Enhedslisten har fremlagt deres ønsker til budget 2020 og partiet har særligt fokus på børn, unge, handicap, miljø og klima.

I år er det en særlig situation, da man pt. hverken har noget basisbudget, en økonomiaftale eller andet, der er med til at sætte rammerne for kommunens økonomi og budgetforhandlingerne. 

Det til trods har Enhedslisten, som altid, valgt at offentliggøre hvilke budgetønsker, som de tager med til forhandlingerne.

Disse ønsker har man i Enhedslisten valgt at prioritere, ud fra forventning om, at basisbudgettet er retvisende, således at der på forhånd er afsat de midler der er nødvendige, for at beholde samme niveau på velfærdsområderne som nu, selv om tilgangen er stigende. Det er det økonomiudvalget har bedt om. Det vil i sig selv betyde to-cifrede millionbeløb til især ældreplejen og folkeskolen, forventer Enhedslisten.

Enhedslisten er klar over, at forhandlingerne i år bliver svære, da der skal omprioriteres en del midler, for at finde penge til de mange investeringer vi ønsker. Enhedslisten har en forventning om, at der er mere ”luft” til investeringer i anlæg, end i drift, hvilket de har forsøgt at tage højde for i deres budgetønsker.

Alle priser er estimater (på nær dem Enhedslisten tidligere har fået udregnet), da Enhedslisten først har mulighed for at stille spørgsmål til forvaltningen og få udregningerne meget sent i budgetprocessen i år. 

Energirenovering af folkeskoler og daginstitutioner

Enhedslisten ønsker, at der i budget 2020 skal afsættes 25.000.000 kroner til energirenovering af Folkeskoler og dagsinstitutioner.

“Vi forventer, at det går igennem, da det er et område, som man i de senere år har investeret 15, 20 og 25 millioner kroner i. Vi forventer derfor, at der afsættes et beløb i den størrelsesorden,” siger Enhedslistens Byrådsmedlem, Cecilie Roed Schultz, til Fredericia AVISEN og kommer ind på hvorfor det er et vigtigt område:

“Det er gode investeringer for både elever og ansatte, der får bedre lokaler at være i og vi kommer også til at spare på varmeregningen ved at energirenovere.”

Luft i anlægsbudgettet skal give plan til cykelstier

I alt vil Enhedslisten ud at bruge 30.500.000 kroner på cykelstier, og det er ud fra den betragtning, at der er luft i anlægsbudgettet til det.

I alt er der tre cykelstisprojekter, som Enhedslisten peger på ud fra cykelstikataloget. Det er en cykelsti på Kolding Landevej (fra Den Gamle Lillebæltsbro til Skærbækvej), en cykelsti på Røde Banke (fra Ussinggårdsvej til Snoghøj Landevej) og en cykelsti på Nørrebrogade (fra Indre Ringvej til Vesterbrogade)

“Sidste år havde vi bedt om at få projekteret den på Kolding Landevej og se hvad man kunne lave der, så det næste logiske skridt er at lave den,” siger Cecilie Roed Schultz og kommer ind på de to andre projekter:

“Røde Banke og Nørrebrogade er begge tæt på skoler. På Røde Banke er et stykke, hvor der kører mange lastbiler og mange unge kører op og ned på strækningen. Ved Nørrebro er det ud mod Gymnasiet, hvor der er mange parkerede biler, hvor cyklisterne svinger ud på gaden. Derfor vil det være optimalt med cykelstier på de to strækninger,” fortæller hun.

Alle Enhedslistens ønsker

Det grønne:

Ansættelse af en ekstra til Det Grønne Sekretariat, for at have bedre mulighed for at sætte miljøvenlige tiltag i gang og følge dem til dørs.  
500.000 kr. årligt

Reperationscafé på Bülows kaserne (måske som socialøkonomisk virksomhed)
Symbolsk beløb + lokaler

Grønne tiltag i folkeskolen: Falko + ”Mit Klimaansvar Mit Klasselokale (har givet besparelser i eks. Furesø. Kommer fra Frederiksberg). Vigtigt: Besparelserne skal tilfalde skolerne. 
Gratis

Økologi i kommunens køkkener – også for at leve bedre op til FN´s verdensmål og kostanbefalingerne. Kræver mere økonomi og mere uddannelse af personalet. 
Øget drift (?) + penge til uddannelse i 2020 og 2021?

