Mørklægningssagen, som den er blevet kaldt indtil nu, bygger på et fundament vi endnu ikke kender til. Oplysningerne i kontrakten er streget over med sort, så ingen kan få indblik i hvad den indeholder. Fredericia AVISEN har talt med flere eksperter i udbudsret, og de fortæller enstemmigt, at der er noget der ikke ser ud til at være lavet helt efter bogen.

Normalt når en kommune skal købe ydelser foregår det i et udbud, hvor flere forskellige parter kan byde ind på opgaven for dermed at finde den bedst mulige pris for kommunen, der jo bruger borgernes penge. Men der er flere regler der definerer hvornår en opgave skal i udbud. Eksempelvis er der regler for tærskelværdien, altså fra hvornår man skal sende opgaven i udbud. 

Læs også: Leder: I nattens mulm og mørke

En måde at komme udenom et udbud er koncessionsaftaler. En sådan aftale er ikke udbudspligtig før den når et beløb på knap 40 millioner kroner, hvor reglen for en offentlig kontrakt siger knap 5,6 millioner kroner. 

“En virksomhed med en offentlig kontrakt får et fast beløb for at udføre det pågældende arbejde eller levere en tjenesteydelse. En virksomhed med en koncession aflønnes typisk ved at få tilladelse til at forvalte og udnytte en arbejdsopgave eller en tjenesteydelse og må selv bære et eventuelt tab af sin investering”

Ovenstående er den gældende EU-definition af en koncessionsaftale. Med denne bliver det altså slået fast, at kommunen betaler sig fra at andre udfører en arbejdsopgave. Til gengæld får de ikke et fast honorar, men må tage det givne overskud. Det mest brugte eksempel er driften af en offentlig p-plads, hvor kommunen aftaler med en privat aktør, at de står for driften af p-pladsen og det eventuelle tab dette måtte medføre. Til gengæld får den private aktør selv et eventuelt overskud.

Det er netop ud fra denne definition at flere af de eksperter vi har talt med sår tvivl omkring den måde aftalen er skruet sammen på i Fredericia Kommune med Publicure og Prokura. Andre fortæller, at den nye definition ikke var den samme som man i 2015 arbejdede efter. Dette er i og for sig rigtigt, men definitionen dengang lød således:

Ved »koncessionskontrakt om tjenesteydelser« forstås en kontrakt med samme karakteristika som offentlige tjenesteydelseskontrakter bortset fra, at vederlaget for den tjenesteydelse, der skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med betaling af en pris” (Den Europæiske Unions Tidende, 2004).

Læs også: Mørklægningssagen: 6,5 millioner brugt på at finde yderligere 33,2 millioner

Med dette er der altså tale om stort set den samme definition, bortset fra at den tidligere definition også gav mulighed for at den private aktør kunne modtage et beløb fra kommunen for at forvalte eksempelvis p-pladsen. Flere eksperter som Fredericia AVISEN har talt med ser på ingen måde, at der kan være tale om en reel koncessionskontrakt, men henviser alle til, at det ligner at der er tale om en almindelig tjenesteydelseskontrakt, der altså skulle have været i et udbud. 

Vi ville gerne have haft kilderne til at stå frem med navn, men fordi der ikke er fremlagt konkret indhold af aftalen vil ingen af eksperterne Fredericia AVISEN har talt med ikke stå frem med navn, fordi der kan være dele i kontrakten der forsvarer aftalens ordentlighed. Det er dog højst usandsynligt, fortæller kilderne uafhængigt af hinanden.

Desuden ligger der i kommunalfuldmagtsreglerne, at kommunen er forpligtet til at handle økonomisk ansvarligt – og at de skal indgå aftaler på markedsmæssige vilkår. Altså er det kommunens ansvar at prisen for ydelsen svarer til den reelle pris på markedet, hvilket ikke synes at være tilfældet i denne sag, hvis de udelukkende har indhentet tilbud fra ét firma, i denne sag Publicure.

Læs også: Læs og se Økonomiudvalgets briefing i sagen om kontrakten mellem Fredericia Kommune og PUBLICURE

Et andet aspekt af sagen omhandler de advokatetiske regler, som alle advokater er underlagt. Disse regler er sat i verden for at beskytte klienterne, og som retningslinjer for landets advokater at holde sig indenfor. 

16.1 Rimeligt honorar En advokat må ikke kræve højere honorar for sit arbejde end, hvad der kan anses for rimeligt, jf. rpl. § 126, stk. 2. Det samme gælder for aconto honorar. Honoraret, herunder et aftalt honorar, fastsættes efter et skøn under hensyn bl.a. til sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført og det med sagen forbundne ansvar.

16.2 Resultatbaseret honoraraftale En advokat må ikke indgå honoraraftaler om vederlæggelse af en andel af det udbytte, der måtte opnås ved gennemførelse af en sag (pactum de quota litis).

Vores eksperter peger på, at beskrivelsen af den honorarmodel som er indgået i aftalen mellem Fredericia Kommune og Publicure tyder på, at man har fastsat honoraret som en andel af de besparelser der kunne opnåes, altså at man har fået et resultatbaseret honorar. Vores kilder påpeger dog, at fordi de ikke kender det konkrete indhold i kontrakten, så kan der være tale om en helt legitim kontrakt.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer