbog med uredigerede høringssvar, sammenfattende redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan.

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 6. december 2018 – 31. januar 2019. I høringsperioden indkom der bemærkninger.

Der er indkommet 11 bemærkninger/indsigelser fra bl.a. Haderslev Stift, Miljø- og Fødevarestyrelsen, A/S Dansk Shell og flere forskellige naboer.

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan 364 og Tillæg 7 til kommuneplan 2017-2029 skal der foreligge en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

Miljørapporten har medvirket til, at relevante problemstillinger er undersøgt. I planforslaget er der indarbejdet bestemmelser blandt andet om støj. De væsentligste problemstillinger i tilknytning til projektets hovedforslag og alternativer fremgår af miljørapportens afsnit om miljøpåvirkninger.

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplan 364 samt kommuneplantillæg 7 er tilstrækkeligt belyst ved miljørapporten.

Teknik & Miljø vurderer, at lovgivningen er overholdt, og finder ikke, at der i offentlighedsperioden er fremkommet bemærkninger, der medfører behov for, at der skal foretages yderligere vurderinger og undersøgelser ud over dem, som fremgår i den sammenfattende redegørelse.

Ved byggeri af almene ungdomsboliger er der kommunale udgifter forbundet med grundkapitalindskuddet. Penge til dette er allerede afsat i budget 2019. Teknik & Miljø vurderer, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Fredericia Kommune vurderer, at lokalplanens restriktioner af byggehøjder tager tilstrækkeligt hensyn til nabobebyggelserne og skygge- og indbliksgener vil være begrænsede.

Den midlertidige parkeringsplads ved siden af Frederikshuset har til formål at sikre at lokalplan 331’s parkeringsnorm er opfyldt. Ved etablering af parkeringskælderen under Kongens Punkt skulle parkeringsnormen gerne være opfyldt. Såfremt at parkeringsnormen ikke er opfyldt ved færdigt byggeri af Kongens Punkts parkeringskælder, eller at den midlertidige parkeringsplads nedlægges inden parkeringskælderen er færdig, skal der etableres ny midlertidig parkering. Kanalbyen i Fredericia P/S har ansvaret for etablering af midlertidige parkeringspladser.

Fredericia Kommune vurderer at der i forbindelse med lokalplanen er redegjort tilstrækkeligt for at byggeriet ikke vil blive generet af virksomhedsstøj.

Fredericia Kommune vurderer at der er tilstrækkeligt dokumenteret for at lokalplanen ikke giver anledning til en øgning af den samfundsmæssige risiko beregnet for A/S Shell, Havneterminalen.

Teknik & Miljø indstiller derfor, at det anbefales over for By & Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 364 vedtages endeligt, idet administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

www.eventc.dk