2021 var atter et godt år for DLG-koncernen. Omsætningen blev på 59 mia. kr., hvilket svarer til en toplinjevækst på otte mia. kr. Det er en stigning på 15 procent i forhold til året før. Driftsresultatet (EBITDA) steg til 2,3 mia. kr. og resultatet før skat rundede for første gang 900 mio. kr. Koncernresultatet efter skat landede på 733 mio. kr., hvilket svarer til en indtjeningsvækst på 22 procent i forhold til rekordresultatet i 2020.

– Den øgede indtjening er et resultat af det strategiskifte, vi foretog med ’Leading the Way’ i 2017. Regnskabet vidner om en sund og solid forretningsportefølje, hvor alle områder bidrager til det flotte resultat. Jeg glæder mig især over en klar forbedring af vores indtjeningsevne, som vi nu for fjerde år i træk har styrket betydeligt. Forventningen er, at den tendens fortsætter i de kommende år, siger koncernchef Kristian Hundebøll.

Det tyske marked fortsætter med at bidrage markant til såvel top- som bundlinjen i DLG-koncernen. Med en samlet omsætning på 38 mia. kr. henter DLG fem mia. kr. i toplinjevækst og 12 procent indtjeningsvækst alene i Tyskland. Dette skal også ses i lyset af de stigende råvare- og energipriser.

Det historisk gode resultat betyder, at DLG kan udbetale et historisk højt udbytte til de danske andelshavere på 173 mio.kr., hvilket er en stigning på 28 procent i forhold til 2020. Det giver en forrentning af andelskapitalen på 13 procent.

Agribusiness 
Omsætningen inden for koncernens Agribusiness-forretning steg med 3,4 mia. kr. til 35,5 mia. kr. Driftsindtjeningen (EBITDA) blev på 1,1 mia. kr., hvilket er en fremgang på 17 procent sammenlignet med 2020.

Samtlige hovedmarkeder omkring Østersøregionen inklusiv Tyskland kom samlet set bedre ud af 2021 end året før, primært drevet af en pæn vækst i særligt Danmark, Baltikum og Polen. I Sverige blev indtjeningsforventningerne indfriet, mens det tyske marked var udfordret blandt andet grundet en faldende efterspørgsel efter færdigfoder til husdyrproduktionen. På alle markeder har der været en markant indtjeningsfremgang på salg af planterelaterede produkter, der styrker DLG-koncernens markedsposition som Europas største leverandør på området. 

Udbyttet af årets høst var i høj grad påvirket af store regionale udsving på både kvalitet og mængde, hvilket var en medvirkende årsag til den stigende efterspørgsel fra både europæiske og oversøiske markeder i andet halvår. Trods en nedgang i den samlede kornmodtagelse i 2021 på fem procent formåede DLG-koncernen at holde det høje eksportniveau som blev realiseret i 2020 på 4,1 mio. tons korn ud af koncernens store havneterminaler i Tyskland, Danmark, Sverige og Baltikum.

– 2021 var et år, der var præget af store prisudsving på de globale markeder og flaskehalse indenfor råvareforsyningen. Det har været turbulent, men vi har haft fokus på at opretholde forsyningen til vores kunder, og det er vi lykkedes med. At vi så samtidig leverer et så flot resultat inden for Agribusiness kan vi kun være tilfredse med, siger Kristian Hundebøll.

Premix & Nutrition
Vilofoss-gruppen har leveret endnu et rekordresultat med fremgang på de fleste markeder. Omsætningen nåede 3,4 mia. kr. og driftsresultatet (EBITDA) blev på 186 mio. kr. svarende til en indtjeningsfremgang på
seks procent.

– Vi har set en god udvikling på flere af Vilofoss’ kernemarkeder og i særdeleshed i Danmark og Frankrig, hvor vi præsterer flot. Desuden har vi succes med produktporteføljen Leading Products, der fremmer produktiviteten, sundheden og velfærden hos husdyr. Her ser vi en stigende efterspørgsel fra eksportmarkeder som USA, Canada og Australien, hvor der lægges stor vægt på produkternes høje kvalitet, siger Kristian Hundebøll. 

Energy & Retail
Forretningsområdet Energy & Retail har gennem de seneste år leveret stærke resultater, og 2021 er ingen undtagelse. Forretningsområdet nåede i 2021 en omsætning på 20,1 mia. kr. mod 16,3 mia. kr. i 2020. Driftsresultatet (EBITDA) blev på 962 mio. kr., hvilket er en stigning på 10 procent i forhold til 2020.

– Vores tyske datterselskab, Team, er en meget stærk vækstmotor for hele koncernen og bidrager med 36 procent af vores samlede driftsresultat. Team er blandt de største selskaber i Tyskland inden for salg af energi og byggematerialer, og i 2021 har vi udbygget vores markedsposition yderligere i den nordvestlige del af markedet. Særligt vores byggemarkedsforretning har haft et godt år, hvor kunderne belønner os for vores høje niveau af rådgivning, forsyningssikkerhed og kvalitetskoncepter. Det er et forretningsområde, vi ser et stort og langsigtet indtjeningspotentiale i, siger Kristian Hundebøll. 

I september offentliggjorde DLG, at Team lægges sammen med koncernens tyske agribusiness-selskab, HaGe. Når sammenlægningen er en realitet, vil selskabet med hovedsæde i Flensborg beskæftige mere end 4.300 medarbejdere og have en omsætning på mere end 37 mia. kr. Det bliver dermed en af de største virksomheder i Slesvig-Holsten og den største danskejede virksomhed i Tyskland.

– Med sammenlægningen af de to selskaber har vi skabt en forretningsmodel i vores største marked, der matcher vores konkurrenter. Det giver os et godt udgangspunkt for at udbygge vores position yderligere i Tyskland og samtidig skabe stærke synergier på tværs af koncernen, siger Kristian Hundebøll. 

2022: Ny strategi skal sætte retningen for fremtidig vækst
I år tager DLG hul på en ny koncernstrategi, der bliver præsenteret til foråret. Strategien vil sætte kursen for koncernens udvikling de kommende år.

– 2021 var et år, hvor vi også foretog større målrettede investeringer i den grønne omstilling, som skal integreres i den kommercielle forretning. Den kurs fastholder vi i den nye strategiperiode, hvor vi vil bygge videre på det fundament, vi har skabt med ‘Leading the Way’, og samtidig sætte endnu større fokus på at skabe de løsninger, der skal understøtte den bæredygtige omstilling. I 2022 forventer vi, at omsætningen og indtjeningen vil være på niveau med 2021. Når det sagt, så holder vi et vågent øje med, hvordan den geopolitiske situation og råvaremarkederne udvikler sig, som i sagens natur kan ændre de forudsætninger vi har lagt til grund for budgettet, siger Kristian Hundebøll.

Læs årsrapporten her