I mulighedskataloget for Budget 2020 var det anbefalet, at der kom nedskæringer på Ungdommens Hus. Det sker ikke, og i stedet investeres der til gengæld otte millioner kroner til udvikling af et nyt tilbud i stedet for De Orange Haller.

“Det anbefales, at Ungdommens Hus og Gasværksgrunden indtænkes i et fremtidigt fritidsområde, og at ressourcer til brugere over 18 år omlægges. Dette vil betyde, at Ungdommens Hus for brugere over 18 år i højere grad skal drives brugerstyret. Dette vil betyde nedlæggelse af to stillinger på Ungdommens Hus.”

Sådan stod der i mulighedskataloget, men det blev ikke vedtaget, da budgetforliget blev offentliggjort.

Der iværksættes i 2020 en proces til udarbejdelse af en ny politik for fritidsområdet i Fredericia, hvor forebyggelse og fællesskaber vægter højt. Politikken skal bidrage til at
skabe styrket forebyggelse ift. kriminalitet og misbrug.

Ungdommens Hus, De Orange Haller og Gasværksgrunden samles under det nye fritidsområde. Driftsbudget til De Orange Haller reduceres med 0,1 mio. kr. i 2020. Herefter er tilskuddet igen på 0,3 mio. kr. årligt.

Der afsættes i alt 8 mio. kr. til udvikling af nyt tilbud som erstatning for De Orange Haller. Heraf afsættes 1 mio. kr. til projektering i 2020. De tidligere afsatte 3 mio. kr. til en ny løsning indgår heri og det samlede beløb udmøntes i 2021.

http://bit.ly/rosalecture