Fra 2018 til 2019 er der sket en næsten fordobling af fældende afgørelser, hvor peberspray har været en del af sagen. Samtidigt er der kun en enkelt sag fra politikredsene, hvor peberspray har været anvendt mod gerningspersoner ved et røveri, og i nul tilfælde er peberspray anvendt til selvforsvar mod hjemmerøveri i eget hjem. På den baggrund har justitsministeren besluttet, at pebersprays fremover kun skal være tilladt for særligt udsatte med en tilladelse fra politiet.

Siden 2018 har det været lovligt for enhver at købe peberspray til selvforsvar i sit eget hjem. Det har også været muligt for f.eks. personer, som vurderes at være i risiko for overfald i forbindelse med æresrelaterede konflikter, samlivsrelaterede konflikter eller stalking at søge om tilladelse til at gå med peberspray på gaden. Nu viser Justitsministeriets evaluering, som bl.a. er udarbejdet på baggrund af Rigsadvokatens og Rigspolitiets erfaringer med pebersprayordningen, at der ikke er eksempler på, at ofre for hjemmerøveri har benyttet peberspray. Der ses kun én sag fra politikredsene, hvor peberspray har været anvendt mod gerningspersoner ved et røveri.

Rapporten viser samtidigt næsten en fordobling i antallet af fældende afgørelser fra 2018-2019, hvor pebersprays indgår. Til gengæld viser evalueringen en meget stor stigning i antallet af sager om ulovlig besiddelse og import af peberspray. Det kan være med til at skabe utryghed, og derfor vil justitsministeren nu ændre på pebersprayordningen, så det kun er lovligt at gå med peberspray, hvis du har fået en tilladelse fra politiet.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

” Det er grundlæggende ikke godt for samfundet, hvis borgerne kan bevæbne sig. Jo nemmere det er for folk at få fat i peberspray, jo lettere er det også for lyssky personer at misbruge dem til kriminalitet. Socialdemokratiet har derfor også fra starten været skeptiske over for peberspray som tilgængeligt våben i den brede befolkning og stemte derfor også imod loven i sin tid.

Som justitsminister igangsatte jeg som noget af det første en evaluering af ordningen, og rapporten viser, at et alt for stort antal kriminelle har benyttet sig af peberspray som våben mod helt almindelige borgere samtidigt med, at pebersprayen i kun ét tilfælde har været brugt til det, som den var tiltænkt. Det skaber i den grad utryghed og er et tegn på, at pebersprays ikke ender hos ofrene, men i stigende grad i lommerne på de kriminelle. Derfor sætter vi nu en stopper for, at enhver frit kan købe peberspray og begrænser ordningen til de særligt udsatte personer. ”

Bedre mulighed for at bære peberspray

Evalueringen viser samtidigt, at der kun er givet et mindre antal tilladelser til særligt udsatte personer i forhold til at besidde peberspray i det offentlige rum. Noget tyder på, at selve tilladelsesordningen i dag er en hindring for mange, og derfor vil justitsministeren se på, om det kan gøres lettere for f.eks. personer, som vurderes at være i risiko for overfald i forbindelse med æresrelaterede konflikter, samlivsrelaterede konflikter eller stalking – og andre der kan have et særligt behov for beskyttelse og tryghed – at få tilladelse til at bære peberspray i det offentlige rum.

Lovforslaget, der ændrer i pebersprayordningen, sendes snart i høring, og justitsministeren forventer at fremsætte et lovforslag senere på efteråret.

Læs Justitsministeriets evaluering her.

Fakta:

Den gældende pebersprayordning indebærer, at en enhver person over 18 år lovligt kan erhverve peberspray fra en dansk butik, som har tilladelse til at forhandle peberspray, og besidde peberspray i eget hjem. Bestemmelsen er en undtagelse til våbenlovens hovedregel om, at bl.a. erhvervelse og besiddelse af våben kræver tilladelse, og kun kan meddeles til personer, som bl.a. opfylder våbenlovens vandelskrav.

Der blev samtidig med pebersprayordningen indført en tilladelsesordning, så særligt udsatte personer med et særligt beskyttelsesbehov af politiet kan meddeles tilladelse til at besidde eller bære peberspray på offentligt tilgængelige steder.

Så mange sager:

Der var i 2018 i alt 893 fældende afgørelser, hvor peberspray indgår, mens der i 2019 (pr. 9. november 2019) i alt var 1.660 fældende afgørelser. Efter ordningen trådte i kraft er der således sket næsten en fordobling i forhold til året før af antallet af fældende afgørelser, hvor peberspray indgår.

Selvforsvar:

For så vidt angår sager, hvor peberspray er anvendt i situationer, som umiddelbart kan karakteriseres som selvforsvar, har Rigspolitiet oplyst, at politiet pr. 28. januar 2020 havde kendskab til samlet ni sager. Heraf vedrører kun én sag et røveriforsøg, hvor den forurettede havde en forudgående aftale med gerningsmanden og havde inviteret gerningsmanden med henblik på aftale om køb af en pc.

Tilladelser:

Der er pr. 20. december 2019 modtaget 61 ansøgninger om tilladelse til at bære og besidde peberspray på offentligt tilgængelige steder. Der er i 2019 meddelt i alt fem tilladelser til at besidde og bære peberspray, mens der i 2020 pr. 20. marts 2020 var meddelt yderligere fire tilladelser.

De fleste af sagerne (seks sager) vedrører trussel fra en tidligere kæreste eller ægtefælle, hvor der er oplysninger om trusler, i nogle tilfælde vold, og hvor der i flere af sagerne har været andre tiltag fra politiets side i form af eksempelvis meddelelse af tilhold og udlevering af overfaldsalarm. To af sagerne angår en trussel fra øvrige familiemedlemmer – i begge tilfælde personer i tilladelseshavers svigerfamilie. En af disse to sager vedrører en æresrelateret konflikt.

Der er givet afslag på 22 ansøgninger. Afslagene er primært givet, da det ikke blev vurderet, at ansøgeren var i konkret risiko for at blive udsat for et voldeligt overfald. En række ansøgninger er blevet henlagt, fordi ansøger ikke har betalt den lovpligtige afgift på 840 kr. for indgivelse af ansøgning og/eller ikke har indsendt en underskrevet samtykkeerklæring og ikke har reageret på politiets henvendelser, eller fordi ansøger har trukket sin ansøgning tilbage.

Straffen for ulovlig besiddelse af peberspray:

Straffen for ulovlig besiddelse af peberspray er i dag i normalsituationen en bøde på 3.000 kr.
Foreligger der skærpende omstændigheder, kan der gives en skærpet bøde eller frihedsstraf.
Personer, som tidligere er dømt for f.eks. vold, og som bærer peberspray på steder, hvor der er høj risiko for vold, f.eks. i nattelivet eller i kriminelle miljøer, risikerer en straf på 14 dages fængsel i førstegangstilfælde.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer