Sø- og Handelsretten har netop afgjort, at Elsam – i dag en del af DONG Energy – brød konkurrenceloven ved at tage overpriser for elektricitet i Vestdanmark. Dermed er retten enig i Konkurrencerådets afgørelse af sagen fra 2007.

Sø- og Handelsretten er første retsinstans, der tager stilling til sagen, og
dommen kan ankes til næste retsinstans.

Sideløbende erstatningssag
1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen anlagde i 2007 sag mod
Elsam med krav om erstatning for tab lidt som følge af den mulige overtrædelse
af konkurrencereglerne. Erstatningssagen er for tiden sat i bero.

DONG Energy har hensat 298 mio. kr. med tillæg af procesrenter fra
erstatningssagens begyndelse til dækning af eventuel erstatning. Beløbet er
baseret på Konkurrencestyrelsens opgørelse af forbrugertabet i perioden 1. juli
2003 til 31. december 2006.

Det er ikke erstatningssagen, som Sø- og Handelsretten har afsagt i dag.

I dommen skriver Sø- og Handelsretten blandt andet:

”Retten finder på denne baggrund at kunne fastslå, at Elsam i perioden fra den 1. januar 2005 til den 30. juni 2006 misbrugte sin dominerende stilling på det vestdanske marked for engrossalg af fysisk el til i et ikke-ubetydeligt omfang at opnå priser, som indebærer en overtrædelse af konkurrencelovens §11 og artikel 102 TEUF.”

Sø- og Handelsretten har afgjort, at Elsam, som i dag er en del af DONG Energy, i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006 misbrugte sin dominerende stilling til at opkræve for høje priser for elektricitet på engrosmarkedet for salg af fysisk el i Vestdanmark.

Konkurrencerådet afgjorde i 2007, at Elsam havde overtrådt konkurrencereglerne ved at misbruge sin dominerende stilling. Konkurrencerådet vurderede, at selskabet havde taget for høje priser i en betydelig del af perioden. I 2008 stadfæstede Konkurrenceankenævnet den del af Konkurrencerådets afgørelse, som er bragt videre til Sø- og Handelsretten.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer ikke, at Sø- og Handelsrettens dom vil få markant indflydelse på dagens elmarked. Der er sket en række ændringer af markedsforholdene i forhold til 2005 og 2006.

Læs dommen

Se pressemeddelelse om Konkurrencerådets afgørelse fra 2007

Se Konkurrenceankenævnets afgørelse fra 2008

Fakta om Elsam-sagen

– Konkurrencerådet traf i 2007 afgørelse om, at Elsam havde misbrugt sin
dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark
i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2006.
– Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 2008 Konkurrencerådets afgørelse for
perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006, men ophævede og hjemviste
afgørelsen for 2. halvår 2006.
– Elsam indbragte i 2008 Konkurrenceankenævnets afgørelse for Sø- og
Handelsretten.
– I 2007 anlagde 1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen
erstatningssag mod Elsam angående tab i perioden 1. juli 2003 til 31.
december 2006. Sagen er indtil videre sat i bero.
– Sø- og Handelsretten afsiger dom den 30. august 2016 i sagen om, hvorvidt
Elsam overtrådte konkurrencereglerne i perioden 1. januar 2005 til 30. juni
2006.