Det afgøres snart om Demokrati- og Borgerudvalget skal fortsætte hele valgperioden. Formand for udvalget, Christian Jørgensen (Venstre), håber, at udvalget består, så arbejdet kan fortsætte perioden ud frem til næste Kommunalvalg.

Demokrati- og Borgerudvalget har evalueret deres arbejde for 2018 og 2019 og drøftet de pointer, som løbende er modtaget fra borgere og andre aktører om videreudvikling og styrkelse af borgerdialog og -involvering i Fredericia. Udvalget har besluttet hvilke budskaber, der samlet set skal bringes videre til økonomiudvalget og byrådet, herunder i hvilken form.

I begyndelsen af indeværende byrådsperiode blev Demokrati- og Borgerudvalget nedsat som et midlertidigt opgaveudvalg for en 2-årig periode under økonomiudvalget, jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.

Udvalget har med opdrag fra byrådet, og ud fra vedlagte kommissorium, arbejdet med tre hovedopgaver:

1)       Samarbejde med de fem lokale beboerforeninger

2)       Borgerdialog og demokratiforståelse

3)       Bosætningsaktiviteter

Udvalget har, ud over den løbende dialog med beboerforeningerne, været på en besøgsrunde til alle beboerforeningerne. Herudover har der været afholdt et fællesmøde for alle beboerforeningerne, hvor der var oplæg fra en fremtidsforsker, workshop samt fællesspisning.

Herudover har udvalget bl.a. været tovholder på:

–          Borgerpanelundersøgelse om lokaldemokrati

–          Demokraticontaineren

–          Planlægning og afvikling af to årlige Byrådets Borgerdialogmøder

–          Arrangementer på Folkemødet

–          Aktiviteter i forbindelse med afvikling af valg

Udvalgets funktionsperiode udløber med udgangen af 2019, og udvalget skal derfor evaluere deres arbejde og beslutte, hvilke anbefalinger og/eller budskaber, der skal bringes videre til økonomiudvalget og byrådet, herunder hvad status er på de forskellige fokusområder.

Borgerdialog og nye dialogskabende tiltag

Demokrati- og Borgerudvalget fik til opgave at videreudvikle og styrke dialogen mellem byrådet og borgerne og skabe nye former for borgerinvolvering og -dialog. Demokrati- og Borgerudvalget har i dette arbejde løbende modtaget inputs fra borgere og andre aktører. 

Borgerne ønsker at have indflydelse på politiske beslutninger, som påvirker deres kommune, lokalsamfund og hverdagsliv. Både politisk og administrativt arbejdes der dagligt for at imødekomme dette ønske, så der er nogle veldefinerede rammer for borgerinvolvering og –dialog i Fredericia.

Udvalget har løbende drøftet muligheder, udfordringer og dilemmaer i borgerdialog og borgerinvolvering, og har løftet emnerne i flere sammenhænge, bl.a. på byrådets borgerdialogmøder og på Folkemødet. Der er kommet mange inputs og konkrete ideer – bl.a. følgende:

–         at der ønskes flere af byrådets borgerdialogmøder,

–         at der ønskes flere dialogmøder – herunder åbne udvalgsmøder om konkrete og aktuelle emner, så borgerne inddrages tidligere i beslutningsprocesser

–         at det ønskes, at mødetidspunkter for byrådsmøder m.v. varierer, så fx også børnefamilier kan deltage i debatten,

–         at der ønskes et fokus på, hvordan kommunen og lokale frivillige ildsjæle på bedste vis kommunikerer og samskaber, når lokale projekter skal føres ud i livet,

–         at det ønskes, at der tænkes bredere i relation til demokrati – demokrati skal bringes ud, så alle har mulighed for at være med

–         at det ønskes, at der generelt skal være en god, nem og gennemsigtig kommunikation med kommunen og politikerne

–         at Facebook er en god platform til information om kommunen og deling af de gode historier, men mest for den yngre målgruppe.

Formand håber at udvalget består

Christian Jørgensen er klar i mælet, når spørgsmålet går på, om udvalget skal fortsætte byrådsperioden ud.

“Jeg håber, at udvalget fortsætter perioden ud, da der er vigtige dagsordner på programmet. I talende stund ved vi ikke om udvalget fortsætter, og det skal nu besluttes. Vi skal afrapportere arbejdet, og fremlægge det for resten af Byrådet, og så skal der træffes en beslutning,” siger Christian Jørgensen.

Foruden Christian Jørgensen består udvalget af Lise Nielson (Socialdemokratiet), Bente Ankersen (Socialdemokratiet), Marianne Thomsen (SF) og Kirsten Vad Knudsen (Radikale Venstre).

http://bit.ly/lolalecture