En særlig afdeling til terrordømte, mere systematisk risikovurdering af radikaliserede og hurtigere udsendelser af udviste terrordømte og radikaliserede indsatte. Sådan lyder nogle af anbefalingerne til, hvordan Danmark fremover skal styrke indsatsen mod ekstremistiske indsatte.

De seneste år er antallet af terrordømte og radikaliserede indsatte i de danske fængsler og arresthuse steget. I 2002 var der to indsatte med domme for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser mod 39 i år. Og de seneste to år er antallet af indsatte, som vurderes at være i risiko for at være radikaliseret, steget med omtrent en tredjedel. I alt er der siden 2015 indberettet 343 indsatte på baggrund af bekymring for radikalisering. Samtidig er gruppen af radikaliserede blevet mere kompleks, og det stiller nye krav til myndighedernes indsats.

Derfor nedsatte justitsministeren i december sidste år en særlig indsatsgruppe, Bjelkegruppen, som siden da har arbejdet på at styrke Danmarks indsats i forhold til terrordømte og andre personer, der udviser tegn på radikalisering – både i fængslerne og efter, de er løsladt. Nu er indsatsgruppen klar med de første sæt anbefalinger, som fokuserer på myndighedernes indsats i fængslerne under varetægt og afsoning.

– Terrordømte og andre radikaliserede indsatte udgør en klar sikkerhedsrisiko for Danmark. Det er afgørende, at vi sætter målrettet ind over for radikalisering i vores fængsler. Så vi mindsker risikoen for angreb og undgår, at flere kriminelle bliver radikaliserede, når de afsoner deres straf, siger justitsminister Nick Hækkerup.

I den første rapport anbefaler Bjelkegruppen bl.a.:

  • Terrordømte skal umiddelbart efter dom afsone i en eller flere specialiserede terrorafdelinger, hvor der foretages en grundig risikovurdering og udarbejdes en handleplan for den resterende del af afsoningen.
  • Kvindelige terrordømte og radikaliserede kvindelige indsatte skal afsone i afdelinger med de højeste sikkerhedsniveauer, ligesom mandlige indsatte gør i dag.
  • En operativ myndighedsgruppe skal sikre hurtigere sagsbehandling og koordinering omkring udsendelsessager, så udviste terrordømte og radikaliserede udlændinge i danske fængsler sendes ud af landet så tidligt som muligt.
  • Et risikovurderingsværktøj specifikt målrettet ekstremister skal systematisere vurderingen af, om indsatte udgør en sikkerhedsrisiko.
  • Den forebyggende sikkerhedsindsats i fængslerne skal styrkes ved bl.a. at sikre, at kriminalforsorgens specialiserede personale kan arbejde med at bekæmpe radikalisering allerede under varetægt, og PET’s exitindsats skal iværksættes tidligere i forløbet.

– Bjelkegruppens første anbefalinger ser lovende ud. En række af tiltagene er allerede implementeret af myndighederne eller vil kunne implementeres inden for myndighedernes eksisterende rammer og lovgivning, men der er også anbefalinger, som kræver nærmere undersøgelse, herunder i forhold til eventuelle lovgivningsmæssige og økonomiske implikationer. Jeg forventer at drøfte anbefalingerne i rapporten og behovet for finansiering som led i forhandlingerne om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen. Vi er allerede i gang med at forkorte sagsbehandlingstiden for udsendelsessager, så udviste terrordømte og radikaliserede kan blive sendt ud af landet så hurtigt som muligt. Jeg ser frem til at se det endelige resultat af Bjelkegruppens arbejde, siger justitsministeren.

Rapporten er den første af i alt tre planlagte rapporter fra Bjelkegruppen. De øvrige rapporter ventes klar i løbet af efteråret og vinteren.

Læs rapporten med Bjelkegruppens første anbefalinger her. Læs en kort version af rapportens anbefalinger her.

Fakta

  • Bjelkegruppen blev nedsat i december 2020 af justitsministeren. Indsatsgruppen ledes af PET’s afdelingschef, Henrik Bjelke Hansen, og har deltagelse af repræsentanter fra Kriminalforsorgen, Hjemrejsestyrelsen, PET, Justitsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  • Bjelkegruppens opgave er todelt. For det første skal gruppen gennemgå det eksisterende system og myndighedssamarbejde i forhold til løsladelser af terrordømte og radikaliserede indsatte – med henblik på at anbefale konkrete tiltag til forbedring. For det andet skal gruppen udvikle en langsigtet plan for, hvordan Danmark bedst håndterer truslen fra løsladte terrordømte og radikaliserede indsatte i fremtiden.
  • Første delrapport fokuserer på myndighedernes indsats over for terrordømte og radikaliserede indsatte under varetægt og afsoning (dvs. før løsladelse). Den næste delrapport vil behandle myndighedernes indsats over for terrordømte og radikaliserede hhv. i forbindelse med prøveløsladelse og efter løsladelse. Den tredje og sidste rapport vil indeholde gruppens samlede anbefalinger.