Europa-Kommissionen har fremlagt den allerførste EU-strategi for ligestilling af lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, nonbinære personer, interkønnede og queerpersoner (LGBTIQ), som Kommissionens formand Ursula von der Leyen bebudede i sin tale om Unionens tilstand 2020.

Selv om der i EU i de seneste år er sket fremskridt med hensyn til ligestilling, udsættes LGBTIQ-personer stadig for forskelsbehandling, og 43 % føler sig forskelsbehandlet. Covid-19-krisen har yderligere forværret denne situation. Den strategi, der fremlægges i dag, tager fat om de uligheder og udfordringer, som LGBTIQ-personer udsættes for, og den omfatter en række målrettede foranstaltninger, herunder retlige og finansielle foranstaltninger, for de næste fem år. I strategien foreslås det at udvide listen over EU-forbrydelser til også at omfatte hadforbrydelser, herunder homofobisk hadefuld tale og homofobiske hadforbrydelser, og at fremsætte lovgivningsforslag om gensidig anerkendelse af forældreskab i grænseoverskridende situationer. Den sikrer også, at der tages behørigt hensyn til LGBTIQ-spørgsmål ved udformningen af EU’s politikker, således at LGBTIQ-personer i al deres mangfoldighed kan være trygge og have lige muligheder for at trives og deltage fuldt ud i samfundet. 

Næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Věra Jourová, udtaler: “Alle mennesker må kunne være sig selv — uden at skulle frygte at blive forfulgt. Det er, hvad EU handler om, og det er, hvad vi står for. Denne første strategi på EU-plan vil styrke vores fælles indsats for at sikre, at alle behandles lige.”

Kommissær med ansvar for ligestilling, Helena Dalli, udtaler: “EU gør sig i dag gældende som forkæmper for mangfoldighed og inklusion. Ligestilling og ikkeforskelsbehandling er kerneværdier og grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Det betyder, at alle mennesker i Den Europæiske Union skal kunne føle sig sikre og frie uden frygt for forskelsbehandling eller vold på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika. Vi er stadig langt fra den fulde inklusion og accept, som LGBTIQ-personer har ret til. Jeg har tillid til, at vi sammen med medlemsstaterne kan gøre Europa til et bedre og mere sikkert sted for alle. I den forbindelse opfordres der i strategien til, at de medlemsstater, der ikke har nationale strategier for ligestilling af LGBTIQ-personer, fastlægger en sådan, som tager hensyn til LGBTIQ-personers specifikke behov for ligestilling i deres land.”

Foranstaltninger til ligestilling af LGBTIQ-personer i perioden 2020-2025

Strategien omfatter en række målrettede foranstaltninger fordelt på følgende fire hovedsøjler: bekæmpelse af forskelsbehandling, sikring af sikkerhed, opbygning af inklusive samfund og frontkæmper for ligestilling af LGBTIQ-personer over hele verden. Nedenstående er nogle af de vigtige foranstaltninger, der er skitseret i strategien:

