Byrådsmødet skulle have været afholdt i dramasalen på Fredericia Gymnasium – og med en lille spøg kunne rektor Poul Erik Madsen byde velkommen, inden den formelle del af byrådsmødet blev igangsat af Viceborgmester Susanne Eilersen.

-Jeg havde faktisk reserveret dramasalen til byrådsmødet, men idet genåbningen har givet os eleverne tilbage, ville jeg hellere tage duellen med byrådet om lokalerne end eleverne, sagde rektor med et smil.

Susanne Eilersen ringede herefter byrådsmødet ind, og ganske udramatisk gennemgik hun punkter på dagsorden, der i næsten alle tilfælde var rene formalia.  

Det første punkt efter godkendelse af dagsorden var kommunens regnskab for 2020, der viste et årsresultat på 12,9 millioner kroner, hvilket er et merforbrug for 4,5 millioner kroner mere end det vedtagne budget. Det fik dog ikke panderynkerne frem hos byrådsmedlemmerne, da den gennemsnitlige kassebeholdning ved årets udgang var hele 415 millioner kroner.

-Fredericia Kommune har fortsat en god økonomi, der er dog grund til opmærksomhed på enkelte udfordringer på serviceudgifterne og overførselsudgifterne. Kommunens samlede regnskab fremsendes til foreløbig godkendelse, før det fremsendes til revisionen, læste Susanne Eilersen op fra dagsorden, hvorefter punktet blev godkendt.

Lidt panderynker viste sig dog under punkt tre, hvor Nye Borgerliges Karsten Byrgesen ikke var helt tilfreds med risikoen for at overskride servicerammen, imens Enhedslisten Cecilie Roed Schultz synes, at der er ærgerligt, at man er presset af servicerammen, og tiden er gået. Hun havde gerne brugt flere midler, men det er en del af det oprydningsarbejde, vi er i gang med i Fredericia, konkluderede hun. Inden debatten om Fredericia Kommune Spar/Lån-ordning fortsatte.

2. Viceborgmester Ole Steen Hansen fra Socialdemokratiet kommenterede også:

-Jeg synes, at man har løst det godt. Det har været en knude, vi ikke har kunnet løse tidligere, og der er faktisk en del teknik i det. Vi er faktisk blevet lidt mere velhavende i kommunen, hvorfor vi banker på serviceloftet. Det er en kæmpe opgave at løse. Vi skylder penge på flere poster, og det har i sidste ende noget med byrådets troværdighed at gøre, men man kan ikke bare lukke ordningen ned. Det skal ikke være som i 1980erne, hvor forsvaret bruge alle midler inden året var omme for at være sikre på, at budgettet blev brugt. Vi skal finde en god metode, så vi kan køre det videre under en skærpet kontrol, lød det fra Ole Steen Hansen, inden den liberale venstreløve, Christian Jørgensen tilføjede:

-Jeg vil gerne give et liberalt blik på sagen. Spar-Lån ordningen i sin rendyrkede form er god, hvor vi har ansvarlige og fremsynede ledere, der kan lægge penge til side til kommende års projekt. En total afskaffelse vil ikke være at foretrække, men nu gælder det om at få brugt midlerne. Vi anerkender præmisset omkring loftet. I Venstre ser vi det som en pragmatisk måde at lande det på, hvor ledelsen får manøvremuligheder, sagde han.

Susanne Eilersen konkluderede til de følgende punkter, at Fredericia Kommune har en sund økonomi, en robust kassebeholdning og et ambitiøst anlægningsprogram.

Så blev det tid til flere korte bemærkninger omkring de mere formelle punkter, herunder et nyt regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune, hvorefter de nye regler i Affaldsbekendtgørelsen med de nye ordninger skal igangsættes senest 1. juli 2021, hvilket er ikrafttrædelsesdatoen for regulativet. Samtidig ophæves det nugældende regulativ fra 2011. Christian Bro (A) bemærkede, at det var en ny landsdækkende standard.

Christian Bro fik ordet igen og kunne fortælle, at Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om optagelse af den private fællesvej, Broagervej, som offentlig vej. Det anbefales, at vejen optages som offentlig vej. Det betyder, at Fredericia Kommune fremover skal stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse, hvilket vurderes at beløbe sig til ca. 11.500 kr. pr. år.

Så gik turen til Skærbæk, hvor Christian Bro forklarede, at der ved Skærbæk Havnegade og Klintevej ligger en offentlig parkeringsplads. Parkeringspladsen blev i sin tid brugt til handlende til Købmandsgården, som er tilgrænsende parkeringspladsen. Idet der ikke har været drevet købmandsforretning i de seneste mange år, vurderes det, at der ikke er behov for parkeringspladsen. Før der kan ske en udvikling eller salg af arealet, er det nødvendigt, at den offentlige parkeringsplads nedlægges som offentlig vej. Parkeringspladsen har et areal på 829 kvm. Byrådet besluttede at nedlægge parkeringspladsen.

Søren Larsen (A) fik ordet, da man nåede til lokalplan 376 for Kanalbyen. Han kunne fortælle, at kommuneplantillægget muliggør, at der kan opføres bebyggelse i 6 etager indenfor lokalplanens område. Lokalplanen regulerer anvendelsen af den 6. etage, som vil kunne udnyttes til tagterrasse, men ikke til beboelse. Der er udarbejdet et volumenstudie for et forsøgsprojekt, der udføres med stort fokus på bæredygtighed og materialer samt optimering i byggeprocessen. Forsøgsprojektet omfatter to dele, der kan betegnes som ”det effektive byggeri” og ”materialehuse”. Forsøget tager udgangspunkt i etablering af etageboliger.

En række lokalplaner mere blev stemt igennem, og ved punktet ketchercenter i Erritsø Idrætscenter bemærkede kulturpolitikerne fra Socialdemokratiet, Susanne Bjerregaard Mørck og Christian Jørgensen, at det var alle tiders. Jørgensen sluttede af med, at han glædede sig til en omgang paddeltennis med sine byrådskolleger.

Formelt vedtog kommunen også en ny varmeplan på aftenens byrådsmøde, hvori der blandt andet er stillet forslag om udarbejdelse af ny varmeplan for Fredericia Kommune. Hensigten med en ny varmeplan er at understøtte målet om udfasning af fossile brændsler i varmeforsyningen via analyse af – og plan for – fremtidige muligheder på området. Der vurderes at være væsentlige klimamæssige og samfundsøkonomiske fordele at hente på varmeforsyningsområdet, uden at der endnu er sat tal eller mål på.

Den foreliggende varmeplan for Fredericia Kommune består af Varmeplan Fredericia fra 1983/1984 med efterfølgende ad hoc tillæg: Udlægninger af nye fjernvarmeområder i forbindelse med lokalplanlægning og løbende godkendelser af projekter for udvidelse af fjernvarmeselskabernes forsyningsområder og for ny udlægning af nye distributionsnet.

Fredericia har i årtier været udpræget ”fjernvarmeland”, og størsteparten af bygningsmassen opvarmes via grøn, prisrimelig fjernvarme. Men vi er ikke i mål endnu: Der er fortsat ejendomme i kommunen, der opvarmes med fossile brændsler, og fjernvarmen kan blive endnu grønnere og i højere grad tænkes smart sammen med øvrige forsyningsområder. I arbejdet med en ny varmeplan vil vi belyse muligheder og udnyttede potentialer. En del af opgaven vil bestå i at beskrive varmesystemets sammenhæng, snitflade og kobling til især elforsyningen, som i disse år påvirkes af samfundets (stigende/øgede) elektrificering.

Varmeplanen vi blive udarbejdet i tæt samarbejde med relevante parter – herunder forsyningsselskaberne, virksomheder/erhvervsliv og borgergrupper, ligesom det også kan blive aktuelt at involvere nabokommunerne.

Til punkt 14 fik Christian Bro (A) en efterbevilling af Fredericias tiltrædelse i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, en konkurrence, hvor miljøminister Lea Wermelin opfordrer alle kommuner til at dyste om at blive Danmarks vildeste kommune. Konkurrencen er en del af Miljøministeriets kampagne ”Sammen om et VILDERE Danmark”, hvor målet er at få både kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur. Hun var i dag også på besøg i Fredericia. Læs den historie her.

Til dette punkt havde Cecilie Roed Schultz (Ø) og Karsten Byrgesen (N) bemærkningerne om de ønskede endnu mere. Roed Schultz ville flere blomster, mere biodiversitet, og ville følge området tæt, samtidig med, at konkurrencen var fin, men man skulle gøre noget lige meget hvad. Karsten Byrgesen ønskede endnu mere biodiversitet, og ikke mindst, man kunne også bruge tagene i kommunen til at plante mere og skabe biodiversitet. John Nyborg (A) bemærkede også, at man var nået langt i Fredericia, og han samtidig kunne bemærke, at det matchede kommunens tilslutning til FNs verdensmål.

Endelig vedtog Fredericia Kommune et grønt lys til, at Vejle Kommune kan træde ud af TrekantBrand-samarbejdet. Susanne Eilersen (O) bemærkede, at det betød, at administrationen i TrekantBrand flyttes fra Vejle til Kolding.

Søren Larsen kunne på næste punkt anbefale Susanne Eilersen, som ny stedfortræder for ham i TVIS-bestyrelse. En post den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard havde. Susanne Eilersen blev valgt, inden byrådet bemyndiget direktionen til at udpege et medlem til bestyrelsen for DSI Kraches Gaard Kollegiet samt en suppleant herfor.

KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe har spurgt omkring muligheden for at få en kommunegaranti for anlæg af en ny spejderhytte. Skærbæk Spejderne har indhentet et tilbud på en ny spejderhytte, der anløber sig til 4,0 mio. kr., der – sammen med garanteret egenfinansiering – resulterer i et maksimalt samlet finansieringsbehov på 3,2 mio. kr. Skærbæk Spejderne er i øjeblikket ved at søge om fondsstøtte og finansieringsbehovet kan derfor blive mindre end det beskrevne, men dette er uvist på nuværende tidspunkt. Skærbæk Spejderne kan optage et attraktivt 30-årigt lån ved et realkreditinstitut, hvis Fredericia Kommune vil stille med en kommunegaranti for lånet. Kommunegarantien indebærer, at Fredericia Kommune hæfter for den til enhver tid tilbageværende gæld, hvis Skærbæk Spejderne misligholder lånet.

