Som forælder har du pligt til at forsørge dit barn, uanset om du bor sammen med barnet eller ej. Men hvornår skal du som forælder betale børnebidrag? Hvad gør du, hvis den anden forælder ikke betaler det aftalte beløb? Og gælder reglerne om børnebidrag også bonusbørn? Få svar på det og meget mere her.

Advokat Signe Brodtkorb fra ADVODAN i Kolding får løbende mange spørgsmål fra forældre, som er i tvivl om reglerne om børnebidrag. Hun giver her svar på de 10 mest typiske spørgsmål.

1. Skal der betales børnebidrag i en 7/7 ordning?

Som udgangspunk skal der ikke betales børnebidrag, hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos begge forældre, og I begge opfylder jeres forsørgelsespligt. Hvis barnet for eksempel kun er 4-5 dage hos den ene forælder over en 14-dages periode, skal der normalt betales børnebidrag. Den forælder, som har barnet hos sig 5 dage eller færre over en 14-dages periode, anses som udgangspunkt ikke for at deltage i forsørgelsen på lige fod med den anden forælder. Spørg i Statsforvaltningen, hvis I er i tvivl.

2. Hvad er taksterne for børnebidrag?

Bidragets størrelse afhænger af, hvor meget den bidragspligtige tjener. Normalbidraget i 2016 ligger på 1.307 kr. om måneden, men det kan forhøjes, hvis den bidragspligtige tjener mere end 480.000 kr. om året. Du kan altid se de aktuelle takster på Statsforvaltningens hjemmeside.

 3. Stiger taksterne hvert år? 

Børnebidraget bliver reguleret hvert år. Beløbet reguleres, for at det ikke skal blive udhulet i forhold til inflation og de almindelige prisstigninger i samfundet.

 4. Er der en øvre grænse for børnebidrag?

Som modtager kan du i visse situationer være berettiget til at få fastsat et børnebidrag, som er højere end normalbidraget. Det kræver, at en bidragsbetaler, som kun har forsørgelsespligt over for ét barn, har en indkomst på over 480.000 kr. (i 2016). Hvis bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for flere børn, skal indkomstniveauet være endnu højere.

På Statsforvaltningens hjemmeside kan du se, hvad grænserne er for at blive pålagt forhøjet børnebidrag. Statsforvaltningen indhenter selv de økonomiske oplysninger fra SKAT.

 5. Har min opsparing betydning for fastsættelse af børnebidrag?

Som bidragspligtig har din opsparing ingen betydning for fastsættelse af børnebidrag. Der bliver alene set på din indkomst.

 6. Kan vi selv lave en aftale om børnebidrag, eller skal Statsforvaltningen ind over?

I behøver ikke at få en aftale, I selv laver, godkendt i Statsforvaltningen. I kan selv printe en aftale om børnebidrag fra Statsforvaltningens hjemmeside.

I skal dog være opmærksomme på, at det kan være meget vanskeligt efterfølgende at få ændret en privat aftale, og I skal derfor overveje, om I inden indgåelsen har behov for professionel hjælp.

Desuden skal I være opmærksomme på, at det kan være problematisk at få SKAT til at godkende fradrag for private aftaler, hvis det, der skal betales, er højere, end hvad Statsforvaltningen ville have fastsat.

 7. Koster det noget at få Statsforvaltningen til at fastsætte børnebidraget?

Hvis Statsforvaltningen tidligere har behandlet en sag om børnebidrag, og du søger om ændring eller fastsættelse af dette bidrag, skal du i de fleste tilfælde betale et gebyr på 2.700 kr.

 8. Gælder reglerne for børnebidrag også bonusbørn?

Du har som forælder kun forsørgelsespligt over for dine egne biologiske børn. Det har derfor ingen betydning for fastsættelsen af børnebidrag, om du har bonusbørn, som du er med til at betale til.

 9. Hvornår skal jeg betale uddannelsesbidrag? 

Hvis et barn er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan Statsforvaltningen i nogle tilfælde fastsætte et uddannelsesbidrag. Et uddannelsesbidrag kan blive pålagt, indtil barnet fylder 24 år.

 10. Hvad gør jeg, hvis børnebidraget ikke bliver betalt?

Hvis et bidrag, som Statsforvaltningen har fastsat, ikke bliver betalt til tiden, kan du anmode Udbetaling Danmark om hjælp. De kan lægge ud for det, der svarer til normalbidraget, og derefter opkræve beløbet hos den bidragsbetalende forælder.

Hvis I selv har indgået en aftale om børnebidrag, og det ikke bliver betalt til tiden, kan du anmode Udbetaling Danmark om hjælp til at inddrive beløbet. Udbetaling Danmark lægger altså ikke ud i dette tilfælde, men hjælper dig med at inddrive beløbet.