Det skal i visse tilfælde være lettere at foretage ændringer i fortidsminder for at styrke formidling og tilgængelighed, og mulighederne for dispensation bliver mere gennemsigtige for borgerne.


Et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Socialdemokratiet (regeringen), Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne har indgået stemmeaftale om at ændre museumslovens fortidsmindebestemmelser.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

– Jeg er glad for at have fået bred opbakning til en mere moderne museumslov, der vil sikre en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed. Flere konkrete sager har vist os, at den balance mangler i dag, fordi reglerne er for stive. Jeg forventer, at ændringerne i museumsloven blandt andet vil kunne bane vejen for, at Nyborg Slot-projektet kan gennemføres. Vi har gransket konsekvenserne af både museumslov og anlægslov. Der er ikke udsigt til, at projektet vil kunne stå færdigt hurtigere med en anlægslov. Så nu arbejder vi videre med en ændring af museumsloven.

Venstres medlem af Folketingets kulturudvalg Stén Knuth siger:


Venstre ønsker at bevare vores fortidsminder, og vi ønsker også at åbne op for, at flere kan se vores historie. Med aftalen her gøres det muligt, ligesom det smidiggøres, hvad der kan tillades på fortidsminderne, som både sikrer fortidsminderne, åbner op for, at flere kan komme til at se vores historie, og som i sidste ende vil sikre arbejdspladser i landdistrikterne. Venstre havde gerne set, at vi samtidig med revideringen af loven igangsatte en anlægslov, der muliggør projektet omkring Nyborg Slot, fordi vi tror, at revideringen af loven og herefter igangsættelse af processen vil forlænge projektets færdiggørelse, frem for en anlægslov som hurtigere vil færdiggøre projektet. Venstre vil snarest fremsætte beslutningsforslag om anlægslov, som skal sikre fremdriften i projektet.

SF’s kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk siger:


– Det er godt, at vi har fået justeret lidt på museumsloven, så vores fortidsminder bliver mere tilgængelige og formidlet – til glæde for os alle, så vi kan være tættere på vores kulturarv. Vi ændrer ikke på grundprincipperne i museumsloven, da det stadigvæk er meget vigtigt, at vi bevarer og passer godt på vores fortidsminder. De er vigtige for vores fælles historie og forståelsen af, hvem vi er. For SF har balancen mellem formidling, tilgængelighed og bevarelse af fortidsminderne været vigtig, og det mener vi er lykkedes med denne aftale.

Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe siger:


Kulturarven er ikke meget værd uden formidling. Vi er derfor glade for, at der nu skabes bedre muligheder for at formidle kulturarven. Men det er samtidig vigtigt at anerkende, at nye generationer kan have et andet syn på, hvordan man formidler kulturarven. Derfor har det også været vigtigt for os at sikre, at de tiltag, vi fremover giver tilladelse til, altid skal kunne skrues tilbage. Vi har fået kulturarven af vores forfædre, men har den kun til låns af vores efterkommere.

Enhedslistens museumsordfører Christian Juhl siger:


– Det er vigtigt for Enhedslisten, at vi fastholder, at museumslovens grundlæggende princip også i fremtiden er at beskytte fortidsminderne og bevare dem for eftertiden. Vi fastholder princippet om, at der ikke må foretages ændringer i fortidsminder. Inden for denne ramme lemper vi formidlingsmulighederne. Desuden styrker vi ankenævnet med to fagpersoner. Det er desuden vigtigt for os, at aftalekredsen er enige med os i, at museumslovens muligheder for dispensation og ikke mindst ankemulighederne skal være udtømt, før mulige flertal i folketinget benytter sig af de mere brutale anlægslove. Efter vores mening burde det ikke være muligt at anvende anlægslove inden for museumslovens område, men det har vi ikke kunnet sikre flertal for.

Det Konservative Folkepartis kulturordfører Birgitte Bergman siger:


– Vi skal passe godt på vores kulturarv og beskytte vores fortidsminder. Det er vigtigt, at fremtidige generationer får glæde af vores kulturarv, og at vi får åbnet mere op for, at den gøres mere tilgængelig og formidles til samtiden. Det gør vi nu med denne aftale, ligesom at vi sikrer, at ændringer skal være reversible som udgangspunkt. Det har også været vigtigt for os konservative, at få et nyt klagenævn med faglige kompetencer på kulturarvsområdet. For os konservative er det vigtigt, at vi fornyer for at bevare, og det er netop det vi gør med denne aftale.

Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær siger:


– Vores fælles kulturarv har stor værdi for vores forståelse af fortiden, men også nutiden og fremtiden. Derfor skal den være tilgængelig for alle. Og derfor er jeg glad for, at vi med denne aftale finder en bedre balance mellem på den ene side at kunne formidle historien, som vores fortidsminder rummer, og på den anden side at beskytte og bevare fortidsminderne, så fremtidige generationer også har mulighed for at se, opleve, forstå og glædes ved vores fælles kulturarv.

Fakta om aftalen
Formålet med aftalen om at ændre i museumslovens fortidsmindebestemmelser er at sikre en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed. Af aftalen fremgår det, at det overordnede princip i loven fortsat skal være, at der ikke må foretages ændringer i fortidsminder, men også at der fortsat skal være mulighed for dispensation.

Det skrives nu ind i loven, hvilke forhold som tillægges vægt, når det vurderes, om der kan gives dispensation. Det kan for eksempel tillægges vægt, at ændringen er med til at sikre bevaringen af fortidsmindet, eller at ændringen forbedrer tilgængeligheden til fortidsmindet for mennesker med funktionsnedsættelse. Helt grundlæggende tillægges det også vægt, om det er muligt at genskabe fortidsmindet, som det var før ændringen, og om ændringen bidrager til at fremme en bedre forståelse og oplevelse af fortidsmindet for offentligheden.

Der vil også blive indført en bagatelgrænse, som beskriver ændringer, der ikke kræver dispensation. Det kan for eksempel sikre, at beboere på fortidsminder lettere kan lave om i haven eller få installeret fibernet.

Desuden fjernes den automatiske beskyttelse for nyere fortidsminder, for eksempel bunkere langs den jyske vestkyst fra 2. verdenskrig, som ellers ville blive automatisk fredet efter 100 år. Grundlaget skal fremover være en konkret faglig vurdering.

Endelig vil der komme en kulturarvsafdeling i Miljø-og Fødevareklagenævnet, hvor der tilknyttes to sagkyndige med faglig indsigt på kulturarvsområdet.

Et udkast til lovforslag er sendt i høring med henblik på, at interessenter kan give input, inden det endelige lovforslag fremsættes for Folketinget.