Skærbæk Spejderne har overfor kommunen fremlagt tidligere års regnskaber, et foreløbigt likviditetsregnskab for 2020 samt et driftsbudget for den nye spejderhytte. Spejderne forudsætter i driftsbudgettet, at lejeindtægterne stiger til et niveau tilsvarende de øgede finansielle udgifter til afholdelse af lånet. Spejderne oplyser til kommunen, at de budgetterede lejeindtægter er historisk betingede og modsvarer de lejeindtægter, de havde ved ”Vildengen”, da den var i bedre stand.

 Det indstilles, at udvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. En eventuel kommunegaranti vil være betinget af Ankestyrelsens godkendelse.

 Lidt drama – men blød landing

Den hidtidige samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstskole Musicalakademiet Fredericia udløb med udgangen af 2020, hvorfor der er behov for at gentegne aftalen for 2021-2022, hvis Byrådet ønsker at bevare samarbejdet med Musicalakademiet. Det gjorde byrådet, men inden man nåede så langt bemærkede Karsten Byrgesen, at han ønskede en total oversigt, hvad man giver inklusiv den huslejefritagelse, man også giver. Det fik Søren Larsen (A) til at reagere. Han forstod ikke, hvor Karsten Byrgesen spurgte og kommenterede på noget, der allerede var vendt flere gange. Byrgesen svarede retur, at han synes, at det var vigtigt at nævne beløbet i demokratiets højborg, inden Kenny Bruun Olsen (V) fortalte med hjælp fra forvaltningen, der sad blandt tilhørerne, at alle udgifter bliver lagt frem. Samtidig konkluderede Bruun Olsen, at det var Venstre, der for 1,5 år siden fik igangsat en ejendomsanalyse for at have en bedre oversigt over kommunens ejendomme, forbrug og huslejefritagelse.

Endeligt Byrådet godkendte den 3. december 2018 skema A, og dermed opførelsen af 14 nye plejeboliger og 8 aflastningsboliger ved Stævnhøj, med en samlet anskaffelsessum på 35,707 mio. kr, men de de 22 boliger havde ved skema A en samlet anskaffelsessum på 35,707 mio. kr. inkl. moms.

Finansieringen var sammensat således:

Skema A

2% beboerindskud0,714 mio. kr.
10% kommunalt grundkapitalindskud3,571 mio. kr.
88% realkreditbelåning31,422 mio. kr.
 35,707 mio. kr.

Der er fra skema A til skema C en stigning i den totale anskaffelsessum på i alt 44.000 kr. Dette medfører ligeledes en stigning i det kommunale grundkapitalindskud på i alt 4.000 kr. 

Finansieringen til skema C er sammensat således:

Skema C

2% beboerindskud0,715 mio. kr.
10% kommunalt grundkapitalindskud3,575 mio. kr.
88% realkreditbelåning31,461 mio. kr.
 35,751 mio. kr.

Stigningen skyldes, at der opstod komplikationer i forbindelse med støbning af soklen. Byrådet godkendte derfor skema C, inden Finn Muus (A) forlod lokalet, så byrådet kunne behandle Boligkontoret Fredericias ansøgning om Byrådets godkendelse af forøgede lån til renovering af afd. 307 – Korskærparken 2-18, samt kommunal garantistillelse. Boligselskabet har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum, idet der er overskridelser på det støttede og ustøttede arbejder. Overskridelserne skyldes primært øget håndværkerudgifter. På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse af skema C med en samlet anskaffelsessum, og dermed det støttede lån, på 188.387.779 kr. Landsbyggefonden har godkendt stigningen under forudsætning af kommunens godkendelse.

Det blev også godkendt, hvorefter Viceborgmester Susanne Eilersen i borgmester Steen Wrist fravær, der skyldes personlige årsager, kunne ringe den åbne del af byrådsmødet ud.

Det var et byrådsmøde med tilhører, og blandt dem var der glæde over at være tilbage, også blandt byrødderne var der en følelse af forår ved at være tilbage. Det er naturligvis den aktuelle sundhedskrise i samfundet, der har gjort, at de mange foregående møder har været afholdt online.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
2 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Poul Rand
Poul Rand
10:35 - 18. maj 2021 10:35

Den tandløse opposition har igen bidt fra sig. Varmeplanen for Fredericia Kommune kunne godt være belyst bedre. Hr. Christian Jørgensen’s bemærkning om paddeltennis viser hvilket niveau han agere på. Vær nu seriøs, det er ikke pebernødder i leger med. Biodiversiteten er vigtig, jeg har tidligere skrevet læse brev om samme. Godt det er ved at gå op for den grønne del af byrådet at naturen har en vigtig plads også i Fredericia.

Jesper
Jesper
19:28 - 19. maj 2021 19:28
Svar til  Poul Rand

Er det HELE oppositionen der er tandløs, eller….?
Er der slet ikke en enkelt undtagelse…?