Sommerfuglehave, som fristed for både insekter og mennesker, med især sommerfuglevenlige planter/blomster – og hængekøjer mm. til mennesker.
500.000 kr. i 2020 + vedligehold i overslagsårene

Lad os nu komme i gang med Det Grønne Hus!
Gratis – pengene er afsat for flere år siden…

Energirenovering af folkeskoler og daginstitutioner
25.000.000 kr. i 2020

Cykelsti på Kolding Landevej i 2020 (Kolding Landevej, Fra Den Gamle Lillebæltsbro til Skærbækvej). 
15.000.000 kr. i 2020

Cykelsti på Røde Banke i 2020 (Røde Banke, fra Ussinggårdsvej til Snoghøj Landevej).
5.500.000 kr. i 2020

Cykelsti på Nørrebrogade i 2020 (Nørrebrogade, Indre Ringvej til Vesterbrogade).
10.000.000 kr. i 2020

Pulje til forskønnelse/oprettelse af grønne områder inden for voldene (eks. udskiftning af døende allé-træer, etablere små grønne oaser, vedligeholde blomsterbede osv.)
3.000.000 kr. årligt

Der udarbejdes en plan for vedligehold af vejrabatter/grøftekanter og andre grønne områder, med fokus på biodiversitet. Eksempelvis at der kører en opsamler, når volden klippes, så græsset ikke ligger der. 
500.000 kr. årligt

Oprette fond, som folk kan indbetale til. Skal købe jord tilbage omkring vandboringer/vigtige vandløb og lave skovrejsning der. 
500.000 kr. årligt

Skraldespande ved alle busstoppesteder.
Symbolsk beløb + øget drift

Børn:

Der skal i 2020 lægges en plan for hvordan Fredericia kommune på sigt ikke kun lever op til BUPL´s minimumsnormeringer på papiret, men også på en måde, hvor børn, ansatte og forældre oplever det tydeligt. Der skal derfor arbejdes på, at normeringerne overholdes – også når: 
– lederne kun indregnes med den tid, de faktisk har med børnene.
– der kun regnes med den faste bemanding, ikke studerende og vikarer.
– hvis en institution får ekstra timer f.eks. på grund af børn med særlige behov, skal denne støtte ligge ud over minimumsnormeringen.
Ingen økonomisk konsekvens i 2020

Legepladspuljen til skoler og daginstitutioner får et boost i 2020 på 5 mio., til at få udskiftet og opdateret mange af de legepladser som trænger, men som ellers ville skulle vente i (rigtig) mange år på at få tildelt penge. 
I 2021 og frem kører puljen videre som hidtil med de lidt over 1.300.000 kr. årligt. 
5.000.000 kr. i 2020

Ansøge om at droppe nationale tests i folkeskolen (ligesom Fredensborg, Aarhus, København, Gribskov, Syddjurs og Lyngby-Taarbæk har besluttet). 
Gratis

Mere støtte til elever (på almenområdet).
5.000.000 kr. årligt

Mellemtrinnet i folkeskolen gøres enten lektiefrit i det daglige eller får nedsat skoletiden (tilsvarende indskolingen).
Gratis

Gratis aftenklub for 4-6. klasserne.
270.000 kr. årligt

Genopretning af DMK. Der er meget få medarbejdere tilbage. 
1.000.000 kr. årligt

Håndtering af stigende pres pga. flere underretninger.
1.000.000 kr. årligt

Handicap: 

Oprette Nest-klasse(r) i folkeskolen fra skoleåret 21/22. Uddanne personale til det i 2020/21.
Investering i uddannelse i 2020/21. Herefter hviler det i sig selv.

Flere midler til Frederiksodde. Der mangler plads.
5.000.000 kr. i 2020

Oprettelse af en tilgængelighedspulje (som legepladspuljen til skoler og daginstitutioner). Projekter prioriteres efter behov på baggrund af ønsker fra eks DH, handicaprådet og andre interessenter. Projekterne kan være tiltag i bymidten, på kulturinstitutioner osv. 
1.000.000 kr. årligt

Kultur: 

Bygge erstatning for De Orange Haller. De 3.000.000 kr. rækker ikke til det der er brug for. 
10.000.000 kr. i 2020 + 1.000.000 kr. årligt til drift og personale

Lys ved Østerstrand jf. Projekt Østerstrand
5.000.000 kr. i 2020

Det skal være gratis for kommunale daginstitutioner og skoler at benytte faciliteterne i FIC.  
Symbolsk beløb

https://www.facebook.com/menyfredericia/