Nu fremlægger DR ekstern advokatundersøgelse af forhold i Pigekoret. DR konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at der tilbage i tiden var tale om en helt uacceptabel kultur – også set med datidens øjne. En række tidligere medlemmer af Pigekoret har været udsat for krænkende adfærd i form af seksuel chikane. Det tager DR skarpt afstand fra.

Der har også tilbage i tiden været tale om en kritisabel klagehåndtering fra DR’s side. Som institution påtager DR sig i dag det fulde ansvar for det samlede svigt, der fandt sted, og undskylder over for de tidligere medlemmer af Pigekoret.

DR igangsatte i foråret en ekstern advokatundersøgelse af forhold i Pigekoret på baggrund af to henvendelser, som pegede på mulig krænkende adfærd af seksuel karakter i Pigekoret tilbage i tiden.

Undersøgelsen har haft som mål at kortlægge, om der har været udvist krænkende adfærd i form af seksuel chikane, herunder uønsket seksuel opmærksomhed. Desuden har det skullet undersøges i hvilket omfang, der har været klager om krænkende adfærd i form af seksuel chikane, samt hvordan disse klager har været håndteret. Endelig har en mulig grænseoverskridende kultur og adfærd i Pigekoret ligeledes skullet undersøges.

Undersøgelsen er ikke tidsafgrænset og advokaten har haft frie hænder inden for rammerne af undersøgelsens kommissorium.

Udgave af advokatundersøgelsen lægges åbent frem

Den eksterne advokat har nu færdiggjort sin undersøgelse. Tidligere medlemmer af Pigekoret samt nuværende medlemmer blev på møder tidligere i dag, som de første, præsenteret for undersøgelsens resultat samt DR’s konklusioner og handlinger, ligesom de medvirkende i undersøgelsen har modtaget et brev om dette. DR vægter åbenhed. Derfor fremlægges over for offentligheden nu en udgave af advokatundersøgelsen på 34 sider. På grund af blandt andet databeskyttelsesretlige regler samt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt og for at sikre, at ingen vidnesbyrd og indberettere kan spores, vil navne og en række konkrete forhold, ikke kunne kommunikeres.

129 personer har henvendt sig til advokaten

Her gennemgås først advokatundersøgelsens resultat og derpå DR’s konklusioner. Undersøgelsen baserer sig på 129 indberetninger, primært fra tidligere medlemmer af Pigekoret, samtaler med disse indberettere, en lang række interviews med centrale aktører samt analyse af skriftligt materiale. Gennem de seneste måneder har et større hold ansatte hos advokaten arbejdet intensivt med undersøgelsen.

Advokatens metode, omfanget af materiale samt forholdsregler i forhold til databeskyttelse, bevisvurdering og retssikkerhed fremgår af den udgave af undersøgelsen, som fremlægges offentligt.

Advokatundersøgelsens resultat – om kulturen i Pigekoret tilbage i tiden

Om den daværende kultur i Pigekoret sammenfatter advokatens undersøgelse det således: Der tegner sig ud fra indberetningerne et overordnet billede af et miljø, kendetegnet ved at grænserne for det normale har været flyttet, herunder:

 • •Vulgær, sjofel og voldsomt seksualiseret sprogbrug
 • •Flirtende og seksualiseret stemning og stort fokus på fremtoning
 • •Grænserne for, hvor tæt mænd burde komme på kormedlemmerne, blev overskredet
 • •Udtryk som ‘Tag-selv-bord’ er gået igen i mange beretninger
 • •I perioder en alkoholiseret kultur
 • •Ingen tog ansvar for at stoppe adfærd
 • •En tavshedskultur
 • •Kæresteforhold mellem kormedlemmer og voksne omkring Pigekoret
 • •Tilfælde af grov mobning

Det er advokatens opfattelse, at den kultur, der har været i og omkring Pigekoret – også set med datidens øjne – på ingen måde kan anses for at have levet op til, hvad man med rette kunne forvente. Der er ikke modtaget oplysninger om kulturen, som giver anledning til bemærkninger fra advokaten efter 2010.

