Størstedelen af DSB’s nuværende fjern- og regionaltog står over for en udskiftning frem mod 2030 og skal erstattes af nye og hurtigere el-tog. Det forventes, at de fremtidige tog bliver længere end de nuværende tog, og der er derfor behov for at udvide de eksisterende værkstedsfaciliteter i Fredericia for at kunne varetage vedligeholdelse, klargøring, vask og rangering af de nye tog. I dag mødes økonomiudvalget for at behandle sagen.

Læs også: DSB sender 200 togsæt mod Fredericia

For at muliggøre dette overføres arealet, hvor værkstedet ligger, fra landzone til byzone med en lokalplan. Lokalplanen ledsages af en miljørapport. Det skyldes, at DSB samtidig har anmodet om, at selve projektet miljøkonsekvensvurderes af Miljøstyrelsen.

På baggrund af en beslutning om ”Bedre Mobilitet” i 2010, blev processen ”Fremtidens tog” igangsat af et bredt flertal i Folketinget og førte i 2013 til ”Lov om elektrificering af jernbanen”, der danner grundlag for at erstatte alle dieseldrevne togsæt med elektriske togsæt.  Senest er anskaffelsen af de nye el-tog bekræftet af et bredt politiske forlig af 1/2 2018.

De nye el-tog bidrager til den grønne omstilling og forventes at sikre en mere miljørigtig og effektiv togdrift med højere rettidighed og understøttelse af den fremtidige passagervækst.

Der skal i første omgang anskaffes 100 nye el-togsæt af en længde på op til 110 m. Udbudsprocessen blev igangsat i sommeren 2018 og forventes afsluttet i juni 2020. De første togsæt forventes til Danmark medio 2023 og skal efter 10.000 km testkørsel i Danmark idriftsættes i køreplanen for 2024. Leverancen af de nye el-togsæt forventes færdig i 2028.

For at sikre den mest optimale indfasning af de nye eltog, har DSB besluttet at etablere 3 værksteder, der udelukkende skal servicere og vedligeholde togsættene. Disse 3 værksteder etableres i Fredericia, København og Aarhus. Vedligeholdet af Desiro dieseltogene i Fredericia ophører med udgangen af 2020Derfor ønsker DSB, at ombygge Fredericia værkstedet til at kunne vedligeholde de nye togsæt fra medio 2023. I København og Aarhus skal der bygges helt nye værksteder. Værkstedet i København først kan være driftsklart i 2024 og værkstedet i Aarhus i 2026/2027. Det er derfor af afgørende betydning, at DSB får etableret et værksted i Fredericia, der er klar til drift i 2023.

Det eksisterende værksted skal forlænges med op til 60 meter for at blive langt nok til el-togsættene. Den samlede værkstedsudvidelse forventes at blive mellem 2.000 og 2.200 m2. Dertil kommer, at DSB ved siden af værkstedsbygningen vil etablere en lukket vaskehal i hele toglængden og fjerne de 2 nuværende åbne vaskehaller. Vaskehallen forventes at få et areal på mellem 800 og 1.000 m2. Der etableres 3 værkstedsspor i den nye værkstedsbygning og et spor til afdrejning af hjul. Dermed nedlægges 3 af de 7 spor i den nuværende værkstedsbygning.

Arealet med DSB værkstedet ligger i dag i landzone. Udvidelsen af DSB værkstedet forudsætter udarbejdelse af en lokalplan for at overføre arealet til byzone. Der skal ligeledes udarbejdes miljørapport.

Lokalplanområdet ligger indenfor en planlægningszone på 500 meter fra risikovirksomheden “Banedanmark, Rangerbanegården”. Risikomyndighederne er derfor inden offentliggørelsen af lokalplanforslaget blevet hørt. Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Trekantbrand har svaret, at de ingen bemærkninger har: Der planlægges ikke for ny følsom arealanvendelse, antallet af ansatte vil være stort set uændret, og der vil ikke være særlige operationelle udfordringer for brandvæsenet i tilfælde af uheld. Øvrige berørte myndigheder er ligeledes blevet hørt uden det har givet anledning til bemærkninger.

Lokalplanens formål er – udover at overføre Egumvej 55A til byzone – at give mulighed for at udvide de eksisterende værksteds- og driftsbygninger. Planen skal sikre, at ny bebyggelse opføres i godt samspil med den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse (DSB Værkstedsbygningen) i baneterrænet. Lokalplanen skal også understøtte den forsatte anvendelse af området til administration, personalefaciliteter, rengøring af tog og andre aktiviteter i forbindelse med den fremtidige jernbanedrift.

Et andet formål er at muliggøre, at en del af lokalplanområdet, Egumvej 51, hvor der i dag er lagerfaciliteter og parkering til værkstederne, kan bruges som parkering, da lagerfaciliteterne i fremtiden forventes at blive overflødige.

Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 213d samt del af matrikelnumrene 297a og 297d alle af Fredericia Kobbeljorder. Matrikelnummer 213d og 297d ejes i dag af DSB, mens matrikelnummer 297a ejes af Banedanmark. Med lokalplanens vedtagelse overføres den del af lokalplanområdet, som er beliggende i landzone, til byzone. Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder, som fremgår af lokalplanens kortbilag 1.

Delområde I og III (Egumvej 55A), udlægges til offentlige formål i miljøklasse 3-5 i form af baneterræn samt de til banedriften nødvendige funktioner såsom værksteder, servicefunktioner, lager, vaskehal, administration, personalefaciliteter, parkering o. lign. Områderne ændrer ikke anvendelse med lokalplanen, men særligt byggemulighederne i tilknytning til værkstedsbygningen inden for delområde I ændres for at understøtte de fremtidige behov.

Delområde II (Egumvej 51) udlægges til parkering for DSB værkstedet i delområde I samt erhverv i miljøklasse 1-3 (af hensyn til de omkringliggende områder), dvs. erhverv i de lave miljøklasser som f.eks. lettere industri, lager-, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt funktioner tilknyttet jernbanedriften som f.eks. parkering samt fri- og opholdsarealer. Dette skal være med til at sikre den fremtidige anvendelse af området og skabe sammenhæng til naboarealerne, der i dag rummer erhverv, etageboliger og børnehave.

Der vil fremover være støj fra værkstedsområdet i forbindelse med rangering, vedligehold, klargøring og vask af tog. Miljøvurderingen viser, at støjen fra værkstedsområdet vil overholde de vejledende grænseværdier for støj, og at realiseringen af planforslaget vil medføre mindre støj til omgivelserne end der er i dag. Bl.a. fordi togvask fremover kommer til at ske i en lukket hal.

Miljøvurderingen viser også, at overgangen fra dieseltog til el-tog vil reducere udledningen af kvælstof.

En del af delområdet I er omfattet af en skovbyggelinje, som vil blive søgt ophævet, alternativt kan der meddeles dispensation.

Plan & Arkitektur anbefaler, at lokalplanforslaget vedtages og sendes i offentlig høring, da en udvidelse af værkstedet vil fastholde arbejdspladser i byen, uden at medføre øgede påvirkninger af omgivelserne med henvisning til miljørapportens konklusion, som yderligere påpeger, at hvis planen ikke vedtages, vil der ikke kunne ske en udvidelse af værkstedet og de nye el-tog vil skulle vedligeholdes et andet sted. Samtidig vil vedligeholdelsen af dieseltogene, som følge af folketingets beslutning, blive udfaset.

Teknik & Miljø indstiller, at Forslag til Lokalplan 356 Erhverv ved Egumvej, DSB Værksted (el tog) samt ledsagende miljørapport vedtages af Byrådet og sendes i offentlig høring i 8 uger, idet Plan& Arkitektur bemyndiges til at foretage mindre rettelser og redaktionelle ændringer i planmaterialet inden offentliggørelsen.

www.eventc.dk