AVISEN bringer her: Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-26-2020: Forslag til fredning af arealer ved Trelde skovene.

Onsdag, den 26. august 2020 afholdt fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del besigtigelse i oven- nævnte sag.

Nævnet deltog ved formanden, dommer Vagn Kastbjerg, det ministerielt udpegede medlem Flem- ming Davidsen og det kommunalt udpegede medlem John Nyborg.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Kaare Tvedergaard Kristensen. For Fredericia Kommune mødte Carsten Pedersen. For Miljøstyrelsen mødte Rasmus Andreasen. Jesper Nørgaard Pedersen mødte som repræsentant for Skovdyrkerforeningen, Syd. Poul Ejnar Jochumsen mødte som formand for Foreningen Trelde skovene og lodsejer.

Der blev fremlagt indkaldelse til besigtigelsen.

Indledningsvist mødte lodsejerne Søren Thomsen og Thomas Thomsen samt Torben Krogh og Lise Svendsen.

Nævnsformanden indledte mødet med at redegøre for formålet med mødet, og oplyste, at alle indkomne indlæg indgår i sagen, hvorfor det ikke er nødvendigt at gentage, hvad der allerede er skrevet til nævnet.

Søren og Thomas Thomsen (lodsejer nr. 2 og 55) oplyste, at deres andel af skoven under frednings- forslaget udgør 400 x 400 meter, der drives som fornuftig og afbalanceret plukhugst. Der er derfor ikke belæg for fredningsforslaget. De vedligeholder veje og stier, hvilket burde være en offentlig forpligtelse efter lov om private veje. De er bekymrede for det slid, øget affaldshenlæggelse og løse hunde i skoven, som en fredning og dermed øget færdsel i skoven kan medføre. De ønsker at undgå yderligere trampestier- også idet der allerede er gode stier i skoven. Herudover er de bekymrede for mountainbikekørsel i skoven. Vedrørende forslagets bestemmelse om, at der skal henstå 5 veteran- træer finder de begge, at det er en unødvendig bestemmelse henset til, at træer allerede i dag – når de går ud – får lov at henligge. Thomas Thomsen anførte yderligere, at renafdrift enkelte steder kan være en nødvendighed.

Jesper Nørgaard Pedersen oplyste, at såfremt der ikke kan foretages plukhugst, vil egen udfases.

Poul Ejnar Jochumsen bemærkede, at bestemmelsen i forslaget om veterantræer indebærer, at der skal bevares ca. 20 i alt på denne ejendom. Der er stor forskellighed i Trelde skovene. Øget offentlig adgang vil kunne betyde øgede konflikter mellem besøgende, herunder f.eks. under jagt.

Torben Krogh (lodsejer nr. 10) anviste, hvor den planlagte sti vil blive ført og bemærkede, at de dyrkede arealer vil blive yderligere opdelt i forhold til i dag. Hans areal vil således blive opdelt i 3 dele, hvilket er uhensigtsmæssigt driftsmæssigt. Han mener, at linjeføringen bør være i kanten af arealerne. Derudover er han i tvivl om, hvorvidt han har forpligtelse til at vedligeholde stien, hvis han under arbejde beskadiger den. Han vil gerne i dialog vedrørende såvel stierne og veterantræerne. Formanden opfordrede ham til at fremsende bemærkninger herom.

Kaare Tvedergaard Kristensen bemærkede, at forslagsstillerne vil det samme med skoven, som lods- ejerne, nemlig at fremme biodiversiteten, samt at det ved renafdrift er muligt at foretage foryngelse. Hertil kommer, at fredningsforslaget tillader renafdrift i sammenhængende løvskovsarealer op til are- aler på 0,5 ha ad gangen bortset fra bevoksninger, hvor eg er hovedtræet, og i skovdyrkningsmæssigt nødvendigt omfang.  Han oplyste  yderligere, at døde træer i private skove  får lov at blive stående  i 6 % af tilfældene, i andre skove i 80 – 100 % af tilfældene. Med hensyn til øget offentlig adgang vil forslagsstillerne forsøge at undgå konflikter med besøgende i skoven.

ooo0ooo

Herefter fortsattes besigtigelsen til lodsejer nr. 30: Kristian Hansen, der oplyste, at hans areal udgør ca. 50 ha fordelt på 200 meter x 2,4 km. For ham vil bestemmelsen om veterantræer være et problem, idet der rundt omkring træerne ikke vil være selvforyngelse mulig. Han forstår ikke, hvorfor der skal være urørt skov som vist på forslagets kort. Derudover er stien planlagt til at være igennem skoven tværs over en eksisterende sti – nord/syd. De planlagte stier vil være til gene for den driftsplan, han har lagt. Han vil fremsende sine bemærkninger til nævnet.

Kaare Tvedergaard Kristensen henviste til forslaget, hvorefter der i en bræmme på 300 meter fra kysten skal være urørt skov.

ooo0ooo

Herefter fortsattes besigtigelsen til lodsejer nr. 45: Poul Ejnar Jochumsen, der oplyste, at følger man forslaget, skal der på hans ejendom være 20 veterantræer. Det vil betyde, at der i en radius på 12 meter under træet ikke vil være mulighed for selvforyngelse. Dette svarer reelt til urørt skov. Han foreslår derfor, at der pr. ha skal blive ét træ stående, og når det falder, skal endnu et træ udpeges som veterantræ. Han mener, at en zone på 10 meter fra kystskrænten, som skal henligge  som urørt skov, vil være passende. Han udpegede yderligere det sted i skoven, hvor den tværgående sti er planlagt og bemærkede, at det vil genere såvel skovdrift som jagt. Han ønsker den ikke.

ooo0ooo

Herefter fortsattes til lodsejer nr. 46: Hanne og Rolf Jensen, hvor Hanne Jensen blandt andet oplyste, at der på arealer foretages plukhugst samt renafdrift af gran med 5%. Toppe fra træerne forbliver liggende på arealerne. For ca. 40 år siden er der fældet overstandere af bøg, og stubbene står endnu. Det er et problem for skovdriften og jagt, hvis stiforløbet – nord/syd- bliver som det er planlagt i forslaget og midt i deres skovparcel. Hertil kommer, at der ikke må plantes nål på egne arealer. Samlet mener hun, at forslagstillerne ikke har været ude i felten og registrere forholdene, og at de undersøgelser, der henvises til, er bestilt arbejde af Danmarks Naturfredningsforening. Hun mener, at der er foretaget rødlistemanipulation og bemærker, at Gøgeurt ikke er set på arealerne siden 1982. Hun har ikke bemærkninger til en trampesti langs med kystkanten.

Kaare Tvedergaard Kristensen henviste til bilag i forslaget, hvorefter en bræmme på 300 meter ned mod Lillebælts-kysten skal henligge som urørt skov, alternativt 200 meter som urørt skov plus 100 meter med ekstensiv drift. Herudover bemærkede han, at der fremtidigt kan plantes nål, hvor  der i  dag er nål.

Carsten Jensen bemærkede, at det er muligt at hente registreringer af data fra nettet.

Jesper Nørgaard Pedersen bemærkede, at der ved flere foretagne registreringer ville dukke en del nu ukendte arter op på arealerne. På denne parcel er der ikke ønske om urørt skov, og slet ikke så lang op på arealerne fra kysten, som det er foreslået.

Sagen udsat.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer