SF Fredericia henvendte sig d.7.1.2020 skriftligt til Fredericia Byråd for at få svar på, en efter vores mening, række rimelige spørgsmål!

Henvendelsen lød:

Er det mon muligt at få svar fra de ansvarlige politikkere i Fredericia Byråd?

d.18.12.2019 bragte den lokale presse ved Fredericia Dagblad og Fredericia Avisen indlæg fra SF Fredericia vedr. Fredericia Kommunes praksis i forhold til brugen af private konsulentfirmaer til at forhandle om prisen på de sociale indsatser, som udsatte borgere – f.eks. handicappede og psykisk syge – er bevilget af deres kommunale sagsbehandler.

Det har man i Byrådet åbenbart ikke haft lyst til at svare på, i et offentligt tilgængeligt medie. I lyset af det ikke længere er muligt at stille spørgsmål direkte til Byrådet under Byrådsmøderne, prøver vi lige igen om borgerne i Fredericia kan få at vide, hvor Fredericia Kommune står i spørgsmålet vedr. brugen af private resultaltlønnede  konsulentfirmaer.

Vi vil derfor bede de ansvarlige politikkere svare på følgende spørgsmål:

Handicaprådet i Fredericia har p.t. fået oplyst at Fredericia Kommune i 20 sager har gjort brug af omtalte private konsulentfirmaer til forhandling af besparelser på borgeres bevilgede sociale tilbud. DHs hovedkontor oplyser at der er tale om 50 sager, hvor Fredericia Kommune har benyttet føromtalte konsulenter til besparelse på taksten for borgeres sociale tilbud.

Spørgsmålet er:

Er der tale om 20 eller 50 sager?

I budget 2020 fremgår det, at der årligt spares 3 millioner kroner på grund af de forhandlede gevinster / takstreduktioner på 20 borgeres botilbud.

Spørgsmålet er:

Hvordan vil Byrådet  forklare  at denne besparelse på 3 millioner kroner ikke kan mærkes på de handicappede  borgeres hverdag? Det er ganske mange penge.

Der er p.t. iværksat en undersøgelse af om hvorvidt omtalte brug af private konsulenter til forhandling af takstreduktioner i forhold lovgivningen er inden for lovens rammer?

Spørgsmålet er:

Såfremt omtalte praksis kendes ulovlig, har Byrådet så gjort sig tanker om, hvor man vil finde de 3 millioner kroner – i overslagsårene 12 millioner kroner, som kommer til at mangle i budgettet?

I SF havde vi en forventning  om vi som minimum ville modtage svar fra Udvalgsformændende i Senior og Handicapudvalget – Susanne Bjerregaard Mørck (A) og for Social og Arbejdsmarkedsudvalget – Peder Wittendorff Tind (V)

Dette blev ikke tilfældet,  i stedet modtog SF følgende svar fra Team Jura Fredericia Kommune:

Kære Per Lauersen og Connie Maybrith Jørgensen

I stiller i brev af 7. januar 2020 en række spørgsmål som I beder de ansvarlige politikere svare på. For et politisk svar skal vi henvise til, at spørgsmålet sendes direkte til de politiske partier, kontaktoplysninger findes på kommunens hjemmeside, https://www.fredericia.dk/politik/byraad-udvalg/fredericia-byraad.

Dog fremgår det af svaret  fra Team Jura, at det private konsulentfirma Brorson Consult ApS har gennemgået 50 sager. Forvaltningen har herefter prioriteret at gå videre med 20 sager til forhandling.

På spørgsmålet om der er iværksat en undersøgelse af, om det er indenfor lovens rammer, at bruge konsulenter til forhandling af takstreduktioner. Her er svaret: Fredericia kommune har den 20. december 2019 modtaget brev fra Ankestyrelsen med anmodning om udtalelse om kommunernes brug af konsulenter på det sociale område. Udkast til Byrådets udtalelse bliver behandler på Økonomiudvalgs- og Byrådsmøde, henholdsvis den 27. januar og 3. februar 2020.

På spørgsmålet om, hvordan kommunen vil finde 12 mio. kr. i overslagsårene er svaret: Det kan oplyses, at der ikke skal findes 12 mio. kr. i overslagsårene. Besparelsen på de 3 mio. kr. er en éngangsbesparelse i 2019, som er videreført i overslagsårene som en varig besparelse. Dette svarkan næsten kun betyde, at såfremt borgernes tilbud ender med at blive dyrere, kan man frygte at  mankoen skal findes inden for handicapområdets øvrige tilbud.

Vi er noget forundret over man i det Byråd som for kort tid siden enstemmigt stemte for et budget, hvor en del af finansieringen beror på besparelser på udsatte borgeres tilbud, ikke kan eller ønsker at svare. Vi må formode, at man har forholdt sig til, hvordan finansieringen i budgettet er frembragt. Vi finder det urimeligt, at de ansvarlige politiske udvalg lader embedsværket svare for sig.

Et nyt spørgsmål som presser sig på må være,  om man i Fredericia Kommune har indhentet samtykke fra den enkelte berørte borger inden man udleverer vedkommendes personlige og private oplysninger til en privat virksomhed?

Vi ser frem til at høre Byrådets svar til Ankestyrelsen d.3.2.2020 på Byrådsmødet.

På vegne af SF Fredericia

Connie Maybrith Jørgensen, næstformand SF Fredericia.

Leave a Reply