Nørrebrogade 109, der er en gammel fabriksbygning, kan blive forvandlet til et nyt boligområde, da der nu skal igangsættes en lokalplan for boliger i området.

En privat investor ønsker at udvikle Nørrebrogade 109 til boligområde med etageboliger i hhv. 4 og 5 etager. Området er udlagt til byomdannelsesområde, hvor boliger er en mulighed. Enkelte nabobygninger er i op til 3½ etager mens resten er 1-1½ etager. Kommuneplanen tillader højst 2 etager.

Fredericia Kommune har modtaget en forespørgsel om muligheden for at opføre boligbebyggelse på ejendommen Nørrebrogade 109 i Fredericia.

I projektet består boligbebyggelsen af 76 lejligheder i størrelsen 40-120 m2 med et samlet areal på 6.306 m2. Det ønskes at give bebyggelsen en højde på 4 etager mod Thrigesvej og 5 etager mod Nørrebrogade. Bebyggelsesprocenten for byggeriet vil være omkring 120. Situationsplan og facadetegninger er vedlagt som bilag.

Ansøger ønsker at opføre et byggeri i nutidig arkitektonisk stil, hvor volumen, materialer og detaljering tilpasses og spiller sammen med de eksisterende bygninger i området. I forespørgslen opridses en række argumenter om, at byggeriet vil løfte området, samt at lejlighederne vil være attraktive for gymnasieelever, ældre og børnefamilier. Ansøgers kommentarer og beskrivelse er vedlagt som bilag.

Ejendommen fremstår i dag som en tom fabriksbygning. Nord for ejendommen er et større erhvervsbyggeri med forskellige anvendelser. Øst for ejendommen er Fredericia Gymnasium. Syd for området er der parkeringsplads for gymnasium og boligområde. 

Den omkringliggende bebyggelse består af dels erhverv i 1 etage (6-8 m), gymnasium i 1-2 plan (op til ca. 9,5 m), parcelhuse i 1-1½ plan (op til c. 8,5 m), etagebyggeri i 3½ etage (ca. 14 m) og 2 plans rækkehuse (ca. 8 m). Den omkringliggende bebyggelse er dermed generelt set lavere end det ønskede byggeri på Nørrebrogade 109.

Kommuneplan

Ejendommen er i kommuneplanen beliggende i et område, hvor anvendelsen er fastlagt til blandet bolig og erhverv.

Området må anvendes til blandede byfunktioner, boliger, service, offentlige formål. Der kan etableres virksomheder i miljøklasse 1 – 2. Der tænkes på større og mindre industri, lager- og værkstedsvirksomhed. Området må indeholde mindre butikker til områdets daglige forsyning.

Området er desuden udpeget som byomdannelsesområde. Det er målet at byomdanne og udvikle området til at kunne indeholde flere blandede byfunktioner herunder boliger og offentlig og privat service. Det skal fortsat være muligt at anvende området til erhvervsformål for virksomheder uden væsentlige miljøproblemer.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser for området

Bebyggelsespct. max.: 40 for tæt-lav

Bebyggelsespct. max.: 60 for blandet bolig og erhverv

Bebyggelsespct. max.: 60 for etageboliger

Etageantal max.: 2

Bygningshøjde max.: 10 m

Ny bebyggelse kan opføres som egentlige tilbygninger eller som selvstændigt beliggende bygninger, som skal opføres i en nutidig arkitektonisk stil, hvor volumen, materialer og detaljering tilpasses/spiller sammen med de eksisterende bygninger.

Gældende lokalplan

Den gældende lokalplan fra 1996 regulerer i dag anvendelse og udnyttelse for et erhvervsområde mellem Nørrebrogade og jernbanen. Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at sikre områdets status som erhvervsområde for lettere industri, lager og værkstedsvirksomheder, herunder service- og forretningsvirksomhed, bowling-/billardlokaliteter, offentlige formål, børneinstitution m.m. 

Der er administrationens vurdering, at den ønskede ændrede anvendelse til boliger vil kræve en ny lokalplan. Byggeri i 4-5 etager vil ligeledes kræve et kommuneplantillæg, som vil følge lokalplanprocessen.

I forbindelse med en eventuel lokalplanlægning vurderes det, at en række miljøforhold omkring især vejstøj, eksisterende virksomheder, jordforurening og risikoforhold, vil skulle afklares. Det er dog administrationens umiddelbare vurdering, at disse forhold vil kunne afklares i sammenhæng med planarbejdet.

Inden eventuel køber igangsætter et sådant arbejde, ønsker de en politisk tilkendegivelse af, hvorvidt de kan arbejde videre med en bebyggelse med en højde på 4 etager mod Thrigesvej og 5 etager mod Nørrebrogade, som er en forøgelse i forhold til kommuneplanens rammer, der tillader højst 2 etager.

Efter administrationens vurdering svarer 4 etager til en højde på 12-16 m og 5 etager til en højde på 15-20 m. Dette svarer til en etagehøjde på mellem 3 og 4 m pr. etage.

Den omkringliggende bebyggelse er i varierende højde på mellem 6 – 14 m. Den omkringliggende bebyggelse er dermed generelt set lavere end det ønskede byggeri på Nørrebrogade 109.

Teknik & Miljø vurderer, at der er fordele og ulemper ved at acceptere højere byggeri end kommuneplanens maksimalt tilladte 2 etager. En fordel kan være, at det giver mange nye boliger i et byområde, hvor eksisterende infrastruktur kan udnyttes, samt at der vil være flere ældrevenlige boliger, da byggeri over 2 etager skal have elevator. En ulempe kan være, at byggeriet vil opleves højt i forhold til de nuværende omgivelser.