Citater fra vejledningen står i citationstegn.

1. ”Tvang må først anvendes, når der er gjort, hvad der er muligt, for at få patienten til at medvirke frivilligt.”

Karina Hansen blev med magt afhentet fra sin seng, mens politiet holdt moderen fast.

 1. ”Når forholdene gør det muligt, skal patienten have en passende betænkningstid.”

Karina Hansen fik absolut ingen betænkningstid. 

 1. ”Det skal altid være den mindst indgribende form for tvang, der anvendes, og den skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået med tvangen.”

Karina Hansen blev afhentet med 8 politibetjente, og hjemmet blev gennemfotograferet uden dommerkendelse.  Temmelig indgribende må man sige. 

 1. ”Derudover skal patienten oplyses om, at det er muligt at klage og få tildelt en patientrådgiver.”

”Patientrådgiveren skal hurtigst muligt besøge patienten. Første besøg skal ske inden for ét døgn efter beskikkelsen, og patientrådgiveren skal herefter besøge patienten mindst én gang om ugen og i øvrigt efter behov.”  ”Hvis patienten ønsker at klage over den anvendte tvang, skal patientrådgiveren hjælpe patienten med det.”

Karina Hansen fik ikke tildelt en patientvejleder, og hun fik ikke hjælp til at klage, hvilket er en alvorlig overtrædelse af hendes retssikkerhed. Hvis en klage var blevet indgivet indenfor 5 dage, så skulle tvangsindlæggelsen have været bragt for en dommer, og så kunne hele tvangsindlæggelsen måske være undgået og skaderne, som blev påført Karina Hansen af 3 år og 8 måneders tvang, kunne også være undgået. 

 1. ”Hvis lægen iværksætter tvangsindlæggelse af patienten, skal politiet efterfølgende sikre sig, at lovens betingelser og tidsfrister for tvangsindlæggelse er overholdt”

Ingen praktiserende læge ville tage ansvar for tvangsindlæggelsen. Tilladelsen kom helt oppe fra daværende sundhedsminister Astrid Krag. Dette ved vi fra en tale af regionsdirektør Ole Thomsen. 

 1. ”Hvis en patient ønsker at blive udskrevet, skal overlægen inden for 24 timer afgøre, om ønsket skal imødekommes, eller om patienten skal tvangstilbageholdes. I tilfælde, hvor patienten lige er blevet tvangsindlagt, har overlægen 48 timer regnet fra indlæggelsestidspunktet til at træffe sin afgørelse.”

Ingen læge reagerede på Karina Hansens gentagne bønner om at komme hjem. Man havde besluttet sig til at beholde hende på forhånd.  

 1. ”En patient kan altid bede om at blive udskrevet – lige meget om han eller hun er frihedsberøvet eller frivilligt indlagt.” ”Patientrådgiveren eller andre, som patienten har bemyndiget til det, kan også anmode om, at patienten bliver udskrevet.”

Dette gjorde Karina Hansen mange gange, men man negligerede hende. Hvor forfærdeligt må det ikke have været? Svigt på svigt i behandlingen af Karina Hansen. 

 1. ”Hvis en patient bliver udsat for tvang, kan patienten eller patientrådgiveren klage (mundtligt eller skriftligt), og sagen skal herefter behandles i Det Psykiatriske Patientklagenævnved Statsforvaltningen.”

Dette skete heller ikke. Karina Hansen har ganske sikkert klaget sin nød mange gange, men intet skete. 

 1. ”Patienten kan klage til patientrådgiveren eller personalet, der deltager i behandlingen (læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter osv.). Klagen kan også sendes direkte til sygehusmyndigheden(regionen) eller Det Psykiatriske Patientklagenævn.”

ALLE implicerede ansatte turde ganske givet ikke gå op imod Sundhedsstyrelsen og psykiater Nils Balle Christensen og hjælpe dennes privatpatient.  

 1. ”Sygehusmyndigheden skal hurtigst muligt indbringe sagen for Det Psykiatriske Patientklagenævn og fremsende de nødvendige oplysninger, herunder en erklæring fra overlægen.”

Sygehusmyndigheden, lederen på Hammel Neurocenter, overlæge Merete Stubkjær, foretog sig intet. Hun har senere påstået, at Karina Hansen ikke var tvangsindlagt, men kunne gå hvis hun ville. Men hun og Nils Balle Christensen sørgede for, at forældrene ikke kunne få lov til at hjælpe deres datter. 

 1. ”Hvis patienten klager over en beslutning om tvangsbehandling, må behandlingen som hovedregel ikke påbegyndes, før Det Psykiatriske Patientklagenævn har behandlet klagen.”