Advokatundersøgelsens resultat – om krænkende adfærd i Pigekoret tilbage i tiden

Om krænkende adfærd i form af seksuel chikane, herunder uønsket seksuel opmærksomhed rettet mod konkrete personer, sammenfatter advokaten det således:

 • •Ved 64 beretninger er der, ifølge advokaten, grundlag for at antage, at der har været udvist adfærd, som må anses for at kunne kvalificeres som krænkende adfærd i form af seksuel chikane – herunder uønsket seksuel opmærksomhed
 • •De 64 beretninger kan henføres til adfærd fra seks forskellige voksne omkring Pigekoret
 • •I ganske mange af disse tilfælde har adfærden været udvist flere gange over for den samme person og i nogle tilfælde over en længere periode

I langt de fleste tilfælde er der tale om forhold, der ligger 20-50 år tilbage i tid, men der er også nogle af beretningerne, der relaterer sig til 00’erne og perioden frem til 2010. Der er ikke afdækket nogen tilfælde efter 2010. Der var blandt andet tale om følgende former for adfærd:

 • •Fysiske tilnærmelser af varierende karakter, som spænder fra bl.a. for omklamrende, nærgående og intense kram over andre former for berøringer, herunder intime steder, til ufrivillige kys, herunder gentagne og langvarige tungekys, egentlige befamlinger og adfærd af endnu grovere karakter
 • •De fysiske tilnærmelser er i flere tilfælde sket i situationer, hvor den, der har udvist adfærden, har været alene med det pågældende kormedlem, ligesom sådanne fysiske tilnærmelser i flere tilfælde er sket i forbindelse med indtagelse af alkohol
 • •Verbale tilnærmelser, som er kommet til udtryk bl.a. i form af seksualiserende opfordringer og hentydninger, herunder er der eksempler på adfærd, der har været oplevet som værende af groominglignende karakter

Advokaten har i vurderingen blandt andet lagt vægt på, om de personer, der rettes anklager mod, har haft en overordnet position, om adfærden må anses for grænseoverskridende, om det burde have stået klart, at adfærden var uvelkommen, om der var tale om misbrug af tillidsforhold, og at kormedlemmerne var unge. Ingen af de seks omtalte personer er ansat i DR i dag.

Advokatundersøgelsens resultat – om klagebehandlingen i DR tilbage i tiden

Om den ledelsesmæssige håndtering af klager sammenfatter advokaten det således:

 • •I otte tilfælde har der i perioden 1982-2005 været indgivet klager/henvendelser til DR vedrørende muligt krænkende adfærd eller bekymring for en seksualiseret kultur i Pigekoret
 • •Den ledelsesmæssige håndtering i seks af disse sager har været utilstrækkelig eller ikke fuldt tilstrækkelig
 • •Dette omfatter, at klager har været behandlet af den person, der er klaget over, at de har været behandlet af de forkerte, at klager ikke er tilgået ledelse, at klager har været afvist uden reel undersøgelse samt, at man fra ledelsesside har undladt at iværksætte en bredere undersøgelse

Yderligere er en beretning om, at forældreklager skulle have været anledning til en afskedigelse, som også er fremsagt offentligt, undersøgt af advokaten og kan afvises. Der er, ifølge advokaten, ikke i undersøgelsen modtaget oplysninger om mulige klager eller henvendelser efter 2005.

Læs advokatundersøgelsen på dr.dk/publikationer.

DR’s konklusioner på baggrund af advokatundersøgelsen

DR lægger advokatens undersøgelse, herunder bevisførelse, til grund.

– Når man læser advokatundersøgelsen, får man et klart billede af det tredobbelte svigt, som de tidligere medlemmer af Pigekoret har været udsat for. For det første overskred en række voksne omkring koret klart alle grænser for, hvordan man omgås med meget unge mennesker – mest alvorligt gennem krænkende adfærd i form af seksuel chikane. For det andet var der fra DR’s side et stort svigt i forhold til ikke at skride ind over for dette, så pigekor-medlemmerne blev efterladt i den helt uacceptable og utrygge kultur, også set med datidens øjne, i alt for mange år. For det tredje blev der ikke reageret tilstrækkeligt fra DR’s side på en række af de klager, som tikkede ind, og som burde have fået alarmklokkerne til at ringe. Ej heller den allerøverste ledelse handlede på daværende tidspunkt, hvilket er stærkt kritisabelt, siger generaldirektør i DR Maria Rørbye Rønn.

