Forside Danmark Fredningsforslag for Trelde Skov i budgethøring

Fredningsforslag for Trelde Skov i budgethøring

DEL
Foto: Fredericia Kommune

Fredningsforslaget er i dag den 25.3.2019 sendt til budgethøring i Miljøstyrelsen. Efterfølgende sendes sagen til Fredningsnævnet og lodsejerne får alle tilsendt et trykt eksemplar.

Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed, i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33 stk. 3, forslag til fredning af Treldeskovene i Fredericia Kommune, i alt ca. 640 ha.

Nordøst for Fredericia ligger Treldeskovene. Skovene rummer en artsrigdom ud over det sædvanlige, og forekomsten af sjældne og truede planter, svampe, insekter og fugle i skovene er unik i en national sammenhæng. Den høje biodiversitet skyldes primært to ting – nemlig de
særlige geologiske forhold og områdets lange skovhistorie.

Området har sandsynligvis været skovbevokset siden sidste istid – noget som er meget sjældent i Danmark. Det kontinuerlige skovdække er meget vigtigt for de skovlevende dyreog plantearter. Mange af arterne i området er såkaldte indikatorarter for gammel skov og er både tilknyttet og afhængige af et kontinuerligt løvtræsskovdække, dødt ved og et stabilt
skovklima.

Lillebæltskysten er, ud over at være skovbevokset, også en særlig geologisk skueplads. Kysten er nemlig præget af dramatiske og karakteristiske skred i det plastiske ler. Skreddene sker, når leret i jordlagene vandmættes. Vandet gør leret plastisk, hvilket giver nogle imponerende skredzoner, hvor hele træer og mindre skovpartier skrider i Lillebælt. Denne blanding af særlige geologiske forhold og kontinuerligt skovdække findes ikke lige i hele
landet, og det giver nogle ganske særlige naturforhold i en bræmme langs hele kystskrænten.

Den naturlige kystdynamik giver et større og mere varieret lysindfald og flere forskellige habitater end i en normal skov. Tilsammen giver det skoven et særligt udtryk og et højest særegent naturindhold. Af særlige arter i skovene kan nævnes flere forskellige orkideer, eksempelvis Stor Gøgeurt, der også er ansvarsart for kommunen. Derudover findes en lang række sjældne svampe og insekter. Der er bl.a. fundet flere rødlistede sommerfugle og over 50 forskellige arter af rødlistede svampe. Arter som disse, der er knyttet til gamle træer, dødt ved, skovmoser eller skovlysninger er generelt på tilbagetog i Danmark. Det sker primært, fordi deres naturlige levesteder er blevet færre på grund af intensiv skovdrift, og samtidig er de tilbageværende individer blevet mere spredt i landskabet.

Den naturlige dynamik ved kysten og de mange sjældne arter tilknyttet skovene er ikke tilstrækkeligt fremtidssikret. Der findes i lovgivningen eller den praktiske forvaltning ingen andre konkrete tiltag end fredning, som kan sikre områdets store naturværdier mod hverken pludselig eller langsom forringelse. Der kan således opstå uhensigtsmæssige situationer, hvor skovdriften kolliderer med naturhensyn, og der sker uoprettelig skade på sårbare arter. Fredningsforslaget sigter således på med rettidig omhu at sikre en forbedring og varig beskyttelse af naturværdierne og den særlige geologi i Treldeskovene.

Læs hele DN og Fredericia Kommunes fredningsforslag her

https://fairbillet.dk/t262/M%C3%B8d%20og%20lyt%20til%20foredrag%20med%20Umahro%20Cadogan%20fra%20%22Spis%20dig%20rask%22
Annonce – køb billet her
DEL