Lokalplan 367 for Fredericia Spildevand har været i høring, og lokalplanen er nu vedtaget, og det betyder, at renseanlægget nu kan udvides.

Forslagene til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 367 for Fredericia Spildevand har været i offentlig høring i 8 uger fra 5. februar til den 2. april 2019.

I forbindelse med høringen er der kommet 3 høringssvar.

Planerne giver mulighed for at kunne udvide renseanlægget.

Byrådet vedtog den 16. januar 2019 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 367 for Fredericia Spildevand ved Røde Banke.

Lokalplan

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe de nødvendige rammer for realisering af udvidelsesønsker for renseanlægget og sikre de bedste muligheder for dette. Udvidelsen påtænkes at omfatte et teknisk vandanlæg, eventuelt lukket sparebassin og andre mindre tekniske anlæg inden for området. Desuden sikres mulighed for ny bebyggelse, særligt på arealet øst for det eksisterende renseanlæg. 

Med planlægningen bevares de eksisterende beskyttede naturarealer inden for lokalplanområdet, ligesom skovmæssige beplantninger mod nabobebyggelse mod syd sikres som et grønt landskabeligt træk i planlægningen. 

Med planlægningen sikres fortsat mulighed for vinteropbevaring af lystbåde på arealer mod Strandvejen. Opbevaringen knytter sig til lystbådehavnen på modsatte side af Strandvejen og indgår ikke i anvendelsen til renseanlægget. Øvrig eksisterende lovlig anvendelse i området vil kunne fortsætte til trods for ny planlægning for området.

Kommuneplantillæg 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår afgrænsning af rammeområder og afgrænsning af økologisk forbindelse og potentiel økologisk forbindelse.

Der er derfor i det tilhørende forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029 sket en indarbejdelse af den aktuelle anvendelse og tilpasning af kommuneplanrammernes afgrænsning for at muliggøre udvidelse af Fredericia Spildevand ud mod Strandvejen og for at fastholde det eksisterende naturområde som naturområde. 

Høring

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 3 høringssvar.

2 af høringssvarene er, at der ikke er nogen bemærkninger til planforslagene.

Det tredje høringssvar fremsætter ønske om, at en forsyningsledning beskrives og vises i kommuneplantillægget.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der i lokalplanens redegørelse indføjes en beskrivelse af forsyningsledningen og indsættes et kort med forsyningslednngens placering. Der tilføjes ikke noget omkring forsyningsledningen i kommuneplantillægget.

De indkomne bemærkninger har ikke medført, at der foreslåes ændringer i planens hovedprincipper.

https://www.billet.dk/order/tickets/13260481/lars-lilholt-band-buelows-kaserne-2019-07-06-19-30-00?