Hun tilføjer: – For mange af de tidligere medlemmer af Pigekoret er tiden i koret uden tvivl forbundet med stolthed, og med god grund, for de har om nogen skabt kunstneriske oplevelser for mange. Derfor er det smerteligt, at advokatundersøgelsen med al tydelighed vidner om, at der også er en skyggeside i samme periode. De mange kvinders voldsomme og triste erfaringer er nu en del af Pigekorets og DR’s officielle historie, som alle må anerkende og forholde sig til. En lang række piger har været udsat for hændelser, som ingen skulle have været udsat for. Ansvaret for dette massive svigt – herunder ledelsessvigt – kan kun tilskrives DR. Derfor undskylder jeg i dag på vegne af DR som institution uforbeholdent over for de tidligere medlemmer af Pigekoret og gentager meget gerne her, hvad jeg sagde på et møde i eftermiddags til de tidligere medlemmer af Pigekoret og i et brev til de tidligere medlemmer af Pigekoret, der har medvirket i undersøgelsen: Undskyld, at DR svigtede jer. Det var ikke jeres skyld, det var DR’s ansvar.

Maria Rørbye Rønn fortsætter: – Jeg vil gerne takke de mange kvinder, der har valgt at komme med deres beretninger. Jeg er fuldt ud klar over, at det ikke er uden grundige overvejelser, samt at det kan vække ubehagelige minder til live igen. Men uden de vidnesbyrd, havde vi ikke haft det grundige og desværre triste billede, vi står med i dag. Samtidig er jeg helt sikker på, at flere beretninger, der kun vil bekræfte dette triste billede, vil føje sig til i den kommende tid, siger Maria Rørbye Rønn og afslutter:

– Når det handler om indsatsen mod krænkelser, er der tale om et langt og vedholdende træk, der aldrig kommer til et punktum. Den erkendelse, mener jeg, må være indtruffet hos alle gennem de seneste år. Med i det arbejde tager vi den viden og indsigt, som denne meget sørgelige sag også har tilvejebragt.

DR’s handlinger på baggrund af advokatundersøgelsen

Udover at påtage sig det fulde ansvar på institutionens vegne, herunder for et markant ledelsessvigt, og undskylde over for de tidligere medlemmer af Pigekoret, lægger DR advokatens vurdering til grund for at gøre følgende:

 • •Igangsætte undersøgelse af muligt erstatningsansvar – advokat skal nu afdække dette
 • •Der er indledt personalesag mod en nuværende medarbejder – vedkommende medarbejder er hjemsendt. Vedkommende har ikke arbejdet i relation til Pigekoret i nyere tid
 • •DR kommer til at tilbagekalde ærestitler. For selvom mange af kormedlemmerne med rette har oplevet stolthed ved deres deltagelse i DR Pigekoret, så er der ikke noget ærefuldt i den måde, hvorpå tingene har været omkring koret tilbage i tiden

Advokaten kommer i undersøgelsen med en række anbefalinger til mulige handlinger, som bygger videre på de tiltag i forhold til trivsel, forebyggelse af krænkelser samt klagehåndtering, som DR gennem årene har udbygget løbende både i forhold til Pigekoret og bredt i DR.

 • •DR stiller sig positivt til disse anbefalinger og vil nu i dybden vurdere præcis, hvilke af dem og hvorledes de kan implementeres, så de bedst bygger videre på de tiltag, der allerede er iværksat og således, at der fremadrettet kun er et endnu stærkere fokus på blandt andet at fastholde en god kultur
 • •Som en del af dette er tidligere medlemmer af Pigekoret inviteret til møde, hvor de blandt andet på baggrund af deres beretninger kan komme med forslag, vurderinger samt andre former for tilbagemeldinger oven på undersøgelsen

De tidligere medlemmer af Pigekoret, som har deltaget i den eksterne advokatundersøgelse, vil blive tilbudt en individuel tilbagemelding fra advokaten, hvis dette ønskes.