Justitsministeren har tiltrådt Rigsadvokatens indstilling om at rejse en opløsningssag mod bandegrupperingen Loyal to Familia efter grundlovens § 78.

Justitsministeren anmodede den 8. august 2017 Rigsadvokaten og Rigspolitiet om i fællesskab at undersøge mulighederne for at søge bandegruppen Loyal to Familia (LTF) opløst efter grundlovens § 78.

Anklagemyndigheden vurderer på baggrund af en omfattende efterforskning, at der er grundlag for en opløsningssag mod bandegrupperingen LTF og indbringer sagen for domstolene. Det er første gang i grundlovens historie, at der føres en sag om opløsning mod en bandegruppe som LTF.

Det oplyser rigsadvokat Jan Reckendorff, der er chef for anklagemyndigheden.

»Efter en meget grundig efterforskning mener jeg, at vi kan føre bevis for, at bandegrupperingen LTF skal opløses efter grundlovens § 78. Det er første gang nogensinde, at vi fører en sådan sag, men det er også første gang, at vi har haft et så omfattende og stærkt bevismateriale til rådighed,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

For at LTF kan blive opløst ved domstolene, skal anklagemyndigheden føre bevis for to forhold: At LTF er en forening i grundlovens forstand, og at foreningen har et ulovligt formål. For eksempel fordi den bruger vold til at fremme foreningen.

»At der er medlemmer af LTF, som begår voldskriminalitet, er nok klart for de fleste, men jeg mener også, at vi kan bevise, at de gør det som forening. Også selvom LTF ikke er en forening i klassisk forstand med årlige generalforsamlinger og vedtægter,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff på baggrund af Københavns Politis omfattende efterforskning og gennemgang af knap 10.000 siders materiale og domme mod medlemmer af LTF.

Politiet og anklagemyndigheden har til brug for sagen gennemgået efterforskningsmateriale fra 2013 og frem til i dag.

Anklagemyndigheden vil ved domstolene føre bevis for, at LTF er en forening, fordi banden består af en kreds af personer, som arbejder efter visse regler, der bestemmer medlemmernes forhold til hinanden og omverdenen.

Ved domstolene vil anklagemyndigheden også føre bevis for, at foreningen har et ulovligt formål, blandt andet fordi foreningens medlemmer som et almindeligt led i foreningens virksomhed overtræder eller har til hensigt at overtræde lovgivningen.

Rigsadvokaten henviser til, at der i de enkelte straffesager mod LTF-medlemmer har været fokus på at få belyst, om kriminaliteten havde tilknytning til LTF. Samtidig har en ændring i 2017 af straffelovens § 81 a gjort det muligt at anvende bestemmelsen i flere tilfælde end før. Bestemmelsen medfører, at straffen kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en væbnet konflikt mellem grupper af personer.

»Det vil i sidste ende være domstolenes konkrete afgørelse, om en forening skal opløses. Vi har ikke tidligere sager at sammenligne med, og på den måde er denne sag en prøvesag. Når vi rejser den, er det imidlertid, fordi vi mener, at der er grundlag for det,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

LÆS MERE EFTER ANNONCEN…

Københavns Politi vil nu vurdere, om der er grundlag for at lave et foreløbigt forbud mod LTF, indtil opløsningssagen er afgjort ved domstolene. Dette spørgsmål forventes at være afklareret til august.

Det vides endnu ikke, hvornår opløsningssagen vil blive behandlet ved domstolene.

FAKTA

Grundlovens § 78

Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
Stk. 3. Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.
(…)

Efterforskningen

Justitsministeren anmodede den 8. august 2017 Rigsadvokaten og Rigspolitiet om i fællesskab at undersøge mulighederne for at søge bandegruppen LTF opløst efter grundlovens § 78.

Den 2. november 2017 oplyste Rigsadvokaten, at der var grundlag for at gå videre med en sag om opløsning af LTF.

Justitsministeren anmodede på den baggrund Rigsadvokaten om at forberede en sag om opløsning af LTF.

Forberedelsen af sagen har herefter været forankret hos Københavns Politi. Der har været nedsat en særlig efterforskningsgruppe bestående af blandt andet efterforskere, anklagere og analytikere.

Der har herudover været nedsat en styregruppe med deltagelse af Justitsministeriet, Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København og Københavns Politi.

Som led i efterforskningen har efterforskningsgruppen foretaget selvstændig efterforskning mod LTF som organisation, yderligere er der sket bearbejdning og analyse af afsagte straffedomme, oplysninger fra verserende sager og øvrige oplysninger om bandegrupperingen, som politiet har indsamlet siden 2013 som led i den almindelige politimæssige forebyggelses- og efterforskningsvirksomhed. Der er på denne måde tilvejebragt et stort og omfattende materiale, som fylder knap 10.000 sider.

Væsentlige sager mod medlemmer af LTF

Der er til dato afsagt ni domme efter straffelovens § 81 a, hvor i alt 15 medlemmer af LTF er idømt tilsammen 127 års fængsel for alvorlig personfarlig kriminalitet under konflikter i det offentlige rum med rivaliserende bandegrupperinger. Efter straffelovens § 81 a kan visse straffe forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en væbnet konflikt mellem grupper af personer.

Der er afsagt 11 yderligere domme vedrørende i alt 59 medlemmer af LTF, hvor der er tale om lovovertrædelser, der må antages at kunne henregnes til LTF som forening, idet kriminaliteten blandt andet er begået under anvendelse af LTF’s symboler eller i LTF’s interesse.

Nogle af dommene er under ankebehandling ved domstolene.

Herudover er 30 medlemmer på nuværende tidspunkt tiltalt for blandt andet drab og drabsforsøg i seks verserende sager efter straffelovens § 81 a.