Spar Nord runder årets første kvartal med et resultat efter skat på 311 millioner kroner svarende til en egenkapitalforrentning på 15 procent. Resultatet hænger sammen med stabile rente- og gebyrindtægter samt en ekstraordinær indtægt fra Bankinvest. Og så betyder kundernes stadig mere robuste økonomi, at en del af bankens nedskrivninger nu kan tilbageføres som en indtægt i regnskabet.

Spar Nords regnskab for årets første 3 måneder viser en bundlinje på 311 millioner kroner efter skat. Det er på niveau med resultatet for samme periode i 2017 og svarer til, at bankens egenkapital forrentes med 15 procent.

Med til at trække resultatet op er blandt andet en stabilisering af nettorenteindtægter og nettogebyrindtægter. Dertil kommer en ekstraordinær kursregulering på 74 millioner kroner vedrørende Spar Nords andel af Bankinvest, og så bidrager tilbageførsel af nedskrivninger med en indtægt på 23 millioner kroner. Samlet set betyder det, at bankens ledelse betegner resultatet for perioden som tilfredsstillende:

– Bundlinjen og vores egenkapitalforrentning er vi selvsagt godt tilpasse med – også selv om det gode resultat hænger sammen med engangsindtægten fra Bankinvest. Desuden er det positivt, at udviklingen i vores kunders økonomi nu gør en del af vores nedskrivninger unødvendige. Det er selvfølgelig først og fremmest positivt, fordi det afspejler en generel bedring i samfundsøkonomien og herunder husholdningernes økonomi, men det betyder også, at vi som en naturlig konsekvens nu kan tilbageføre en del af vores nedskrivninger som en indtægt, siger administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby og tilføjer:

– Vi hæfter os samtidig ved, at vi efter en periode med stort pres på vores rentemarginal og fald i vores nettorenteindtægter nu endelig ser en stabilisering. Samtidig fortsætter vi med at tage markedsandele på udlånssiden med positiv afsmittende effekt på både nettorenteindtægter og gebyrindtægter, og det er en udvikling, det er værd at glæde sig over.

Spar Nords bank-og realkreditudlån vokser i første kvartal med 2 procent i et marked, hvor udlånet generelt stagnerer.

Opjusteret forventning til 2018 fastholdes

Spar Nord har i løbet af første kvartal af to omgange opjusteret forventningerne til hele årets resultat før nedskrivninger fra niveauet 1,1 milliarder kroner til niveauet 1,3 milliarder kroner. Opjusteringerne er sket med henvisning til dels den indtægt fra kursreguleringen på Spar Nords andel i Bankinvest, der nu er bogført i første kvartal, og dels det forventede provenu fra salget af Valueinvest Asset Management, der påvirker bankens regnskab for andet kvartal.

Ifølge Lasse Nyby giver resultatet for første kvartal ikke anledning til at ændre på forventningerne til hele året:

– På baggrund af udviklingen i første kvartal fastholder vi den opjusterede forventning til hele året og herunder et resultat efter skat på omkring 1 milliard kroner, uddyber Lasse Nyby.

Om Spar Nord

Med omkring 400.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 50 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2017 leverede Spar Nord et resultat efter skat på 989 millioner kroner.

Spar Nord ejes af cirka 107.000 aktionærer.