Regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige er i dag nået til enighed om en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023. Aftalen indeholder bl.a. 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet og en ny slagkraftig national efterforskningsenhed. Partierne er derudover bl.a. enige om at indføre en politigaranti, at oprette specialiserede teams til sager om vold i nære relationer og voldtægt mv. samt et meroptag af studerende på Politiskolen, der samlet set vil bringe politistyrken op på et historisk højt antal betjente.

Justitsminister Nick Hækkerup er sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige blevet enige om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden. Aftalen omfatter de økonomiske rammer for politiet og anklagemyndigheden i perioden 2021-2023, hvor der samlet set afsættes ca. 650 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 1 mia. kr. i 2023 ekstra til politiet og anklagemyndigheden.

Med aftalen ønsker partierne et mere nærværende og synligt politi, der rykker ud, når danskerne har brug for det, og som er til stede og tilgængeligt i hele landet. Der flyttes ressourcer fra Rigspolitiet og ud i landet til bl.a. de nye nærpolitienheder. Og sagsbehandlingstiderne skal ned, mens politiet i højere grad skal blive bedre til at håndtere den komplekse og digitale kriminalitet.

Aftalens vigtigste punkter

 • Aftaleparterne er enige om at øge politiets og anklagemyndighedens bevilling med samlet ca. 650 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 1 mia. kr. i 2023. Med aftalen sker der i aftaleperioden en markant styrkelse af politiet og anklagemyndigheden på følgende områder:
 • Der gennemføres en nærhedsreform af politiet, der styrker politiets tilstedeværelse i hele Danmark gennem flere beredskabspatruljer, 20 nye nærpolitienheder, 110 ekstra lokalbetjente og mere frihed til lokale løsninger. Der gennemføres desuden en markant reduktion og reform af Rigspolitiet, der bl.a. indebærer større synlighed og ansvar for de lokale politikredse, herunder med hensyn til aftalens gennemførelse.
 • Der indføres en politigaranti på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse. Det drejer sig om indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler.
 • Politiets og anklagemyndighedens arbejde med og hjælp til ofre for vold i nære relationer og voldtægt mv. styrkes gennem bl.a. øget efter- og videreuddannelse, oprettelse af specialiserede teams i politikredsene og mulighed for videoafhøring i voldtægtssager.
 • Der sikres en mere robust politistyrke ved bl.a. at udvide politistyrken med i alt 450 ekstra politibetjente i aftaleperioden og oprette en ny politiuddannelse til civile efterforskere. Herudover sker der en styrkelse af politiets operative kapacitet med ca. 115 politiårsværk, der fastholdes i politiet i forbindelse med en ressortoverdragelse af visse færdselsopgaver til Transport- og Boligministeriet. Der vil endvidere blive anskaffet nye skydevåben til politiet, der bl.a. skal forenkle våbenporteføljen og fremtidssikre politiets våben.
 • Indsatsen mod den komplekse kriminalitet styrkes bl.a. ved etablering af en ny national efterforskningsenhed og en ny særlig statsadvokat. Som en del af den nye nationale efterforskningsenhed vil der blive etableret et nationalt rejsehold, som skal styrke politiets drabsefterforskning. Herudover iværksættes en styrket indsats mod hvidvask og terrorfinansiering samt et pilotprojekt om øget indsats mod socialt bedrageri.
 • Der sikres en styrket indsats mod digital kriminalitet ved bl.a. at etablere en ny digital politipatrulje og et bedre værn mod it-relateret kriminalitet, ligesom der indføres nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet.
 • Der tilføres flere hænder til straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden og fastsættes målsætninger med henblik på at sikre mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider, ligesom der sker en indskrænkning af brugen af strafnedsættelse.
 • Der tilføres flere ressourcer til politiet og anklagemyndigheden i Grønland og på Færøerne, så der kan ske en modernisering af de nordatlantiske politikredse. Som et led heri etableres en ny enhed mod seksuelle overgreb mod børn i Grønland.
 • De stærke indsatser mod bl.a. terror, social dumping og i de grænsenære områder fortsættes. Der afsættes derfor midler til videreførelse af styrkelserne fra flerårsaftalen 2016-2019 og finanslovsaftalerne 2017-2020 samt finansiering til bl.a. trygheds- og sikkerhedspakken.
 • Der skal i aftaleperioden ske en fortsat modernisering af politiet og anklagemyndigheden. Der gennemføres derfor en række effektiviseringstiltag, der skal understøtte, at politiet og anklagemyndigheden fortsat bliver mere effektive. Herudover iværksættes initiativer med henblik på en bedre og mere sikker it-understøttelse.

Læs Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023

Justitsminister Nick Hækkerup:

Jeg er utroligt glad for, at vi efter lang tids forhandlinger i dag har landet en bred aftale om en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi. På tværs af Folketinget er vi enige om at øge politiets tilstedeværelse lokalt og løfte den nære tryghed med en nærhedsreform, der bringer politiet tættere på borgerne. Vi styrker politiet med 20 nye nærpolitienheder, 110 dedikerede lokalbetjente og flere beredskabspatruljer. Med aftalen øges politistyrken med 450 nye politibetjente, og vi frigør samtidig 115 politibetjente ved at flytte en række opgaver ud af politiet, mens vi beholder politibetjentene. Desuden styrker vi indsatsen mod den komplekse og svære kriminalitet ved at samle kræfterne i en ny slagkraftig national efterforskningsenhed. Vi tilfører også ressourcer til straffesagsbehandling i politiet og anklagemyndigheden, så borgere, der har været udsat for en forbrydelse, ikke skal vente alt for længe på at se gerningsmanden blive stillet til ansvar, og så de selv kan komme videre med deres liv.

Jeg er ikke i tvivl om, at aftalen i dag kommer til at være bærende for et fremtidigt trygt og nært Danmark.”

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti:

”Den her politiaftale har markante aftryk fra Dansk Folkeparti, som vil kunne mærkes ude i virkeligheden. Vi har sikret et nyt rejsehold, som kan opklare de værste mordsager såsom Emilie Meng-sagen. Nye våben til politiet, så de kan hamle op med terrorister og bandemedlemmer. Og så har vi sikret væsentligt flere betjente end det som regeringen lagde op til. Sammen med videreførelsen af politiheste og mere nærpoliti tæt på Kærshovedgaard, så er det væsentlige initiativer, der skaber tryghed og sikrer et mere robust politi.”

Kristian Hegaard, Radikale Venstre:

”Dansk politi gør et fantastisk stykke arbejde hver eneste dag. Det har vi set før og under coronaperioden. Derfor er vi glade for, at der er landet en bred aftale for dansk politi de kommende år. Vi er glade for, at retssikkerheden styrkes med fokus på hurtigere at komme fra kriminalitet til dom. Anklagemyndigheden får et tiltrængt løft. Derudover styrkes retssikkerheden for voldtægtsofre. Politiaftalen prioriterer også unge med nye indsatser mod digitale krænkelser og hårdere kurs mod dem, der sælger stoffer ved skoler og uddannelser.”

Karina Lorentzen Dehnhardt, SF:

“Med det her forlig ligger vi an til at løse nogle af de vigtigste problemer med det danske politi. Det kommer nærmere borgerne med mere nærpoliti, vi sætter ind overfor banditter i habitter, og så starter vi endelig den revolution på voldtægtsområdet, som har lader vente så lang tid på sig. Nye, specialiserede enheder i alle politikredse, bedre uddannelse og mere til er de første skridt på vejen mod et stop for det svigt, voldtægtsofre så længe har frygtet at møde i det danske retsvæsen.”

Rosa Lund, Enhedslisten:

I 2020 har Enhedslisten fået vedtaget nogle vigtige forbedringer for ofre for voldtægt og vold i nære relationer, bl.a. har vi fået oprettet et krisecenter for dobbeltminoriteter og sikret en ny samtykkelov. Men politiet skal være klædt på til de her opgaver, derfor er jeg rigtig glad for, at vi med politiforliget sikrer specialiseret personale på de her områder i alle politikredse og i det hele taget styrker indsatsen for volds- og voldtægtsofre. Det er en kæmpe sejr for Enhedslisten

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer