Der er mørke skyer over Danmark i dag, ikke bare vejrmæssigt, men også finansielt. En af Danmarks storbanker, Jyske Bank, præsenterer i dag et regnskab, der får banken til at melde, at hver femte filial lukkes og op mod 200 medarbejdere skæres væk.

“Resultatet for 1. halvår 2020 er præget af COVID-19 udbruddets indvirkning på nedskrivninger samt beholdningsresultat med ca. -1,3 mia. kr. før skat sammenlignet med 1. halvår 2019. Kreditkvaliteten er fortsat stærk med uvæsentlige individuelle nedskrivninger i 1. halvår samt en historisk lav andel af kreditforringede udlån. Jyske Banks organisation har i 1. halvår under vanskelige omstændigheder og i hele nedlukningsperioden fungeret driftsmæssigt tilfredsstillende. Samtidigt er Jyske Bank godt positioneret til at håndtere konsekvenserne af COVID-19 udbruddet med en solid kapital- og likviditetsposition,” udtaler ordførende direktør Anders Dam.

Genåbningen af det danske samfund samt økonomiske hjælpepakker fra den danske regering har reduceret risikoen for de værste krisescenarier efter udbruddet af COVID-19, om end gennemsigtigheden fortsat er begrænset. Den danske økonomi har indtil videre udviklet sig stabilt med et lavt niveau af konkurser samt en stabilisering af boligmarkedet og privatforbruget efter genåbningen.

Kundernes kapital- og likviditetsposition er stærk og understøttet af kompensationsordninger vedr. COVID-19 samt udskydelse af skatte- og momsbetalinger. Det har i kombination med et lavere aktivitets- og investeringsniveau i samfundet medført en lavere kreditefterspørgsel. I takt med at hjælpepakkerne delvist udfases i 2. halvår, forventes de økonomiske konsekvenser af udbruddet af COVID-19 at blive mere udtalte. Jyske Bank udgiftsførte på den baggrund i 1. kvartal 1 mia. kr. i ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger.

Udbruddet af COVID-19 har foruden økonomiske udfordringer også medført samfundsmæssige tilpasninger i bl.a. arbejdsvaner og kundeadfærd. Det har f.eks. indebåret en forstærket bevægelse mod digitale kundeinteraktioner og et mere kontantløst samfund.

Resultat efter skat 82 mio. kr. i 1. halvår 2020

Periodens resultat forrenter egenkapitalen med 0,0% p.a. mod henholdsvis 1.109 mio. kr. og 6,6% p.a. i tilsvarende periode i 2019. Det lavere resultat skyldes hovedsageligt et forøget ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger på 1 mia. kr. efter udbruddet af COVID-19, turbulente finansielle markeder samt omkostninger i forbindelse med salget af Jyske Bank (Gibraltar).

Aktivitetsniveauet har også været negativt påvirket af udbruddet af COVID-19. Basisindtægterne faldt således 4% i forhold til 1. halvår 2019, bl.a. forårsaget af lavere bankudlån. Det lavere bankudlån bidrog til, at indlånsoverskuddet steg 8 mia. kr. til 33 mia. kr. i 1. halvår på trods af indførslen af negative indlånsrenter for dele af privatkunders indlån fra 1. december 2019. 

I 2. kvartal viste netto renteindtægterne dog tegn på bedring med en stigning på 5% som følge af bl.a. en lavere grænse på 250.000 kr. for nulrente på privatkunders indlån fra 1. maj. Tiltaget modvirkede således lavere kreditefterspørgsel samt en hævet indlånsrente for kunders indestående på bl.a. NemKonto til -0,60% fra -0,75%.

Korrigeret for omkostninger forbundet med salget af Jyske Bank (Gibraltar) faldt basisomkostningerne 4%, da antallet af fuldtidsansatte blev reduceret 7% og ændrede arbejdsgange efter udbruddet af COVID-19 mindskede udgifter til bl.a. rejseaktivitet.

Kreditkvaliteten er fortsat stærk, og andelen af kreditforringede udlån udviste et fortsat fald i 1. halvår. I 1. kvartal blev 1 mia. kr. udgiftsført til potentielle nedskrivninger som følge af udbruddet af COVID-19, og dette ledelsesmæssige skøn er fortsat intakt ultimo 1. halvår. Jyske Banks direkte eksponering mod særligt udsatte brancher, såsom luftfart, skibsfart, detail-, hotel-, restaurations- samt oplevelsesbranchen skønnes mindre end bankens normale markedsandel.

Jyske Bank har ved udgangen af 1. halvår 2020 en historisk høj kapitalprocent på 22,2 med en kapitalbuffer på 13 mia. kr. og et likviditetsberedskab (LCR) på 92 mia. kr. Kapital- og likviditetsberedskabet vurderes fortsat at kunne modstå hårde stressscenarier. 

Forventninger

Jyske Bank forventer, at det økonomiske aktivitetsniveau i Danmark vil aftage væsentligt i 2020 som følge af udbruddet af COVID-19. 

Basisindtægter forventes realiseret på et lavere niveau end i 2019 bl.a. på baggrund af mere moderate gebyrindtægter, mens netto renteindtægter i de kommende kvartaler fortsat forventes højere end i 1. kvartal 2020.

Koncernen tilstræber uændrede basisomkostninger i 2020 inklusiv engangsomkostninger på 75 mio. kr. gennem et fortsat omkostningsfokus.

I lyset af den forventede konjunkturelle og teknologiske udvikling forventes en nedgang i antallet af fuldtidsansatte i niveauet 150-200 frem mod medio 2021. Den naturlige cirkulation i antallet af medarbejdere ligger normalt på 200-300 på årsbasis, hvorfor tilpasningen primært forventes at ske ved naturlig afgang. Endvidere forventes en reduktion i antallet af afdelinger på ca. 20% frem mod medio 2021 som følge af ændret kundeadfærd.

Nedskrivninger på udlån mv. forventes at være på et højere niveau end 2019 som følge af et ledelsesmæssigt skøn vedr. COVID-19.

For 2020 forventes et resultat efter skat på 1,0-1,5 mia. kr. Forventningerne forudsætter stabile finansielle markeder og er eksklusiv engangsomkostninger, der i 1. halvår beløb sig til 75 mio. kr.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer