Dagens byrådsmøde blev indledt med Kim Larsens Papirklip i anledningen af den danske folkehelts død. Sangen blev akkompagneret af Borgmester Jacob Bjerregaard på guitar. Hernæst var der budget på dagsordenen.

Se med her:

Byrådet indgik samlet den 24. september 2018 budgetforlig omkring budgettet for 2019-2022. Den aftale blev i dag konfirmeret på dagens byrådsmøde.

Borgmesteren indledte: “Jeg er super tilfreds med resultatet. Vi har lavet et godt budget, hvor vi investerer i vores velfærd og beholder den gode økonomi. Vi er kommet godt rundt, og vi har foretaget fornuftige prioriteringer, også tak til forvaltningen for et godt håndværk og et solidt arbejde”

Budgetforslaget bygger på den forudsætning, at kommunen vælger at tilmelde sig statsgarantien for udskrivningsgrundlaget i 2019. Statsgarantien for 2019 er meldt ud af ministeriet ultimo juni 2018. Valget af statsgaranti betyder budgetsikkerhed, da indtægtsbudgettet dermed ligger fast. Der er derfor mulighed for både at vinde og tabe ved at vælge selvbudgettering i stedet.

“Vi har haft et rigtig godt samarbejde omkring budgettet. Tak for til forvaltningen for det store arbejde, der er lagt, og ikke mindst jeres gode svar på vores mærkelige spørgsmål. Vi har fået gode og konstruktive svar tilbage. Vi kan godkende de fire punkter i dagens dagsorden. I DF er vi glade for, at vi har en god og solid økonomi i Fredericia. Det giver ro og stabilitet i blandt andet institutionerne. Vi er glade for, at der kommer flere lærere og pædagoger i skolerne, fokus på plejehjem og hjemliggørelsen af vores plejehjem, samt at vi får sat fokus på rekrutteringen af dygtige medarbejdere i Fredericia,” sagde Dansk Folkepartis Susanne Eilersen blandt andet. 

“I Venstre vil vi kvittere for et godt forløb. Tak til alle partierne. Det har været en god proces, vi er glade for indhold og tone. Der har været mange spørgsmål, og de er blevet besvaret. Tak for det. Vi vil gerne sikre os, at væksten fortsætter. Vi er gået til forhandlingerne på det. Vi skal være rustet til fremtiden, hvor der eventuelt vil komme en lavkonjunktur. Vi er glade for, at der ikke er besparelser på Business Fredericia, og, at der investeres i DanmarkC samt styrkelsen af bosætningspolitikken. Det er vigtigt. Fredericia som en uddannelsesby er blevet cementeret med det budget her. Vi investerer i uddannelse. Fredericia Kommunes organisation udvikles, og innovative tiltag tages i brug. Det er vi glade for. Vi skal hele tiden udvikle os, og gøre det endnu bedre,” sagde Venstres Gruppeformand Peder Tind blandt andet.

“Enhedslisten er med i budgetforliget. Vi er med fordi, der igen i år er tale om store investeringer i velfærden. Det største service og anlægsbudget i vores historie. Det er vi glade for. Fra Ø’s side vil jeg gerne understrege, at vi godt kan gå over serviceloftet, som ikke gælder for hver enkelt kommune, men for kommunerne samlet under et. Vi nåede en stigningen på 25 millioner årligt i investeringerne i velfærden. Det er vi glade for, men vi kan godt investere mere i skoler og fritidsområdet, men vi tager et vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi kunne godt have tænkt os en mere grøn prioritering, alligevel glæder vi os over budgettet, som er klart rødt, og så håber jeg, at det bliver mere grønt næste gang,” sagde Cecilie Roed Schultz blandt andet. 

“Det er virkeligheden helt fantastisk og et eksempel på et bredt samarbejde i byrådet, hvor de fleste partier føler et ejerskab. Den socialdemokratiske gruppe besluttede sig hurtigt for, at det skulle være et velfærds- og vækstbudget. Det ville vi satse på. De 13, der sidder i vores gruppe, har alle bidraget på forskellig vis. Jeg er imponeret over Jacobs forhandlingsevner. Jeg troede ikke, det ville lykkedes, men Jacob klarede det med møder. Jeg tror ikke, at man er klar over, hvor meget arbejde, der ligger i det, når Jacob arbejder med det. Jeg er imponeret. Vi er alle klar over, at Fredericias positive udvikling skyldes et bredt samarbejdende byråd. Der bliver ikke ført snævert blokpolitik. Alle byens stemmer tæller med i det endelige resultat,” sagde Gruppeformand Søren Larsen.

Christian Jørgensen (V) gav også sit besyv med, og kunne ikke undlade at nævne, at budgettet ikke bare var rødt, for det han så var blåt. Det fik folk i salen til at grine.

Frigivelse af anlægskroner til projekter – enkelte projekter forskydes i start

I kommuneaftalen for 2018 er der aftalt et samlet anlægsniveau på 17,0 mia. kr. for kommunerne under ét. I forbindelse med budgetlægningsprocessen og fordelingen af rammen kommunerne imellem er Fredericias andel af bruttoanlægsrammen opgjort til 150,6 mio. kr.

Ved rapporteringen i forbindelse med 2. budgetopfølgning var det korrigerede budget i forhold til bruttoanlægsrammen på 229,2 mio. kr., rapporteringen ultimo august udviser nu et forventet resultat på 237,3 mio. kr. på baggrund af nedenstående justeringer.

Lyskryds på Snaremose må vente lidt endnu

Rapporteringen fra fagområderne ultimo august viser, at der på en række projekter forventes tidsmæssige forskydninger i mindre omfang, der samlet set betyder en forventet overførsel af 2,7 mio. kr. til 2019. Der er tale om forskydninger på projekter vedrørende lyskryds på Snaremosevej, vejens udstyr og striber, ny belysningsplan, klimaskærme idrætsfaciliteter samt forundersøgelser vedrørende fæstningscenter.

10,8 millioner fremrykkes til investeringer i Sundhedshuset

I byrådets prioritering af anlægsprojekter i forbindelse med 1. budgetopfølgning blev aktiviteter for 10,2 mio. kr. vedrørende udvikling af sundhedshuset udskudt til 2019. I forbindelse med beslutningen om at udskyde aktiviteter på sundhedshuset var det kendt, at et eventuelt behov for at rykke nogle af disse midler tilbage til 2018 kunne opstå. Administrationen har på ny vurderet den samlede økonomi for udviklingen af sundhedshuset, ønsket om en fornuftig fremdrift samt hensyn til indgåede aftaler betyder et behov for at fremrykke 10,8 mio. kr. fra 2019. Det foreslås, at beløbet gives som en tillægsbevilling i 2018, og at budgettet i 2019 til udvikling af sundhedshuset reduceres tilsvarende i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022.

Klar aftale mellem KL og Regeringen

I kommuneaftalen er der i budgetsituationen sanktion i forhold til at overholde bruttoanlægsrammen samlet set, men der er ikke nogen sanktion i regnskabssituationen. I aftalen er der enighed mellem Regeringen og KL om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning.

Administrationen følger fortsat udviklingen nøje, også med henblik på yderligere forventninger om forskydninger på projekter.

Læs videre efter annoncen

https://www.facebook.com/mrhoejer/

Fredericia Kommune lader stemmer til repræsentantskabsvalg i EWII gå

Hver fjerde år er der valg til repræsentantskabet i EWII (tidligere TRE FOR). Repræsentantskabet består af indtil 120 repræsentanter, hvoraf de 25 vælges i valgkreds 4 (Fredericia kredsen). De øvrige vælges i henholdsvis kredsene Kolding (40), Vejen (7), Middelfart (10) og Vejle (38). Det endelige antal repræsentanter fra de enkelte kredse fastsættes endeligt ud fra antal registrerede kunder i de enkelte kredse pr. 1. september i valgåret. Der opnås én stemme pr. installationsadresse. Fredericia Kommune har som juridisk person en lang række installationsnummer. EWII´s valgregler for valg til repræsentantskabet findes på EWII´s hjemmeside.

I Fredericia Kommune har der indtil nu været en praksis for, at alle stemmer tilknyttet et installationsnummer indsamles gennem Ejendomsafdelingen og fordeles mellem byrådets partier i forhold til antal pladser i byrådet, men denne praksis ændres nu. Økonomiudvalget anbefalede efter sidste udvalgsmøde, at Fredericia Kommune ikke gør brug af sine stemmer til repræsentantskabsvalget i EWII. Det var byrådet her til aften enige i.

Fredericia Kommune stiller økonomisk garanti i forbindelse med ombygningen af Syrenparken – Boligkontoret Fredericia

Boligkontoret Fredericia fik i 2017 Byrådets godkendelse til ombygning af Syrenparken i Kongensstræde med støtte fra Landsbyggefonden. Efter projektering og afholdelse af licitation søger Boligkontoret nu om Byrådets godkendelse af opdateret anskaffelsessum og kapitaltilførsel.

Ombygningen af Syrenparken betyder, at 11 kollektivboliger med fællesareal bliver til 9 3-værelses lejligheder og der etableres fælleslokale til hele afdeling 312, Nestlegaarden. Derudover sker der udskiftning af gamle vinduer, terrassedøre og altandøre i hele Nestlegaarden.

Byrådet godkendte ombygningen i 2017. Siden da er der blevet projekteret og afholdt licitation. Der venter en omfattende renovering, idet alle områder hvor der skal være boliger nedbrydes, så der alene er betonkonstruktionen tilbage. Derfra opbygges facader og indhold på ny.

Efter licitationen har det ikke været muligt at finansiere ombygning af Syrenparken indenfor den tidligere godkendte anskaffelsessum. Boligkontoret har været i dialog med Landsbyggefonden om dette og har fået godkendt en ny reguleret samlet anskaffelsessum. Det betyder, at hele det samlede projekt har en anskaffelsessum på 37,2 mio. kr. i alt. Projektet finansieres med lån for 30,5 mio. kr. og egne midler fra boligorganisationen og afdelingen på i alt 6,7 mio. kr.

For at sikre afdelingens økonomi – og at huslejen kan holdes på et acceptabelt niveau – har Landsbyggefonden indstillet at afdelingen skal støttes med en kapitaltilførselsordning, hvor Landsbyggefonden giver 200.000 kr. og boligorganisation, kreditforening og kommune hver bidrager med 100.000 kr. til puljen.

Udover den direkte økonomiske støtte, i form af kapitaltilførslen, anmoder Boligkontoret om kommunens garantistillelse for såvel støttede som ustøttede lån. De støttede lån garanteres der for med baggrund i almenboliglovens § 91. De udgør samlet 16,3 mio. kr. Kommunen skal stille 100% garanti og Landsbyggefonden giver 50% regaranti, hvis der skulle ske tab.

Det ustøttede lån (lån vedr. de byggearbejder som Landsbyggefonden ikke har mulighed for at støtte) udgør 14,2 mio. kr. Den endelige kommunale garanti hertil kan først fastsættes når byggeriet er færdigt, men indtil da forventes 100% garanti.

Hverken kapitaltilførsel eller garantier påvirker låne,- anlæg- eller serviceramme.

Det vurderes, at renoveringerne med nye vinduer i Nestlegaarden er nødvendige i almindelighed – og ombygningen af Syrenparken i særdeleshed. Ombygningen vil sikre at afdelingen i fremtiden vil være attraktiv og tidssvarende. Dertil kommer, at tomgangshuslejen i Syrenparken vil tynge økonomien betydeligt i fremtiden, hvis ikke lokalerne aktiveres.

Selvom projektet også indebærer nye vinduer til hele Nestlegaarden, vurderes den samlede anskaffelsessum for ombygningen af Syrenparken, at være på et relativt højt niveau. Med Landsbyggefondens støtte kan huslejen dog holdes på 778 kr. pr. m2 og på den baggrund vurderes det, at huslejeniveauet ikke vil medføre udlejningsvanskeligheder.

Derfor vedtog Fredericia Byråd her til aften, uden debat. Dermed skal byrådet af med op til 100.000 kroner.

Læs videre efter annoncen

https://www.fredericiavin.dk/
Annonce
Prækvalifikation af nye fysiske helhedsplaner

Boli.nu og Boligkontoret Fredericia har til sammen seks forskellige projekter, som Landsbyggefonden er indstillet på at støtte gennemførslen af. Fredericia kommune skal forud for det videre arbejde tilkendegive sin indstilling til planerne.

Fredericia Kommune har relativt mange almene boliger, der er bygget mens byen var en industriby og derfor har nået en alder hvor de trænger til genopretning og i nogen grad istandsættelse. Når en afdeling bliver prækvalificeret hos Landsbyggefonden giver det muligheder for økonomisk støtte til gennemgribende forbedringer, som boligorganisationerne ikke ville kunne løfte på egen hånd. Det vurderes at det samlet vil løfte de seks boligområder at få gennemført de fysiske helhedsplaner.

Strategisk Udvikling i Teknik & Miljøafdelingen i Fredericia Kommune ønsker at indgå i arbejdet med helhedsplanerne for at bidrage til, at de spiller sammen med Fredericia Kommunes bolig- og bosætningsstrategier og de overordnede mål for den fysiske udvikling af kommunen. Samtidig kan det sikres tidligt i processen at myndighedsbehandlingen, der er forbundet med realisering af helhedsplanerne, bliver så smidig og hensigtsmæssig som mulig.

“Det er fantastisk. Det er gode projekter. Det er nogle af de projekter, man får svært ved at finde midler til på Christiansborg, så jeg håber virkelig, at det bliver realiseret inden for en overskuelig årrække. Områderne trænger virkelig til en renovering”, sagde Cecilie Roed Schultz.

“Der bliver ikke taget mere end i historien fra år tilbage”, sagde Susanne Eilersen fra DF, men byrådet i Fredericia Kommune er positivt indstillet over for at støtte helhedsplaner i afdelingerne Christiansberg, Holbergshaven, Rahbeksvej/Holbergsvej, BSB Erritsø – Møllebo Allé, Sofie Amaliegården og Raackmanngården ud fra de planer, der er skitseret på nuværende tidspunkt, samt at der signaleres ønske om øget kommunal deltagelse og dialog – særligt vedr. de bystrategiske aspekter og myndighedsbehandlingen.

Separatkloakerering på vej til nyt boligområde ved Højgaard, Ullerup Nord 

Spildevandet fra området tilsluttes Fredericia Spildevand og Energi A/S’ eksisterende spildevandssystem og ledes videre til Fredericia Spildevand og Energi A/S’ Centralrenseanlæg.I lokalplanområdet etableres nyt regnvandsbassin(er) til forsinkelse af tag- og overfladevand, som udledes til Ullerup Bæk.

“Det er egentlig en teknikalitet, men der skal laves en plan. Der er god grund til at se på det. Klimamæssige udfordringer gør det her væsentlig. Så er vi blevet gode i samarbejde med vores partere til at lave små naturområde samtidige, så man også har noget at se på,” sagde Christian Bro.

Fredericia Spildevand og Energi A/S vil stå for omkostningerne i forbindelse med separatkloakering i området. Grundejerne skal betale tilslutningsbidrag til Fredericia Spildevand og Energi A/S, jf. selskabets betalingsvedtægt og prisliste. Fredericia Byråd vedtog hertil aften, at såfremt der ikke kommer indsigelser i den otte uger lange høringsperiode, så betragtes den kommende proces, som vedtaget.

Etablering af skovbegravelsesplads

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om etablering af urnebegravelsesplads/skovbegravelsesplads. Det anbefales, at der skabes mulighed for projektet. Ansøgningen er kommet fra Morten G. Schou og skovejer Sven G. Schou om etablering af urnebegravelsesplads med placering i privatejet skov på Hagenørvej 57, 7000 Fredericia.

Det er kun folkekirken og en kommune, der kan oprette en begravelsesplads. Der er i Danmark kun etableret to urnebegravelsespladser beliggende i en skov, nemlig i Odense og Horsens. Der er yderligere på vej i Århus og Esbjerg. Når en kommune opretter en begravelsesplads, er det en betingelse, at kommunen har det overordnede ansvar. Det betyder, at der som udgangspunkt skal oprettes en administration samt tilsyn for begravelsespladsen. Der er dog ikke noget til hinder for, at administration, drift og vedligeholdelse varetages af 3. mand. Tilsynet kan derimod ikke uddelegeres.

Det er et krav i loven, at det er kommunen, der ejer eller har råderet over arealet, da det overordnede ansvar er kommunens. Der vil derfor skulle indgås en forpagtningsaftale på arealet, hvor kommunen forpagter arealet af skovejer. Forpagtningsaftalen skal have en løbetid på minimum 10 år, idet der er krav om at arealet først må benyttes til andet formål 10 år efter sidste urnenedsættelse. Det vil sige, at der vil skulle tinglyses en fredningsperiode på 10 år efter forpagtningsperiodens ophør.

Forpagtningsaftalen vil kunne indgås vederlagsfrit for kommunen, hvis dette ønskes. Det vil herfor kunne stilles som betingelse for kommunens deltagelse, at forpagtningsaftalen indgås vederlagsfrit for kommunen, samt at ejendomsskatter og afgifter af enhver art afholdes af grundejer.

Etablering af en begravelsesplads i landzone vil kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35, da der er tale om en ændret anvendelse i det åbne land.

Skovejer ønsker at kunne benytte en 2 ha stor privatejet fredskov til formålet. Hvert gravsted udlægges på 1 m2, dog kan der godkendes større gravsteder ved ansøgning. Gravstederne placeres rundt om udpegede træer, og træerne vil blive markeret med et diskret skilt/plade med identifikationsnummer. Der må ikke være anden beplantning på gravstedet end den for skoven naturligt fremkommende. Det vil derfor ikke være tilladt at lægge blomster eller lignende ved gravstedet, hverken ved urnenedsættelsen eller senere. Gravstedet kan dog markeres med minimal skiltning med naturmæssigt materiale i naturmæssigt fremtoning, f.eks. en lille sten med navn eller initialer.

Ansøgerne foreslår, at de opretter en virksomhed, som skal stå for driften og administrationen. Virksomheden vil således stå for kontakt til pårørende, formidling af relevant materiale, grave og tildække huller, bistå alle nedsættelser, gravprotokol, rådgivning opkrævning af betaling m.m. De forventer, at der vil blive begravet mellem 10 og 15 personer om året.

Det er Byrådet, der fastsætter taksten for, hvor meget der må opkræves for et gravsted. Ansøgerne foreslår, at prisen fastsættes til kr. 9.900 i de første 4-5 år, og herefter kr. 8.000. Til sammenligning kan det oplyses, at prisen på skovbegravelse i Horsens er kr. 5.900. En urnebegravelse på en kirkegård i Fredericia Kommune er kr. 5.750. Ansøger oplyser, prisen indeholder en udvidet mulighed for kontakt med pårørende samt indregnet prisen for urnenedsættelser i weekenden. Dette er en tillægsydelse i Horsens. Den reelle pris i Horsens er derfor omkring kr. 8.000. Herudover oplyser, ansøger, at prisen ikke kan sammenlignes med en kirkebegravelse. Der vil være tale om et nicheprodukt, som ikke konkurrerer med kirkelig begravelse.

Der vil skulle oprettes et sæt vedtægter, som regulerer brugen af området. Vedtægterne vil blandt andet regulere udlægning af gravsteder, betaling og urnenedsættelser. Vedtægterne vil være på sædvanlige vilkår. Herudover skal der laves en forpagtningsaftale på skoven, da det er kommunen, der skal have brugsretten over arealet, og der skal oprettes en driftsaftale vedrørende drift og vedligeholdelse af begravelsespladsen. Forpagtningsaftalen vil være på sædvanlige vilkår. Endelig skal der udarbejdes en databehandleraftale.

Fredericia Byråd besluttede her til aften, at man må gå videre med urnebegravelsspladsen, at taksten fastsættes til 9.900, at arealet forpagtes vederlagsfrit at kommunen, samt at der deklareres en fredningsperiode på 10 år efter forpagtningsaftalens ophør. Den kommunale godkendelse er betinget af, at Kirkeministeriet efterfølgende godkender placering og vedtægter.

Fredericia Kommune stiller garanti for Fredericia Teaters kassekredit

Læs også: Fredericia Teater har et underskud på næsten fire millioner

Fredericia Teater har ved mail anmodet Fredericia Kommune om at overføre kommunens garanti for teatrets nuværende kassekredit i Spar Nord Bank til teatrets nye daglige bankforbindelse, Arbejdernes Landsbank.

Fredericia Byråd godkendte tilbage i oktober 2009 at afgive garanti for Fredericia Teaters kassekredit på 1,5 mio. kr. i Middelfart Sparekasse, som dengang var teatrets bankforbindelse.

Senere i maj 2014 overførte teatret deres daglige bankforretninger til Spar Nord Bank og fik i den forbindelse byrådets godkendelse til at kommunen garanterede for tilsvarende kassekredit i ny bankforbindelse.

Nu har teatret så atter ønsket at skifte bank og anmoder derfor kommunen om at overføre nuværende garanti for kassekredit i Spar Nord Bank til ny tilsvarende garanti for kassekredit i Arbejdernes Landsbank.

Kommunens økonomiske forpligtelse ved at afgive garanti for kassekredit i Arbejdernes Landsbank vurderes ikke at være forbundet med større risiko end nuværende garanti afgivet for tilsvarende kredit i Spar Nord Bank.

Det er dog alene Fredericia Byråd, der kan godkende at der afgives garanti, også selvom en sådan træder i stedet for en tilsvarende tidligere afgivet garanti.

Fredericia Byråd godkendte her til aften, at garanti for teatres kassekredit i Spar Nord Bank overføres til garanti for tilsvarende kassekredit i teatrets nye bank, Arbejdernes Landsbank.

De sidste tre punkter på dagens byråds dagsorden var alle lukkede.