Der findes et væld af forskellige historiske bygninger i Fredericia. De har alle en fortælling bag sig, men nogle af dem er mere tydelige end andre.

I Danmarksgade findes et af de mere karakteristiske huse i Fredericia. Der er tale om en stor hvid klassicistisk bygning, hvor der står Apothek med hvide bogstaver over et af vinduerne. Nu til dags bliver bygningen brugt af Jutlander Bank, men vi skal ikke mange år tilbage, hvor bygningen stadig husede en apoteker, hvilket den har gjort i rigtig mange år. Fra omkring år 1700 har der været drevet apotek her på adressen, først i en tidligere bygning og siden i den bygning, som vi ser i dag. Bygningen blev opført i 1790, og fik sit nuværende udseende ved en ombygning omkring 1880’erne.

Fredericia Løve Apotek er et af landets ældste apoteker. Den første apotekerbevilling i Fredericia blev givet den 4. december 1656. Apotekeren, der også drev apotek i Kolding, hed Lorentz Langhorst, men han fik ikke taget bevillingen i brug. I 1657 udbrød der nemlig krig med Sverige, og Fredericia (der dengang hed Frederiksodde) blev både belejret og stormet. Først efter krigen med Sverige fik Fredericia sit apotek, da Bendix Campen i 1664 fik privilegie på at drive det. Selve apotekets historie er dermed meget ældre end den nuværende bygning, der er fra 1790.

Et apotek i 1600-tallet var lidt anderledes end i vore dage. Apoteket havde sit eget laboratorium, hvor man fremstillede piller, miksturer og medicin, som blev solgt til byens borgere. Herudover kunne apoteket sælge eksotiske specialiteter og lækre sager samt fungere som krostue og overnatningssted. Det var kun apotekerne, der måtte producere og forhandle lægemidler, og retten til at sælge vin fik de, da det kunne være svært for en apoteker at leve for de penge, man kunne tjene på lægemidlerne. Apotekernes ret til at holde krostue forsvandt først i 1913. Herefter mistede de også eneretten til at fremstille medicinalvarer, hvorefter store medicinalvirksomheder efterhånden opstod og overtog produktionen. I tiden inden 1913 var det nogle privilegier, som apotekerne kæmpede indædt for. Der blev ført gentagne retssager mod lejere, kunder, helbredere og doktorer, når andre forsøgte at gå apotekerne i bedende.

Løve Apoteket har lagt på hjørnet af Danmarksgade og Prinsessegade siden omkring 1700, men den nuværende bygning har som nævnt erstattet en tidligere apotekerbygning. Fra 1770 hed apotekeren Casimir Martin Ingwertsen. Han rev den ældste bygning ned og opførte den nuværende bygning, men den så anderledes ud end nu. Apoteker Ingwertsen havde en del udfordringer med sin apotekervirksomhed i Fredericia. Det var ikke nogen stor forretning at have apoteker i Fredericia i 1700-tallet. Da han kom til måtte han sagsøge den tidligere ejer, apoteker Holm, da de ikke kunne blive enige om, hvad den indgåede købsaftale indebar. Sagen endte med en højesteretsdom den 12. oktober 1773, næsten fire år efter salget.

Knap 20 år senere kunne Ingwertsen opføre den nye bygning. Apoteker Ingwertsen døede i 1810, og blev efterfulgt af Pierre Honoré. Honoré fik sin familie knyttet til apoteket, bl.a. blev hans bror Isak Honoré ansat som medhjælper, og efter Pierre Honorés død i 1849 blev apoteket kørt videre med skiftende bestyrere indtil Pierres søn, Mathias Vilhelm Honoré, kunne overtage driften af Løve Apoteket.

I 1872 købte Mathias Honorés bestyrer apoteket. Han hed Johan M.P. Ibsen, og han stod bag apoteksbygningens udseende, som den har i dag. En del af de ydre renoveringer bestod i at forlænge apoteket med et fag mod vest og at tilføje en del dekorative elementer til facaden, blandt andet vinduesindramninger, gesimser m.v. Ibsen solgte i 1880 ejendommen og drog til København, hvor han blev apoteker på Det Kongelige Hof Apotek. I stedet blev Jens Alfred Alexius Jørgensen byens apoteker. Jørgensen var apoteker i Fredericia til 1899, hvor Thorvald Knudsen overtog hvervet. Han kom fra Nykøbing Falster og havde der tidligere været medejer af denne bys Løve Apotek. Han blev til 1918, hvor Holger Hallas-Møller tog over. Under Hallas-Møllers eje blev apoteksbevillingen købt af den danske stat, der siden har udstedt bevillingen til de vekslende apotekere. På den måde var der kontrol med, at der altid var en apoteker i byen.

Fredericia Løve Apoteket har således en direkte forbindelse tilbage til 1600-tallets Fredericia, som en ny by der forsøgte at rejse sig bag en ny fæstning. I størsteparten af årene har apoteket haft til huse på hjørnet af Danmarksgade og Prinsessegade, men i 2015 flyttede apoteket ud af bygningen, der siden blev hjemsted for Jutlander Bank. Her er der en respekt for bygningens historie, som stadig i sit udseende viser sin fortid som apotek. Herudover er der et væld af historier inde i bygningen omkring apotekertiden, og andre omkring besættelsestiden. Men, de historier hører til en anden gang.