Ingen patientrådgiver, ingen hjælp til at klage. 

 1. ”Hvis patienten eller patientrådgiveren anmoder om det, skal Det Psykiatriske Patientklagenævn indbringe sine afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering og aflåsning af døre i afdelingen for byretten.”

Denne chance fik Karina Hansen heller ikke. 

 1. Sagen skal indbringes for retten inden fem hverdage efter, at patienten eller patientrådgiveren har krævet det. Retten beskikker en advokat til at føre patientens sag, og udgifterne betales af staten. Retten afgør, om patienten skal være til stede, når klagesagen behandles.”

I løbet af de første 5 dage efter tvangsindlæggelsen kunne Karina Hansen have fået indbragt en klage for en dommer, hvorved hele tvangsindlæggelsen måske kunne have været afværget. Et afgørende svigt. Alle de regler der er, blev overtrådt. Hvordan kan det lade sig gøre i en såkaldt retsstat?

 1. ”Hvis patienten eller patientrådgiveren ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling og pleje (foretaget af læger, sygeplejersker, plejere eller andre, der deltager i behandlingen), kan klagen rettes til Patientombuddet. (Nu Styrelsen for Patientsikkerhed.) Det er muligt at få hjælp til klagen af en patientrådgiver eller patientvejleder.”

Ingen klage blev indbragt for Patientombuddet, selvom der var god grund til at få afprøvet sagen. 

 1. ”Folketingets Tilsyn i henhold til grundlovens § 71 (§ 71-tilsynet) fører bl.a. tilsyn med behandlingen af tvangsindlagte eller tvangstilbageholdte patienter. Tilsynet kan komme på enten anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg på de psykiatriske afdelinger. Det er muligt at klage til § 71- tilsynet. Tilsynet kan ikke træffe afgørelse i en klagesag, men kan alene udtale sin vurdering af sagen.”
 • 71-tilsynet var på besøg og fik et glimt af Karina Hansen, men ingen af medlemmerne fandt noget, de syntes, de ville tage op. 
 1. ”Man kan også klage til Folketingets Ombudsmand. Klagen kan vedrøre den administrative afgørelse (om tvangsanvendelsen), men den kan også vedrøre, hvordan en sag er behandlet… Ombudsmanden vil efter endt klagesagsbehandling komme med en udtalelse i sagen.”

Dette burde Karina Hansen have fået hjælp til af f.eks. en patientvejleder eller en pårørende. Men de pårørende måtte ikke besøge Karina Hansen. Ombudsmanden ville ikke se på sagen, selvom han var bekendt med den. Han sagde blot, at man skulle have en fuldmagt fra Karina Hansen, hvis han skulle tage sagen op, og det kunne ingen få, når adgang til hende blev forhindret. 

 1. ”Folketingets Ombudsmand har en særlig tilsynsafdeling, der kommer på tilsynsbesøg på de psykiatriske afdelinger og undersøger forholdene bl.a. for de frihedsberøvede patienter.”

Gad vide, hvad den paragraf benyttes til, hvis ikke i en sag som Karina Hansens, som han var blevet gjort opmærksom på indtil flere gange?  

Konklusion:

Karina Hansen blev tvangsindlagt med politiets hjælp og uden betænkningstid. Alle hendes bønner om at komme hjem blev overhørt. Hun fik ikke tildelt en patientrådgiver, som kunne have hjulpet hende med at klage.

Karina Hansens sag blev IKKE indbragt for disse 6 mulige instanser: en dommer ved byretten, det Psykiatriske Klagenævn, Patientombuddet,  §71-tilsynet, Regionen eller Ombudsmanden.

Ombudsmanden tog heller ikke sagen op af egen fri vilje, selvom han gentagne gange var blevet gjort opmærksom på den. Og læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenterhjalp heller ikke Karina Hansen med sin ret til at klage og til at få en dommer til at se på sagen lige efter indlæggelsen.

ALLE har svigtet Karina Hansen, og forældrene var udelukket fra at se Karina Hansen, hvilket også var et svigt.

Hvor GRUM en skæbne kan man tillade sig at udsætte en ung kvinde for i Danmark, som kun har gjort sig ’skyldig’ i at være syg af en energitabs-sygdom, som nogen psykiatere har fået lov af Sundhedsstyrelsen til at konvertere til en psykiatrisk sygdom og behandle den som sådan?

http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Pjece-tvang-i-psykiatri-2013/Pjece%20-%20tvang%20i%20psykiatrien%202013.ashx

Skribenter på Fredericia Avisen udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller Fredericia Avisens holdning.