I forbindelse med budgettet for 2015 aftalte forligspartierne, at der skulle ske en nytænkning af den kollektive trafik i Vejle Kommune. Baggrunden for beslutningen var et faldende passagertal i den kollektive trafik, som har lagt pres på budgettet gennem de seneste år. En anden årsag til beslutningen om at nytænke den kollektive trafik var ønsket om at finde nye fremtidssikrede løsninger. Teknisk Udvalg, som er ansvarlig for projektet, har lagt sig op ad denne tilgang. En tilgang hvor mobilitet er i centrum. Det handler om mennesker og om at skabe de bedste transportmuligheder mellem oplagte ’samlingspunkter’, hvor flest borgere færdes i kommunen.

Teknisk Udvalgs opgave for 2016 og frem
En nytænkning af den kollektive trafik udspringer af budgetforlig for 2015 til 2018, som lød på overholdelse af budgettet for 2016 og frem. For at lykkes med opgaven indså udvalget hurtigt, at det var nødvendigt at fokusere på mobilitet generelt i stedet for blot at koncentrere sig om busser. Teknik & Miljø samarbejder med rådgivningsvirksomheden Rambøll for at udvikle en helhedsorienteret trafikoplevelse for borgerne i Vejle Kommune. I processen har Teknik & Miljø også inddraget andre forvaltninger i kommunen samt Sydtrafik for at få deres synspunkter med i nytænkningen.

Hvordan vil en mobilitetstankegang så konkret udmønte sig i Vejle Kommune?
En mobilitetstankegang indebærer, at der kigges bredt på forskellige transportformer. Fokus er på at ’flytte mennesker’ fra a til b ved at sikre muligheden for, at forskellige transportformer kan benyttes.

Udfordringen for mobilitetstankegangen er, at selv med en massiv investering i kollektiv trafik, så vil den kollektive trafik fortsat alene udgøre en mindre del af den totale mobilitet af den simple grund, at borgerne foretrækker andre transportformer, ikke mindst personbilen. Det betyder helt konkret, at der stilles højere krav til samtænkning af forskellige transportformer og muligheder for at skifte mellem dem. I lyset af mobilitetstankegangen har Teknisk Udvalg valgt at give flest mulige borgere mulighed for at benytte sig af offentlig transport for de midler, som er til rådighed. Det betyder, at der er behov for at binde de forskellige transportformer sammen både på den korte og den lange bane, men det interessante for borgeren er naturligvis, hvordan det vil udmønte sig helt konkret.

”Jeg er overbevist om, at vi i den givne situation har valgt den rette tilgang til kollektiv trafik ved at se den som en del af en mobilitetstankegang. I længden er det den mest visionære og værdiskabende tilgang for borgerne. Vi skal skabe en helhedsorienteret trafikoplevelse for borgerne, som holder, og derfor må vi se på transportudbuddet i bred forstand. Nu er en høringsrunde overstået, hvor borgere, lokalråd og andre samarbejdspartere har haft god mulighed for at komme med deres input til en nytænkning af kommunens transporttilbud. Disse input vil vi naturligvis medtage i detailplanlægningen – nøjagtig som vi plejer. Teknisk Udvalg har valgt at imødekomme høringsrundens signaler om, at flextur skal være billigere på de lange ture og nedsætter derfor taksten,” udtaler Peder Hummelmose, formand for Teknisk Udvalg, Vejle Kommune.

På den korte bane sker følgende
Med udgangspunkt i Teknisk Udvalgs opgave er der nu fastlagt et ensartet serviceniveau for de områder, som kan sammenlignes. Samtidig er ’samlingspunkterne’ i og omkring Vejle samt centerbyerne udpeget, hvor der i fremtiden skal være større muligheder for at skifte mellem forskellige transportformer. Hermed harmoniseres og udbygges serviceniveauet på de steder, hvor flest borgere færdes. Der vil ydermere ske en øget markedsføring af flextur, så borgerne bliver bevidste om transportmuligheden som supplement til de eksisterende busser og tog. Således forbinder flextur effektivt land med by og afløser tomme busser. Slutteligt arbejder Teknik & Miljø videre med udviklingen af særlige flextur ordninger for seniorer og unge.

På den lange bane sker følgende
Supercykelstien etableres, og der laves cykelparkering på udvalgte ’samlingspunkter’, ligesom der arbejdes med mulighederne for et p-hus ved Vejle Banegård. Samtidig undersøges muligheden for at sammenkoble andre transportformer med kommunens samkørselspladser. I forløbet vil Teknisk Udvalg desuden følge de private initiativer om samkørsel nøje, som allerede eksisterer inden for transportudbuddet. På den måde kombineres offentlige og private transportformer til gavn for borgerne. Forvaltningen vil følge den generelle trafikudvikling nøje og evaluere på proces og resultater løbende og herefter foretage de nødvendige justeringer.

Høringssvaret medtages i detailplanlægningen af den kollektive trafik for 2016 og frem
De foreslåede tilpasninger af den kollektive trafik har fra den 1. til 24. november 2015 været i høring, og nu starter detailplanlægningen, sammen med Sydtrafik, af den køreplan, som træder i kraft den 26. juni 2016. I forbindelse med detailplanlægningen vil der erfaringsmæssigt ske mindre justeringer for at tage højde for eventuelle uhensigtsmæssigheder. Sydtrafik har op til mødet i Teknisk Udvalg sendt et nyt høringssvar, hvor de vurderer, at ændringerne ikke vil have en kritisk påvirkning af det samlede bybussystem.