Mandag aften skal Fredericia Byråd på et ekstraordinært byrådsmøde behandle ét enkelt punkt: Lokalplan for et område ved Ydre Ringvej. Denne lokalplan skal muliggøre opførslen af Everfuels brintfabrik.

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et erhvervsområde ved Ydre Ringvej, der muliggør, at området kan anvendes til erhvervsformål. Lokalplanområdet er ca. 12 ha og ligger i byzone.

En virksomhed ønsker at etablere et brintanlæg i en del af lokalplanområdet, hvorfor der er igangsat et arbejde for dette.

Lokalplanen disponerer området i to dele. Et grønt område med mulighed for etablering af en jordvold mod Ydre Ringvej og et bagvedliggende erhvervsområde.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer, at arealet op til Ydre Ringvej udformes, så det fremstår som et grønt område.

Der gives i lokalplanen mulighed for nødvendig støjafskærmning i lokalplanens område.

Med planlægningen kan der etableres overkørsel fra Ydre Ringvej.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer, hvorfor der ikke er udarbejdet et kommuneplantillæg.

Miljøvurdering

Planforslaget ledsages af en miljørapport, der behandler lokalplanens miljøpåvirkning af omgivelserne og omgivelsernes påvirkning af lokalplanområdet. Der er i miljørapporten taget udgangspunkt i etablering af et brintanlæg.

Forhold omkring risikovirksomhed og erhvervsstøj er behandlet i miljørapporten. Miljørapporten konkluderer, at man i forhold til erhvervsstøj i vidt omfang kan skærme brintanlæggets støjende aktiviteter. Rapporten konkluderer endvidere, at gældende støjgrænser vil kunne overholdes, og at støjniveauet ved boligerne i nærområdet, i Nordbyen og i Egeskov ikke vil ændres væsentligt. I forhold til risikobilledet konkluderer rapporten, at risikozonerne vil holde sig inden for egen matrikel, og at risikobilledet i forhold til omgivelserne dermed ikke vil ændre sig væsentligt.

Miljørapporten er vedlagt lokalplanforslaget som et selvstændigt dokument og som bilag til dagsordenspunktet.

Der er også igangsat en miljøvurdering af et brintanlæg som projekt. Det er Miljøstyrelsen, som er ansvarlig myndighed for projektet/ den kommende virksomhed, mens Fredericia Kommune er ansvarlig myndighed for lokalplanen.

Miljøstyrelsen og Fredericia Kommune har et samarbejde omkring planlægning og mydighedsbehandling af et brintanlæg.

Høring af risikomyndighederne

Da lokalplanområdet ligger indenfor planlægningszoner for risikovirksomhederne Shell, FDO og Dong Råvareterminal, skal der jf. risikobekendtgørelsen foretages en høring af risikomyndighederne forud for offentliggørelsen af lokalplanen. En virksomhed kategoriseres som en risikovirksomhed, hvis den opbevarer farlige stoffer over en vis mængde, jf. risikobekendtgørelsens bilag 1. I Danmark er der omkring 150 risikovirksomheder.

Følgende risikomyndigheder er hørt: Trekantområdets Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Sydøstjyllands Politi og Arbejdstilsynet.

Beredskabsstyrelsen har i processen bemærket, at lokalplanområdet er beliggende inden for risikozonerne for en række risikovirksomheder, hvorfor der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen skal foretages en konkret risikomæssig afklaring, på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger.

Høringssvarene er jf. risikobekendtgørelsen inddraget i forslaget til lokalplanen.

Se mødet live

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
2 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Jens Jørn Pedersen
09:51 - 17. marts 2021 09:51

Det er rystende, at de stadig sidder og beslutter om Fredericias fremtid! Hvor meget har de allerede bøffet?

Karen Møberg
Karen Møberg
11:51 - 17. marts 2021 11:51

Har vi ikke haft farlige fabrikker nok i Fredericia, som har forhindret tilflytning til byen, og det giver under ingen omstændigheder flere tilflytter, for hvem vil bo i et fallitbo, hvor en Borgmesterskandale nu koster byen 3,8 mill, foruden de mange mill, som den afgående Borgmester allerede har formøblet. Samtidig bør i droppe Teatret og i stedet få hjulpet de ældre og de svageste i byen, for det er i den grad forsømte områder, man væmmes, når man besøger nogen på Othello, og ser hvor møgbeskidt der er.