Danske Bank-koncernen opnåede for 2018 et resultat efter skat på 15,0 mia. kr. mod 20,9 mia. kr. i 2017. Den underliggende forretning var fortsat solid og i god udvikling. Faldet i resultatet på 28 pct. skyldtes primært vanskelige forhold på de finansielle markeder, der påvirkede handelsindtægterne negativt, men også donationen af de estimerede bruttoindtægter på 1,5 mia. kr. på non-resident-porteføljen i Estland i perioden 2007-2015.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 9,8 pct. mod 13,6 pct. i 2017. Ser man bort fra donationen, ville egenkapitalforrentningen efter skat have været 10,8 pct.

“2018 var et udfordrende år for Danske Bank. Den alvorlige og krævende sag om den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder i Estland udløste berettiget kritik fra vores omverden og førte til en række ændringer på ledelsesniveau. Vi skal bruge erfaringerne fra sagen til at undgå, at noget lignende nogensinde kan ske igen. Derfor vil vi også i de kommende år yderligere styrke vores indsats inden for compliance og anti-hvidvask for at blive den bedste blandt vores peers på området. Finansielt set var 2018 karakteriseret af fortsat vækst i de nordiske økonomier, og vi oplevede god efterspørgsel på lån, særligt inden for erhverv og boligfinansiering. Udviklingen på de finansielle markeder var året igennem dog præget af stor usikkerhed. Det påvirkede vores handelsindtægter, og sammen med stigende omkostninger – bl.a. relateret til Estlandsagen, donationen på 1,5 milliarder kroner og compliance – resulterede det i, at vi kom ud af 2018 med et lavere resultat, end vi havde forventet ved årets begyndelse,”udtaler Jesper Nielsen, Midlertidig administrerende direktør, Danske Bank

Indtægter i alt var blandt andet påvirket af lavere handelsindtægter og udgjorde 44,4 mia. kr. svarende til et fald på 8 pct. i forhold til 2017.

  • Nettorenteindtægterne udgjorde 23,6 mia. kr. – et fald på 1 pct. Trods udlånsvækst på alle vores nordiske markeder faldt nettorenteindtægterne svagt som følge af negative valutakurseffekter i Sverige og Norge og pres på marginalerne. Væksten i udlånet blev blandt andet skabt på baggrund af vores partnerskabsaftaler og nye boligprodukter. 
  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 15,4 mia. kr. og faldt 2 pct. Faldet skyldtes lavere aktivitet på kapitalmarkederne. Det blev til dels opvejet af indtægter fra SEB Pension Danmark. 
  • Markedsforholdene var udfordrende gennem hele 2018, og det betød, at handelsindtægterne faldt 34 pct. til 4,7 mia. kr. i forhold til 2017, hvor indtægterne var meget høje. Særligt Corporates & Institutions var påvirket af vanskelige forhold på rentemarkederne. 
  • Øvrige indtægter udgjorde 0,7 mia. kr. og faldt 55 pct. i forhold til 2017, hvor regnskabet indeholdt indtægter fra den norske ejendomsmæglerkæde Krogsveen, der blev solgt i 1. kvartal 2018. Derudover var øvrige indtægter negativt påvirket af et lavere risikoresultat i syge- og ulykkesforretningen i Wealth Management sammenlignet med året før.

Driftsomkostningerne udgjorde 25,0 mia. kr. og steg 10 pct. i forhold til 2017. Stigningen skyldtes primært donationen på 1,5 mia. kr., som blev bogført i 3. kvartal 2018. Derudover drejede det sig om omkostninger relateret til undersøgelserne vedrørende Estland, til compliance, regulatoriske krav og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet samt omkostninger forbundet med SEB Pension Danmark.

Kreditkvaliteten var fortsat solid i alle forretningsenhederne, og næsten alle enheder tilbageførte nedskrivninger i 2018. Den samlede nettotilbageførsel var i 2018 på 650 mio. kr. mod 873 mio. kr. i 2017.

Det samlede udlån steg 3 pct., og indlån faldt 2 pct. pr. 31. december 2018 i forhold til ultimo 2017. Der var fremgang på næsten alle markeder.