  • Bekæmpelse af forskelsbehandling: Retlig beskyttelse mod forskelsbehandling er afgørende for at fremme ligestilling af LGBTIQ-personer. Kommissionen vil gøre status over situationen, navnlig på beskæftigelsesområdet. Rapporten om gennemførelsen af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet vil blive offentliggjort senest i 2022. Som opfølgning på rapporten vil Kommissionen fremsætte forslag til lovgivning, navnlig om styrkelse af ligestillingsorganernes rolle. Kommissionen vil desuden fremlægge en lovgivningsmæssig ramme, der specifikt er rettet mod den risiko for forudindtagethed og forskelsbehandling, der er forbundet med systemer med kunstig intelligens (AI).
  • Sikring af sikkerhed: LGBTIQ-personer udsættes i uforholdsmæssig grad for hadforbrydelser, hadefuld tale og vold, og de anmelder ikke altid disse hadforbrydelser. Det udgør fortsat et alvorligt problem. Med henblik på at harmonisere beskyttelsen mod hadforbrydelser og hadefuld tale rettet mod LGBTIQ-personer vil Kommissionen i 2021 fremlægge et initiativ med henblik på at udvide listen over “EU-forbrydelser” til også at omfatte hadforbrydelser og hadefuld tale, herunder når disse er rettet mod LGBTIQ-personer. Desuden vil Kommissionen stille finansieringsmuligheder til rådighed for initiativer, der har til formål at bekæmpe hadforbrydelser, hadefuld tale og vold rettet mod LGBTIQ-personer.
  • Beskyttelse af regnbuefamiliers rettigheder: Som følge af forskelle i national lovgivning mellem medlemsstaterne anerkendes familiemæssige bånd ikke altid, når regnbuefamilier passerer EU’s indre grænser. Kommissionen vil fremsætte et lovgivningsinitiativ om gensidig anerkendelse af forældreskab og undersøge mulige foranstaltninger til fremme af medlemsstaternes gensidige anerkendelse af partnerskaber mellem personer af samme køn.
  • Ligestilling af LGBTIQ-personer over hele verden: I forskellige dele af verden udsættes LGBTIQ-personer for alvorlige overtrædelser og krænkelser af deres rettigheder. Kommissionen vil støtte foranstaltninger til ligestilling af LGBTIQ-personer inden for rammerne af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI), instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) og Asyl- og Migrationsfonden.

Integration af ligestilling af LGBTIQ-personer i EU-politikken:

Under ledelse af kommissær med ansvar for ligestilling, Helena Dalli, og med støtte fra taskforcen vedrørende ligestilling vil Kommissionen ligeledes integrere bekæmpelsen af den forskelsbehandling, som LGBTIQ-personer udsættes for, i alle EU-politikker og vigtige initiativer.

De næste skridt

Medlemsstaterne opfordres til at bygge videre på eksisterende bedste praksis og opstille deres egne handlingsplaner for ligestilling af LGBTIQ-personer. Målet er at beskytte LGBTIQ-personer bedre mod forskelsbehandling og supplere indsatsen inden for rammerne af denne strategi med foranstaltninger til fremme af ligestillingen af LGBTIQ-personer på områder, der henhører under medlemsstaternes kompetence.

Europa-Kommissionen vil løbende overvåge gennemførelsen af de foranstaltninger, der er skitseret i strategien, og fremlægge en midtvejsevaluering i 2023.

Baggrund

Den strategi, der fremlægges i dag, er Kommissionens første strategi på området ligestilling af LGBTIQ-personer, og den kommer i kølvandet på Kommissionens formand Ursula von der Leyens tilsagn om en Union med lige muligheder.

Strategien bygger på listen over foranstaltninger til fremme af LGBTI-personers ligestilling. Den knytter sig til andre af Europa-Kommissionens strategiske rammer og strategier, herunder den nyligt vedtagne EU-handlingsplan mod racisme 2020-2025strategien for ofres rettigheder og strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ligestilling og ikkeforskelsbehandling er kerneværdier og grundlæggende rettigheder i EU, som er nedfældet i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder. I de seneste årtier har den lovgivningsmæssige udvikling, retspraksis og politiske initiativer forbedret mange menneskers liv og hjulpet os med at opbygge mere lige og imødekommende samfund, også for LGBTIQ-personer. Selv om den samfundsmæssige accept af og støtte til lige rettigheder i EU er vokset, har det ikke altid givet sig udslag i klare forbedringer af LGBTIQ-personers liv. Ifølge Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) følte 43 % af LGBT-personer sig udsat for forskelsbehandling i 2019 i forhold til 37 % i 2012. Covid-19-krisen har ført til nye problemer for de mest sårbare grupper, og LGBTIQ-personer udgør ingen undtagelse.

Mange af de politikområder, der er forbundet med at styrke ligestillingen af LGBTIQ-personer, henhører primært under medlemsstaterne. Men EU har en vigtig rolle at spille med hensyn til at udstikke politiske retningslinjer, koordinere medlemslandenes foranstaltninger, overvåge gennemførelse og fremskridt, yde støtte via EU’s fonde og fremme udvekslingen af god praksis mellem medlemslandene.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer