På en kold og snefyldt mandag var det igen tid for Fredericia Byråd til at samles. Årets første byrådsmøde bød på en række forskellige punkter, herunder ændringer i flere lokalplaner. Dog var der ikke den store debat, men nok engang var der bred enighed blandt de 21 folkevalgte.

Traditionen tro ringede Borgmester Jacob Bjerregaard mødet ind med klokken, inden salen skulle synge fællessang. Dagens sangvalg faldt på Sneflokke komme vrimlende, hvorefter Borgmesteren roste jubilaren Bente Ankersen, for hendes 25 års tro tjeneste for Fredericias borgere. Med sig havde han en kurv til jubilaren, der også modtog store klapsalver fra hele byrådet. Selv tog Bente Ankersen også ordet, hvor hun benyttede lejligheden til at sige tak.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Opfølgning på implementering af budget 2018/19

Børn- og ungeområdet har lavet en status på implementering af de ekstraordinære bevillinger, der er givet til budget 2018 og 2019.

Endvidere fremlægges oplæg til anvendelse af anlægsbevilling for 2019 på 9 mio. kr., som er overførte bevillinger fra 2018. Der er i 2019 bevilget nye anlægsmidler for 40.000 kr.

Uden yderligere kommentarer blev midlerne frigivet.

Forslag til Lokalplan 356 Erhverv ved Egumvej, DSB Værksted (el tog) samt ledsagende miljørapport

Størstedelen af DSB’s nuværende fjern- og regionaltog står over for en udskiftning frem mod 2030 og skal erstattes af nye og hurtigere el-tog. Det forventes, at de fremtidige tog bliver længere end de nuværende tog, og der er derfor behov for at udvide de eksisterende værkstedsfaciliteter i Fredericia for at kunne varetage vedligeholdelse, klargøring, vask og rangering af de nye tog.

For at muliggøre dette overføres arealet, hvor værkstedet ligger, fra landzone til byzone med en lokalplan. Lokalplanen ledsages af en miljørapport. Det skyldes, at DSB samtidig har anmodet om, at selve projektet miljøkonsekvensvurderes af Miljøstyrelsen.

“Det er DSB der skal have et nyt værksted, og det glæder vi os over. Der er formentlig arbejdspladser i det, og i Fredericia kan vi nok sige ‘nu igen’, men det er kun godt”, sagde Kenny Bruun Olsen (V) og fortsatte:

“Det er også godt for den grønne omstilling, for det er eltog der skal erstatte dieseltogene, det er kun godt”.

“Der slipper mindre støj og larm ud, selvom der kommer større aktivitet. Og så kommer Fredericia igen på landkortet, fordi vi er med til at udvikle den grønne omstilling”, lød det fra Karsten Byrgesen (Løsgænger), inden det enstemmigt blev vedtaget.

Forslag til lokalplan 361 Boligområde ved Bavnegård, Rudolf Steiner Allé

Teknik & Miljø har udarbejdet lokalplan 361 for et boligområde på Rudolf Steiner Allé med dobbelthuse og toplanshuse med seniorer og mindre familier som målgruppe.

Projektet, som danner baggrund for lokalplanen, har tidligere været behandlet i By- og Planudvalget d. 29. september 2017, hvor udvalget tilbageviste et forslag til bebyggelsesplan med ønske om, at den nye bebyggelse bør tilpasses naboområdernes karakter. Den nuværende bebyggelsesplan er en viderebearbejdning af et nyt forslag, behandlet i By- og Planudvalget 7. februar 2018, som naboerne har haft lejlighed til at kommentere.

“Vi har set den her lokalplan en del gange før. Første gang sagde vi nej, men nu er der et, synes vi, godt forslag til hvordan man kan anvende jorden til boliger der er tiltrængt i området. Det e ret udpræget villa-kvaterer, så det vil være godt med lidt flere varer på hylderne”, sagde formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts (A).

Lokalplan nr. 363 for erhverv i Kongens Kvarter

By- og Planudvalget igangsatte på mødet den 30. maj 2018 udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for et erhvervsområde i den vestlige del af Kongens Kvarter.

Den kommende lokalplan giver mulighed for erhverv i en højere virksomhedsklasse end nu, herunder industri, lager- og værkstedsvirksomhed, lager- og transportvirksomheder og lignende funktioner samt de til virksomhederne hørende kontor- og administrationsfaciliteter.

Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, udformning og placering, vejadgang, parkering, skiltning samt terrænregulering.

“Det er et område der tidligere har været udlagt til helt andre formål, men vi har lavet et markant sats på transport og logistik. Det betyder, at man skal have områder til at håndtere gods af forskellige miljøklasser, og det kan vi med den her”, lød ordene fra Steen Wrist Ørts (A).

Lokalplan nr. 367 for Fredericia Spildevand ved Røde Banke

Der er igangsat udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for at muliggøre en udvidelse af Fredericia Spildevand.

Der har været afholdt en foroffentlighed i forbindelse med planarbejdet. Der kom i den forbindelse bemærkninger omkring trafikkens hastighed og støjskærme for ejendomme omkring krydset Strandvejen/ Røde Banke.

“Min første tanke dengang sagen kom op var, at jeg tænkte tilbage på de år hvor der ikke var en hensigtsmæssigt lugt. Derfor er jeg gået ned i lugtgenerne, og jeg er blevet forvisset om, at udvidelsen ikke kommer i nærheden af det”, sagde løsgænger, Karsten Byrgesen.

Gadeforskønnelse i Øgadekvarteret

Projektet for områdefornyelse i Øgadekvarteret er i fuld gang og omfatter forskønnelse af gaderum, aktørinddragelse, forskønnelse af grønne områder ved Depotgården og Gasværksgrunden (”Oasen” med BMX-bane) samt bygningsfornyelse. Samlet set skal projektet give området et løft, forbedre boligmassen og bidrage til den positive udvikling i bymidten.

Gadeforskønnelsesdelen omfatter, ifølge programmet for områdefornyelsen, en forskønnelse af Falstersgade og en del af Bjergegade og Kongensstræde. Projektet for gadeforskønnelse har været i udbud, og den indkomne pris overstiger det afsatte beløb. For at kunne gennemføre projektet i sin helhed, kræves derfor en tilførsel af midler.

“Projektet er gået på, at vi har givet tilskud til at renovere ejendomme og sammen med kulturudvalget har vi lavet Oasen. Nu har vi haft det man godt kan kalde kronjuvelen i udbud, og det var væsentlig dyrere end det vi havde håbet på. I økonomiudvalget har de haft den oppe og muliggjort projektet. Helt lavpraktisk er der muligheder for affaldssortering, der tilmed er pænt”, lød det fra formand for By- og Planudvalget Steen Wrist Ørts, der fortsatte:

“Der er ikke en ubetydelig investering i små grønne lommer, hvilket er super godt”.

“Jeg kender området rigtig godt med affald i gaderne, sidespejle der blev kørt af bilerne og ikke noget grønt. Det var ikke familievenligt, men det bliver det nu. Det bliver et meget dejligt område at bo i”, sagde Cecilie Roed Schultz (Ø).

Finansieringen af hele projektet stammer fra en udskydelse af parkeringsfaciliteterne i Norgesgade, der skubbes til 2020.

Godkendelse af Værdighedspolitik for Fredericia Kommune 2019-2022

Kommunerne har siden 1. marts 2016 været forpligtet til at have en Værdighedspolitik på ældreområdet. Værdighedspolitikken skal vedtages efter nyvalg til kommunalbestyrelsen, og er gældende indtil en ny Værdighedspolitik vedtages.

Der er udarbejdet et forslag til Værdighedspolitik for Fredericia Kommune for perioden 2019-2022, som skal godkendes af Byrådet.

Værdighedspolitikken har 7 nationalt bestemte fokusområder;

  • Livskvalitet,
  • Selvbestemmelse,
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Ensomhed
  • Pårørende

De 6 første fokusområder er indarbejdet i den eksisterende Værdighedspolitik, mens fokusområdet ”pårørende” er kommet til i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018. Her blev det besluttet, at kommunerne skal sikre, at der er tilbud om afløsning eller aflastning af ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det skal fremgå af værdighedspolitikken eller de tilknyttede indsatser, hvordan opgaven løses.

For så vidt angår fokusområdet ”Ensomhed” er dette kommet med som et specifikt krav til Værdighedspolitikken i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2019. I Fredericia Kommunes nugældende Værdighedspolitik er området allerede et selvstændigt fokusområde. Indsatsen videreføres således i den kommende Værdighedspolitik.

“Vi har, heldigvis, en værdig ældrepleje i Fredericia Kommune. Jeg har været meget rundt og talt med mange, der hver dag udlever vores værdighedspolitik”, lød det fra formand for Senior- og Handicapudvalget, Susanne Bjerregaard Mørck.

“En værdig alderdom, det er rigtig godt, at vi i Fredericia har en politik for det. I virkeligheden burde man ikke have politiker for sådan noget, for det burde sige sig selv, at folk der har knoklet et helt liv, for at vi har et godt velfærdssamfund, de bliver behandlet med værdighed. Og det gør vi heldigvis også i Fredericia”, sagde gruppeformand for Dansk Folkeparti, Susanne Eilersen.

“I Dansk Folkeparti er vi meget glade for den værdighedspolitik vi har, og selvfølgelig også de ændringer der er lavet nu”, fortsatte Susanne.

“Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for de mange inputs og den lydhørhed der har været for Enhedslistens forslag. Jeg synes vi har været på forkant med det der er kommet fra ministeriet. Jeg synes det er et rigtig godt papir vi har i Fredericia Kommune”, sagde Cecilie Roed Schultz (Ø).

Plan for fremtidig forsyningssikkerhed for Energnist I/S

Fredericia Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i det fælleskommunale § 60 selskab, Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90. Selskabet ejer 2 affaldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis Kolding og Esbjerg, og har kapacitetsmangel, der ifølge selskabets plan for fremtidig forsyningssikkerhed blandt andet ønskes løst ved køb af ejerandel i Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S (MEC-BHP) i Holstebro og samtidigt indgåelse af leveringsaftale. Dette kræver en vedtægtsændring samt en accept fra ejerkommunerne, ligesom selskabets plan for forsyningssikkerhed forelægges.

“Vi er en del af Energnist, der er affaldshåndteringen i Jylland. Der har man fra Energnist side prioriteter, som de har forholdt kommunerne til. Vi har koordineret tæt med kommunerne i Trekantområdet, så vi rammer det vi gerne vil”, lød det fra Borgmesteren, der fortsatte:

“Det vi vedtager her, skulle gerne tilsvare det de vedtager i de andre Trekant-kommuner”.

Opkrævning af garantiprovision – TVIS og Energnist

I forbindelse med opkrævning af garantiprovision ved garantistillelse, er det fra KL blevet præciseret, at det krav om, at kommunerne skal opkræve markedsprisen, såfremt der stilles garanti for forsyningsselskaber på varmeforsyningsområdet, ligeledes også omhandler de selskaber kommunen selv ejer – de såkaldte § 60 selskaber. Denne sag omhandler specifikt selskaberne TVIS og Energnist, hvor der fremadrettet vil skulle opkræves en løbende provision af den til enhver tid værende restgæld.

Herslev Børnehave – leje af bygning

Herslev Børnehaves bygninger er lejet siden juli 2014 og har hidtil været gratis –  bortset fra de løbede driftsudgifter. Der skal indgås en ny lejeaftale vedrørende bygningen, således at driften kan fortsatte.

Den nuværende lejeaftale udløber 30. juni 2019. Den fremtidige lejeaftale løber frem til 30. juni 2024.

Det vil sige en lejeperiode på 5 år.

Lejevilkårene er uændrede bortset fra at Fredericia Kommune overtager forpligtelserne omkring hårde hvidevarer og legepladsen.

“Nu er de fem år gået, og vi henstiller til at vi forlænger med yderligere 5 år, således at der er ro i Herslev”, sagde formand for Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen (A).

“Jeg har fornøjelsen af at være på besøgsrunde hos beboerforeningerne, og vi har netop haft møde i Herslev. For dem var det et stort ønske, at beholde deres børnehave. Vi skal nok arbejde for noget bosætning, så må de af andre kanaler forsøge at øge børnetallet”, lød det med et grin fra formand for Borger- og Demokratiudvalget Christian Jørgensen (V).

“Det er vigtigt for Herslev, at der er den her børnehave. Skolen blev lukket lige før det forrige byråd, det var en træls opgave at stå med. Derfor er det næsten endnu vigtigere at børnehaven består. Skal vi give Herslev en fair chance for at være et godt sted at bo, så er det nødvendigt med den her børnehave”, sagde Cecilie Roed Schultz (Ø).

“Jeg er stolt af den beslutning vi traf for fem år siden, og at byrådet nu er med til at forlænge det her. Det er virkelig godt”, sluttede Borgmester Jacob Bjerregaard.

Bemanding på valgstederne

Fredericia Kommune ønsker at gennemføre valghandlingen og optællingen af stemmer på effektiv og professionel vis. Det seneste gennemførte valg viste, at bemandingen af valgstederne og planlægningen af fintællingen er grundlaget for dette.

Bemanding på valgstederne

Ved de seneste valg har det været vanskeligt at finde det nødvendige antal politisk udpegede tilforordnede til valghandlingerne, og derfor har partierne fået mere tid til udpegningen. Samtidig har kommunens borgere fået en generel opfordring til at melde sig som tilforordnede til en reserveliste. På denne måde er det nødvendige antal tilforordnede blevet fundet.
Folketingsvalg kan imidlertid udskrives med kort varsel, hvilket er en udfordring, da den nødvendige tid til at finde frivillige tilforordnede dermed ikke er til rådighed.

Fællessekretariatet foreslår derfor, at 30 % af pladserne som tilforordnede på forhånd reserveres til ikke politisk udpegede personer.

Traditionelt er valgstederne i Fredericia Kommune bemandet med to hold, der skiftevis er tilstede i løbet af dagen. Metoden blev valgt, da den gav alle tilforordnede mulighed for at holde pauser i arbejdet i løbet af dagen.
Alle tilforordnede fra de to hold samledes kl. 20 til grovoptællingen på valgstedet.

Toholdsmetoden giver i løbet af valgdagen visse udfordringer. Fx vil meget af en totimers pause midt på dagen gå til transport, hvis den tilforordnede bor langt fra valgstedet.

Opgaveoverdragelsen mellem holdene lider under udfordringer med koordinering, hvor nogle er på vej ud, mens andre skal komme tilbage til tiden.

Fællessekretariatet vurderer derfor, at valgstederne vil opnå en mere effektiv og smidig opgaveløsning, hvis der er den samme bemanding under hele valghandlingen. De tilforordnede skal løse opgaver i hele åbningstiden, dog med nødvendige pauser.

Antallet af tilforordnede kan på denne måde nedbringes med 25 %, hvorved der så stadig vil være mulighed for overlapning i forbindelse med måltider og andre pauser.

De tilforordnede skal have fuld forplejning i løbet af dagen, og der kan afsluttes med et måltid ca. kl. 20:30, når valgbordene er optalt.

Grov optælling

I dag foretages grovoptællingen af de tilforordnede vælgere på valgstedet. På det tidspunkt, hvor optællingen går i gang, har mange af de tilforordnede været i gang siden kl. 7 om morgenen. Det betyder, at de tilforordnede er trætte, og dermed ikke de mest effektive optællere. 
Dette foreslås erstattet med, at grovoptællingen på valgstedet foretages af kommunalt ansatte, som møder ind på valgstedet kl. 19:30.

De kommunalt ansatte medarbejdere aflønnes med timeløn, og der udsendes eller udpeges et passende antal pr. valgsted i forhold til antallet af vælgere og valgtypen. Valgsekretæren leder optællingen på valgstedet.

Med denne løsning forventes et hurtigere og mindre fejlbehæftet resultat af grovoptællingen.

Fintælling.

Fintællingen af valgresultatet foretages samlet dagen efter i dagtimerne af frisk personale. Den administrative valgsekretær fra grovoptællingen deltager i fintællingen, hvilket skal sikre, at eventuelle udfordringer fra valgstedet overleveres til finoptællingen af alle valgsteder, der foregår på Fredericia Gymnasium.

“Der venter to valg, hvorfor det her er rettidig omhu. Vi diskuterede længe i Økonomiudvalget, men vi er nået frem til noget vi synes er rigtig godt”, sagde Borgmesteren.

“Jeg synes det er rettidig omhu, og et godt arbejde. Jeg synes specielt skiftet 20:30 er godt, hvor kandidater kan få fri og lave andre ting, som det bør være på en valgaften, uden at lade nogen i stikken”, sagde Karsten Byrgesen.

Kørsel til valgstederne for borgere med særlige behov

I forbindelse med afholdelse af valg tilbydes borgere med særlige behov kørsel med taxi til valgstedet. Fremadrettet foreslås det, at Fredericia Kommune tilbyder denne kørsel til valgstederne for borgere med særlige behov.

Hidtil har 1-2 politiske partier gennem annoncer tilbudt gratis kørsel til valgstederne til borgere med særlige behov. Kørslen blev udført med taxi, og regningen betaltes efterfølgende af Fredericia Kommune, hvilket ikke var synligt for borgerne.

Fællessekretariatet foreslår derfor, at Fredericia Kommune ved valg fremover selv varetager annoncering og kørsel af borgere med særligt behov.

“Det er en kommunal kerneopgave at sikre demokratiet, og at alle uanset handicap kan komme ned og stemme”, lød det fra Borgmesteren.

Besøg på kommunale arbejdspladser

Fredericia Kommune ønsker at være en åben og kommunikerende kommune, der har et godt samarbejde med omverdenen. Vi modtager jævnligt besøg på kommunens institutioner og fortæller gerne om vores arbejde.

I forbindelse med afholdelse af valg, er der ofte en større interesse for at besøge kommunens institutioner, som f.eks. skoler og plejehjem.

Fredericia Kommune vil gerne imødekomme interessen i forbindelse med valgkamp og understøtte den demokratiske debat. Samtidig har vi en forpligtelse til at sikre en velfungerende drift og tage hensyn til borgere og brugere. Nedenstående forslag til retningslinjer skal være med til at sikre, at besøg på kommunale arbejdspladser kan planlægges i ordentlig tid og give personalet mulighed for sikre gode rammer for et besøg.

“Jeg tænker, at det er rigtig fint at at lave det her i fredstid. For mig at se er der to dele. Det ene er hensyn til borgerne, for nogen kan opleve mange besøg af presse og politikere, så for dem er det fint med retningslinjer at begrunde et afslag i. Den anden del er det med lokaler, der håber jeg også at vi fremover kommer til at opleve ensartethed i hvad der bliver tildelt, så jeg tænker det er fint med retningslinjer. Det er meget vigtigt, at alle partier bliver behandlet ens”, sagde Cecilie Roed Schultz (Ø).

“Der er selvfølgelig ingen her, der har forrang for andre, bestemt ikke”, sagde Borgmesteren.

“Vi har i budgetforhandlingerne afsat midler til at fremme valgdeltagelsen både til Folketinget og til EU. Vi gjorde ting sammen til kommunalvalget, og det er bare for at sige, at vi af naturlige årsager har forskellige ønsker om udfaldet af stemmer, men vi har en fælles interesse i at højne valgdeltagelsen. Jeg er helt sikker på, at vi med samme harmoni kan gøre det her igen”, fortalte formand for Demokrati- og Borgerudvalget Christian Jørgensen (V), som en indskudt bemærkning, der ikke var i direkte sammenhæng med punktet på dagsordenen.

Ansøgning om, at detailbutikkerne kan holde åbent juleaftensdag 2019

Læs mere her.

“Det er rettidig omhu. Vi får besøg af et krydstogtskib, der kommer ind juleaftensdag. Det er i sig selv meget cool, at vi får et krydstogtskib den dag. Tanken her er, at det vil være ærgerligt, hvis de møder en tom by. Jeg kunne nok godt have en julestue, men med lidt selvindsigt er det nok lidt tamt”, sagde Borgmester Jacob Bjerregaard.

“Vi ved, at gennem de sidste par år har der været en tradition for at lørdage og søndage har været lange åbningstider i hele måneden op til jul. Samtidig kommer der politiske udmeldinger fra Folketinget om lukkeloven, og jeg tænker den er under pres i disse tider. Det betyder, at det for butiksansatte er sværere for dem at bruge tiden med familien. Derfor kan vi i Enhedslisten ikke støtte op om indstillingen”, sagde Cecilie Roed Schultz (Ø).

“I Dansk Folkeparti værner vi meget om lukkeloven, men det her er en dispensation. Det er ikke hvert år til juleaften der kommer sådan et krydstogtskib. Det der glæder mig er, at det er Business Fredericia på vegne af deres medlemmer der beder om det her”, sagde Susanne Eilersen (DF).

“Min første tanke var medarbejderne i butikkerne, men det næste var at det var Business Fredericia der har stillet forslaget. Det er den sidste måde at få sluttet julesalget, det er en fantastisk ide”, supplerede Karsten Byrgesen (Løsgænger).

“Det er jo ikke et krav, at en butik skal holde åbent. Det er helt op til butikkerne selv. Det er helt op til den enkelte butiksejer. Som udgangspunkt handler det om at imødekomme det her skib”, sagde Borgmesteren, der blev suppleret af Lise Nielson: “6. juligarden har også ændret holdning, så med den store opbakning tænker jeg at det er en god ide”.

Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer imod 1.

www.fhk.dk